لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش اول


لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش اولبخش اول لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی:


معنی وارد نشده 1
وارد نشده A Bomb  2
(فرانسه) غذای رستوران که قیمت جداگانه دارد (با table d'hote مقایسه شود) A La Carte  3
کفتار Aardwolf  4
(انجیل) هارون Aaron  5
وارد نشده Aaron's Beard  6
(کلیسای مورمون) وابسته به کشیشان درجه دوم Aaronic  7
وارد نشده Ab  8
آ.بی.آ Aba  9
کورکردن Abacinate  10
قطعه مربع کاشی معرق Abaciscus  11
جاخوردن Aback  12
گاودزدی Abaction  13
قطعه مربع کاشی معرق Abaculus  14
چرتکه Abacus  15
چرتکه Abacus  16
به سمت پاشنه Abaft  17
منتقل کردن Abalienate  18
واگذاری Abandonment  19
اره جراحی مغز Abaptiston  20
اره جراحی مغز Abaptistum  21
مفصل متحرک Abarticulation  22
خود را خوار شمردن Abase  23
شرمنده کردن Abash  24
عدم همکاری عضلات محرکه Abasia  25
خلفای عباسی Abassid  26
nothing Abat Jour  27
کاستن Abate  28
تخفیف Abatement  29
(ارتش) سد یا مانع ساخته شده از تنه ی درخت Abatis  30
رفع مزاحمت کننده Abator  31
سد درختی Abattis  32
کشتارگاه Abattoir  33
پشتی Abaxial  34
دورازمحور Abaxile  35
پدر Abba  36
قلمرو یا مقام یا مقر راهب Abbacy  37
خلفای عباسی Abbasid  38
خانقاهی Abbatial  39
ابه Abbe  40
سر راهبه Abbess  41
صومعه Abbey  42
راهب بزرگ Abbot  43
مختصر کردن Abbreviate  44
مختصر کردن Abbreviate  45
الفبا Abc  46
(از سلطنت) کناره گیری کردن Abdicate  47
استعفا Abdication  48
شکم Abdomen  49
بطنی Abdominal  50
nothing Abdomino  51
معاینه شکم Abdominoscopy  52
شکم گنده Abdominous  53
(زیست شناسی) از محور بدن دور کردن Abduct  54
ادم ربايى Abduction  55
آدم دزد Abductor  56
آغازین Abecedarian  57
کتاب الفباء Abecedarium  58
بستری Abed  59
هابیل (فرزند آدم و حوا) Abel  60
nothing Abel Tree  61
آبلموسکوس Abelmoschus  62
حب المشک Abelmosk  63
nothing Abelmusk  64
nothing Abend  65
ختمه یافته بطور غیر عادی Abended  66
nothing Aberdeen Angus  67
سهره اروپایی Aberdevine  68
ضلالت Aberrance  69
گمراه Aberrant  70
انحراف سنج باصره Aberrometer  71
همدستی کردن Abet  72
ازخارج Abextra  73
تعلیق Abeyance  74
بی تکلیف Abeyant  75
انزجار Abhorrence  76
برخلاف Abhorrent  77
ایستادگی Abidance  78
ابدی Abiding  79
اسم خاص مونث Abigail  80
از اغاز Abinitio  81
از درون Abintra  82
nothing Abio  83
(نظریه ی منسوخ تولید موجود زنده از موجود بی جان) نازیست زایی (spontaneous generation هم می گویند) Abiogenesis  84
تحلیل و فساد عضو بدون علت مشهود Abiotrophy  85
از حساسیت کاستن Abirritate  86
nothing Abiston  87
پست Abject  88
ارتداد Abjuration  89
(عادت و غیره را) با سوگند ترک کردن Abjure  90
از شیر گرفتن Ablactate  91
از شیر گرفتن Ablactation  92
(زمین شناسی) ساییده شدن Ablate  93
قطع Ablation  94
مفعول عنه Ablative  95
الت بریدن در جراحی Ablator  96
(زبان شناسی) گردش مصوت ها Ablaut  97
فروزان Ablaze  98
nothing Able Bodied  99
شکوفا Abloom  100
تمیز کننده Abluent  101
غسل Ablution  102
استادانه Ably  103
(از حقوق خود) چشم پوشیدن Abnegate  104
استغفار Abnegation  105
عصبی Abnerval  106
واقع در مقابل دستگاه مرکزی عصب Abneural  107
آنرمال Abnormal  108
آنرمال Abnormal  109
nothing Abnormal End  110
حالت غیر طبیعی Abnormalcy  111
حالت غیر طبیعی Abnormalcy  112
نابهنجاری Abnormality  113
غیر عادی Abnormous  114
روی یا داخل Aboard  115
مسکن Abode  116
ابطال Abolition  117
اصول برانداختن Abolitionism  118
بد Abominable  119
(بسیار) متنفر بودن از Abominate  120
نفرت Abomination  121
فراوانی Abondance  122
ابونه Abonne  123
آغازین Aboriginal  124
(با A بزرگ) بومی استرالیا Aborigine  125
در حال تولید Aborning  126
سقط جنین Aborsement  127
سقط جنین Abort  128
افگانشی Abortifacient  129
سقط جنین Abortion  130
عامل سقط جنین Abortionist  131
بی نتیجه Abortive  132
سقط جنین Abortment  133
فراوان بودن Abound  134
nothing About Face  135
آشکارا Aboveboard  136
در بالای سطح زمین Aboveground  137
طبقه بالا Abovestairs  138
ابراهیم Abraam  139
طلسم Abracadabra  140
آزار دهنده Abradant  141
(معمولا در مورد پوست) خراشیدن Abrade  142
ابراهیم Abraham  143
فاقد آبشش (abranchial هم می گویند) Abranchiate  144
خراش Abrasion  145
ساینده Abrasive  146
ماده ای که در موقع ذوب نمی جوشد Abrazitic  147
تغییر دادن عقیده شخص با تلقین Abreact  148
(معمولا با of یا with) پهلو به پهلو Abreast  149
مختصر کردن Abridge  150
خلاصه Abridgement  151
(در مورد ظروف مایعات) سوراخ شده Abroach  152
باطل کردن Abrogate  153
قطع ناگهانی Abruption  154
عضلات شکمی Abs  155
دمل Abscess  156
(گیاه شناسی) ریختن Abscise  157
طول Abscissa  158
ریزش Abscission  159
پنهان شدن Abscond  160
غیاب Absence  161
غایب Absent  162
شخص غایب Absentee  163
رای غیابی Absentee Ballot  164
غیبت بدون دلیل Absenteeism  165
حواس پرت Absentminded  166
افسنطین Absinthium  167
ماده کافوری افسنتین بفرمول Absinthol  168
مدار Absis  169
(لاتین) کاشکی بدشگون نباشد Absit Omen  170
کامل Absolute  171
کامل Absolute  172
nothing Absolute Address  173
nothing Absolute Coding  174
nothing Absolute Error  175
قدر مطلق Absolute Value  176
تبرئه Absolution  177
استبداد Absolutism  178
آمرزیدن Absolve  179
جذب Absopption  180
جاذب Absorbant  181
جاذبیت Absorbency  182
جاذب Absorbent  183
جاذب Absorbing  184
(زیست شناسی) جذب موادغذایی و دارو Absorption  185
جاذب Absorptive  186
امتناع کردن Abstain  187
اعتدال گرا Abstemious  188
خودداری Abstention  189
تصفیه کردن Absterge  190
شستشودهنده Abstergent  191
پرهیز Abstinence  192
اسم معنی Abstract Noun  193
حواس پرت Abstracted  194
تجرید Abstraction  195
تجرید Abstraction  196
مجردگرایی Abstractionism  197
آهنجشی Abstractive  198
پنهان Abstruse  199
پوچی Absurdity  200
ضعف اراده Abuleia  201
(روان شناسی) بی ارادگی Abulia  202
دیوانگی در نتیجه ضعف اراده Abulomania  203
بسیاری Abundance  204
بسیاری Abundance  205
اجحاف آمیز Abusive  206
مجاور بودن Abut  207
حد Abutment  208
حد و مرز Abuttals  209
مجاور Abutting  210
(قدیمی) تاوان دادن Aby  211
ایستادن Abye  212
(قدیمی) مغاک Abysm  213
وحشتناک Abysmal  214
مغاک Abyss  215
اهل کشور حبشه Abyssinian  216
وارد نشده Ac  217
اکاسيا Acacia  218
اقاقیا Acacine  219
nothing Academian  220
nothing Academic Costume  221
آزادی دانشگاهی Academic Freedom  222
سال تحصیلی Academic Year  223
جامه ی استادی Academicals  224
عضو فرهنگستان Academician  225
دانشگاه گرایی Academicism  226
بطریق یا بروش اکادمی Academism  227
عضو فرهنگستان Academist  228
دانشگاه Academy  229
تیغ دار Acanaceous  230
nothing Acantho  231
خاربرسران Acanthocephala  232
تیغ مانند Acanthoid  233
nothing Acanthoma  234
nothing Acanthosisnigricans  235
خاردار Acanthous  236
کنگر Acanthus  237
اواز دسته جمعی بسبک کلیسایی Acapella  238
بی تخمدان Acapsular  239
مواد کنه کش Acaricide  240
nothing Acaro  241
کنه شناسی Acarology  242
بی برچه Acarpellous  243
(گیاه شناسی) بی برچه Acarpelous  244
بی بر Acarpous  245
اسلم Acatalectic  246
فلسفه احتمالی Acatalepsy  247
ازبین رفتن قدرت ادراکات Acatamathesia  248
اشکال عمل بلع Acataposis  249
(گیاه شناسی) بی ساقه Acaulescent  250
nothing Accadian  251
تن در دادن Accede  252
(دستور نواختن موسیقی) به تدریج تندتر (بنوازید) Accelerando  253
شتاب Acceleration  254
شتاب Acceleration  255
سرعت نما و ارتعاش سنج هواپیما Accelerometer  256
لهجه Accent  257
nothing Accent Mark  258
(شعر) هجایی Accentual  259
قابلیت قبول Acceptability  260
قابلیت قبول Acceptability  261
باور Acceptance  262
باور Acceptance  263
nothing Acceptance Test  264
آماده ی قبول Acceptant  265
(قدیمی) پذیرش Acceptation  266
nothing Acceptation Tacite  267
پذیرفته Accepted  268
قبول کننده Accepter  269
پذیرنده Acceptor  270
پذیرنده Acceptor  271
nothing Access Arm  272
كنترل دسترسي Access Control  273
nothing Access Method  274
nothing Access Mode  275
(کامپیوتر - تلویزیون) زمان دستیابی Access Time  276
معاونت در جرم Accessariness  277
رجوع شود به accessory Accessary  278
دسترسی Accessibility  279
دسترسی Accessibility  280
در دسترس Accessible  281
در دسترس Accessible  282
(حقوق) پیوستن به معاهده Accession  283
nothing Accessit  284
اضافی Accessorial  285
لوازم Accessories  286
(موسیقی پیانو یا ارگ - دوران بارک - نت کوتاه که به همراه نت اصلی نواخته می شود ولی زود قطع می شود) آچاکاتورا Acciaccatura  287
(دستور زبان) صرف واژه Accidence  288
اتفاقی Accidental  289
nothing Accidentalism  290
نوعی سگ ماهی Accipenser  291
آفرین Acclamation  292
توافق با آب و هوای یک محیط Acclimatation  293
عادت دادن Acclimate  294
اقليمپذيري Acclimatization  295
اقليمپذيري Acclimatization  296
رجوع شود به acclimate Acclimatize  297
(با دادن جایزه و یا رتبه و غیره) قرین افتخار کردن Accolade  298
سازگار کردن Accommodate  299
انعطاف پذیر Accommodating  300
(به ویژه عدسی و مردمک) تطابق Accommodation  301
اصلاح کننده Accommodator  302
همراهی Accompaniment  303
(موسیقی) کسی که با نواختن ساز موسیقی (به ویژه پیانو) نوازنده یا خواننده را همراهی می کند Accompanist  304
همراهی کردن Accompany  305
شریک جرم Accomplice  306
از پیش بردن Accomplish  307
انجام شده Accomplished  308
تکمیل Accomplishment  309
توافق Accord  310
توافق Accordance  311
جور Accordant  312
مطابق According  313
طبیعتاّ Accordingly  314
آکاردئون Accordion  315
(به خانم ها) متلک گفتن Accost  316
وضع حمل Accouchement  317
(مذکر) پزشک ویژه ی زایمان Accoucheur  318
قابله Accoucheuse  319
nothing Account Card  320
مدیر حسابداری بخش خرید و فروش سهام و موسسات تبلیغاتی Account Executive  321
دیتسه لیام هک یکناب باسح( یکناب باسح هرامش)دوشزیراو نآرد امش هناهام یاهتخادرپ Account Number  322
جوابگویی Accountability  323
مسئول Accountable  324
ایاره گری Accountancy  325
حسابدار Accountant  326
حسابداری Accounting  327
حسابداری Accounting  328
nothing Accounting Machine  329
سیستم حسابداری Accounting System  330
آماده کردن Accouter  331
(جمع) لباس و وسائل شخصی Accouterment  332
اعتبارنامه دادن Accredit  333
(از طریق انباشتگی) رشد یافته Accrete  334
دارای زائده گوشتی Accreted  335
انباشتگی Accretion  336
تعلق گرفتن Accrue  337
(امریکا) فرهنگی را پذیرفتن Acculturate  338
انباشتن Accumulate  339
انباشتن Accumulate  340
nothing Accumulated Error  341
انباشتگی Accumulation  342
انباشتگی Accumulation  343
انبارش گر Accumulative  344
(برق و الکترونیک) باطری انباری Accumulator  345
(برق و الکترونیک) باطری انباری Accumulator  346
صحت Accuracy  347
صحت Accuracy  348
nothing Accuracy Control  349
رجیم Accursed  350
تهمت Accusal  351
اتهام Accusation  352
مفعول Accusative  353
اتهام آور Accusatory  354
متهم Accused  355
عادت دادن Accustom  356
آشنا Accustomed  357
آس Ace  358
بی علاقگی یا انزجار نسبت به امور مذهبی Acedia  359
بی یاخته Acellular  360
بی مرکز Acentric  361
فاقد ستون فقرات Acentrous  362
درمان شناسی Aceology  363
بیسران Acephala  364
nothing Acephalo  365
بی سر Acephalon  366
بی ابتدا Acephalous  367
قابل قبول Aceptive  368
(امریکا) کانال آبیاری Acequia  369
افراییان Aceraceae  370
سوزنی Acerate  371
نارسی و نابالغی بافت شاخی Aceratosis  372
بداخلاق Acerb  373
آزردن Acerbate  374
ترشی Acerbity  375
بی شاخک Acerous  376
انبوه زی Acervate  377
میخوش Acescence  378
میخوش Acescency  379
حقه ای Acetabular  380
(جانور شناسی) کاسه ران حشره Acetabulum  381
انیون C2H3O2 Acetanion  382
کاهو مانند Acetarious  383
(شیمی) Acetate  384
nothing Acetiam  385
(شیمی) وابسته به اسید استیک Acetic  386
تبدیل سرکه Acetification  387
ترش کننده Acetifier  388
(شیمی) تبدیل به سرکه یا جوهر سرکه (اسید استیک) شدن یا کردن Acetify  389
nothing Aceto  390
nothing Acetolysis  391
هرویین Acetomorphine  392
استون Acetone  393
ترش Acetose  394
(دارو سازی) سرکه Acetum  395
استیل Acetyl  396
(شیمی) ترکیب کردن ریشه ی استیل با یک ترکیب آلی Acetylate  397
استیلدارشدن Acetylation  398
استیلکولین Acetylcholine  399
استیلن Acetylene  400
استیل شدن Acetylize  401
اهل ناحیه ی آکایا در یونان کهن Achaean  402
هخامنشی Achaemenian  403
اهل شهر اخائیه در یونان باستان Achaian  404
nothing Achalasia  405
nothing Achate  406
بدرد اوردن Acheake  407
فقدان لب بطور مادرزادی Acheilia  408
بدون لب Acheilos  409
بدون لب Acheilous  410
بیدست Acheiria  411
(گیاه شناسی) تخم برهه Achene  412
میوه خشک ناشکوفا Achenocarp  413
(اساطیر یونان و روم) Acheron  414
nothing Acheval  415
پابزی Acheweed  416
انجام پذیر Achievable  417
(اساطیر یونان) آشیل (قهرمان حماسه ی ((ایلیاد)) اثر هومر) Achilles  418
nothing Achilles Heel  419
(گیاه شناسی) بی گل پوش Achlamydeous  420
(بیماری معده به علت کمبود اسید هیدروکلریک در شیره ی معده) آکلریدری Achlorhydria  421
نوعی نابینایی در مورد رنگها مخصوصا رنگ سبز Achloropsia  422
فقدات یا کمبود صفرا Acholia  423
دارای نقص صفرا Acholic  424
بی زرداب Acholous  425
(نوعی سنگ آسمانی که دارای سنگریزه یا سنگ مغاکی نیست) اکوندریت Achondrite  426
بثورات فلسی پوست سر Achor  427
جانوان فاقد ستون فقرات Achordata  428
nothing Achroma  429
nothing Achromat  430
ادم کور رنگ Achromate  431
بی رنگ Achromatic  432
(زیست شناسی) اکروماتین (ماده ی درون هسته ی یاخته ها که به آسانی رنگ نمی شود) Achromatin  433
بی رنگی Achromatisation  434
بی رنگی Achromatism  435
بی رنگی Achromatization  436
بی رنگ کردن Achromatize  437
nothing Achromato  438
ادم رنگ کور Achromatope  439
رنگ کوری Achromatopsy  440
(رنگ) کدر Achromatous  441
بی رنگی مو Achromia  442
بی رنگ Achromic  443
رنگ کوری Achropsia  444
دارای درد مداوم Achy  445
بدون قیلوس Achylous  446
(زیست شناسی - زمین شناسی) خار سوزنی Acicula  447
(جانور شناسی) عضو یا موی زبر و سیخ مانند (مثل سبیل گربه) Aciculum  448
اسید Acid  449
nothing Acid Fast  450
nothing Acid Radical  451
آزمایش محک طلا Acid Test  452
ترش Acidic  453
اسيد سازى Acidification  454
ترش کن Acidifier  455
اسیدی کردن یا شدن Acidify  456
اسیدسنج Acidimeter  457
اسیدیته Acidity  458
اسیدگرای Acidophile  459
اسیدوز Acidosis  460
اسیدی کردن Acidulate  461
اسیدی Acidulent  462
اسیدی Acidulous  463
تیز Aciform  464
شمشیر کوتاه ایرانیان قدیم و سکاها Acinaces  465
(برگ) شمشیری Acinaciform  466
nothing Acinarious  467
دارای تخم و بذر Acinaseous  468
دارای برگهای شمشیری Acinceous  469
مانع حرکت Acinetic  470
انگوری Aciniform  471
انگوری Acinose  472
انگوری Acinous  473
(کالبد شناسی) حفره یا کیسه ی کوچک غده های خوشه ای شکل Acinus  474
آسیپانسر Acipenser  475
عمل جراحی Aciurgy  476
nothing Ack  477
محور جلوی اتومبیل Ackermanaxle  478
تصدیق Acknohledgement  479
اذعان شده Acknowledged  480
اقرار Acknowledgment  481
نصفه Acleictous  482
رجوع شود به Magnetic Equator Aclinic Line  483
ابری Acloud  484
اوج Acme  485
دمل Acne  486
ضعف ماهیچه ء ساق پا Acnemia  487
nothing Acnerosacea  488
(ریاضی) نقطه ی منفرد Acnode  489
کج Acock  490
nothing Acoelous  491
بدون احساسات Acold  492
علم علاج Acology  493
بی دست و پا Acolous  494
(در کلیسای کاتولیک قدیم) کمک کشیش (هنگام عشای ربانی) Acolyte  495
صلع Acomia  496
بدون بند یا مفصل Acondylose  497
بدون بند یا مفصل Acondylous  498
زهری Aconital  499
تاجالملوک Aconite  500
آکونیتوم Aconitum  501
ادرار غیرارادی Aconuresis  502
دافع خستگی و کوفتگی Acopic  503
داروی نیرو بخش Acopon  504
اسیدمعدی Acor  505
داء الجوع Acoria  506
بلوط Acorn  507
(گیاه شناسی) بی لپه Acotyledon  508
بی لپه Acotyledonous  509
خرگوش هندی Acouchy  510
اکتساب Acouisition  511
سامعه سنج Acoumeter  512
اندازه گیری قدرت حس شنوایی Acoumetry  513
nothing Acousia  514
nothing Acousis  515
آوایی Acoustic  516
آوایی Acoustic  517
nothing Acoustic Delay Line  518
nothing Acoustic Memory  519
اکوستیکی Acoustical  520
صدا شناس Acoustician  521
پیشوندی است به معنی Acoustico  522
گوشی کرها Acousticon  523
اکوستیک Acoustics  524
اکوستیک Acoustics  525
(با شخص دیگری) آشنا کردن یا شدن Acquaint  526
آشنا Acquaintance  527
رضایت Acquiescence  528
(با بی میلی) موافق Acquiescent  529
بدست اوردنی Acquirable  530
حصول Acquirement  531
حصول Acquisition  532
جوینده Acquisitive  533
تبرئه کردن Acquit  534
تبرعه از اتهام Acquittal  535
بخشودگی Acquittance  536
nothing Acr  537
بدون کاسه ء سر Acranial  538
افراط Acrasy  539
ناتوانی در دفع ادرار Acraturesis  540
جریب Acre  541
nothing Acre Foot  542
nothing Acre Inch  543
nothing Acre Shop  544
زمین Acreage  545
تند Acrid  546
تند Acrimonious  547
تندی Acrimony  548
(پزشکی) غیربحرانی Acritical  549
nothing Acro  550
بند بازی Acrobacy  551
بندباز Acrobat  552
هر کار مشکل یا ترفندی که سرعت و مهارت لازم داشته باشد Acrobatics  553
ورم پوست ذکر Acrobystitis  554
جمجمه ء هرمی شکل Acrocephalia  555
دارای جمجمه ء هرمی شکل Acrocephalic  556
(پزشکی) قله دار بودن سر (رجوع شود به Oxycephaly) Acrocephaly  557
دارای زگیل اویزان Acrochordon  558
افزایش حساسیت اعضای انتهایی Acroesthesia  559
جایگیری تخم در انتهای کیسه ء جنینی Acrogamy  560
ازسررسته Acrogenous  561
گچ بری Acrography  562
(پیکر تراشی یونان کهن) مجسمه ای که سر و دست و پایش از سنگ و تنه اش از چوب است Acrolith  563
مبحث شناسایی ریشه و اشتقاق حروف الفباء Acrology  564
اماس نوک پستان Acromastitis  565
(پزشکی) بزرگی غیر طبیعی سر و دست و پا Acromegaly  566
دستگاه سنجش وزن مخصوص روغن Acrometer  567
(کالبد شناسی) زائده ی اخرمی Acromion  568
برجستگی و زائده غیر طبیعی ناف Acromphalus  569
قسمت قدامی حیوانات بنددار Acron  570
سوزاننده و خواب اور Acronarcotic  571
(نجوم) غروب گاهی (مثلا ستارگانی که در غروب آفتاب طلوع می کنند) Acronical  572
افولی Acronichal  573
سر نام Acronym  574
سر نام Acronym  575
ترس از بلندی Acrophobia  576
nothing Acrophony  577
سطح فوقانی پای پرندگان Acropodium  578
دژ Acropolis  579
صعودی Acroscopic  580
آکروزوم Acrosome  581
(گیاه شناسی - جوانه ی اولیه و مارپیچ شکل تخم در حال رویش) پیکان سر Acrospire  582
هاگ انتهایی Acrospore  583
nothing Across The Board  584
شعر رمزی Acrostic  585
انتهای پایه ء مجسمه Acroter  586
یکی از زوایای رئوس مثلثی شکل سردر عمارت Acroterium  587
بیرونی Acrotic  588
فقدان ضربان یا تپش Acrotism  589
(شیمی) اسید اکریلیک (آبگونه ی بی رنگ Acrylic Acid  590
nothing Act Of God  591
nothing Act Up  592
(اساطیر یونان) اکتیون (شکارچی جوانی که آرتمیس الهه شکار را در حال آب تنی تماشا می کند و بر اثر خشم الهه تبدیل به آهومی شود و سگ های خودش او را لت و پار می کنند) Actaeon  593
تابدیس Actimorph  594
دارای حساسیت در مقابل نور Actinautographic  595
قسمت خارجی اسفنجیان Actine  596
بازیگری Acting  597
دارای خواص نور فرابنفش Actinic  598
دارای اکتینیوم یا ماده رادیواکتیو Actiniferous  599
(فیزیک و شیمی - خاصیت نور فرابنفش و اشعه ی ایکس و غیره که موجب دگرگونی شیمیایی می شود مثلا در عکاسی) Actinism  600
nothing Actino  601
مبحث دانش شیمی راجع به نیروی خورشید Actinochemistry  602
nothing Actinoelectric  603
ثبت تغییرات نیروی اشعه ء خورشید Actinogram  604
تابش نگار Actinograph  605
دارای شعاع Actinoid  606
تابش شناسی (علمی که با نور و اشعه و تاثیرات شیمیایی آنها سر و کار دارد) Actinology  607
(عکاسی) نورسنج Actinometer  608
حرارت سنج Actinometre  609
پرتو سنجی Actinometry  610
(گیاه شناسی - جانور شناسی) ستاره مانند (مثل برخی گل ها و ستاره ماهی ها) Actinomorphic  611
بشکل شعاعی Actinomorphous  612
(فیزیک - ایزوتوپ اورانیم که وزن اتمی آن 532 است و در ابتدای سری اکتینیم قرار دارد) اکتینو اورانیم Actinouranium  613
خانواده مرجانها Actinozoa  614
رجوع شود به anthozoan Actinozoan  615
nothing Action Noun  616
nothing Action Period  617
دعوای قابل رسیدگی Actionable  618
دارنده سهام شرکت سهامی Actionary  619
فعال سازی Activate  620
فعال سازی Activate  621
فعال سازی Activation  622
فعال سازی Activation  623
فعال Active  624
فعال Active  625
nothing Active Device  626
nothing Active Element  627
ازروی جدیت Actively  628
اصالت عمل Activism  629
آکتریس Actress  630
nothing Actual Address  631
nothing Actual Argument  632
nothing Actual Instruction  633
nothing Actual Key  634
nothing Actual Parameter  635
امر مسلم Actuality  636
بصورت مسلم دراوردن Actualization  637
واقعی کردن Actualize  638
آماری Actuarial  639
دبیر Actuary  640
تحریک کردن Actuate  641
تحریک کردن Actuate  642
بکارگماری Actuation  643
بکارگماری Actuation  644
محرک Actuator  645
محرک Actuator  646
تیز Acuate  647
تیز هوشی Acuity  648
فراست Acumen  649
نوک تیز Acuminate  650
تیزی Acumination  651
با سوزن سوراخ کردن Acupunctuate  652
طب سوزنی Acupuncture  653
تند Acute  654
بحدت Acutely  655
تیز هوشی Acuteness  656
(شیمی) دارای ساختمان زنجیری باز Acyclic  657
(شیمی) دارای ساختمان زنجیری باز Acyclic  658
انشاء و گفتار غلط Acyrology  659
وارد نشده Ad  660
ویژه Ad Hoc  661
ضرب المثل Adage  662
(موسیقی) Adagio  663
آدم Adam  664
سختی Adamancy  665
(شعر قدیم) مستحکم Adamant  666
تزلزل ناپذیر Adamantine  667
سازش Adaptability  668
سازش Adaptability  669
اقتباس پذیر Adaptable  670
اقتباس پذیر Adaptable  671
اقتباس Adaptation  672
تطبیق دهنده Adapter  673
تطبیق دهنده Adapter  674
اقتباس Adaption  675
تطابق پذیر Adaptive  676
تطابق پذیر Adaptive  677
جرح و تعدیل کننده Adaptor  678
(گیاه شناسی) محوری Adaxial  679
(جانور شناسی) آداکس (نوعی بز کوهی بومی افریقا به نام لاتین Addax nasomaculatus) Addax  680
افزوده Addend  681
افزوده Addend  682
الحاق Addendum  683
مار جعفری Adder  684
مار جعفری Adder  685
nothing Adder Subtractor  686
nothing Adder's Tongue  687
اعتیاد Addiction  688
ماشین حساب Adding Machine  689
nothing Addition Table  690
اضافی Additional  691
اضافی Additional  692
ادیتیو Additive  693
ادیتیو Additive  694
(حساب) معکوس جمعی Additive Inverse  695
گندیدن Addle  696
nothing Address Adjustment  697
nothing Address Counter  698
nothing Address Format  699
nothing Address Modification  700
nothing Address Part  701
nothing Address Register  702
nothing Address Variable  703
نشانی پذیری Addressability  704
نشانی پذیر Addressable  705
مخاطب Addressee  706
نشانی دهی Addressing  707
مقرب Adducent  708
(زیست شناسی) ورین بردن Adduct  709
(زیست شناسی) Adduction  710
استشهادی Adductive  711
ارائه Adductor  712
nothing Adduse  713
عدن Aden  714
کلمه ء پیشوندی است که به معنی می باشد Adeni  715
آدنین Adenine  716
nothing Adeno  717
گرفتگی بینی Adenoid  718
دارای غدد لنفاوی متورم Adenoidal  719
آدنوم Adenoma  720
غده ای Adenomatous  721
آدنوزین Adenosine  722
ماهر Adept  723
زبر دستی Adeptly  724
تکافو Adequacy  725
تکافو Adequacy  726
تکافو Adequateness  727
چسبیدن Adhere  728
تبعیت Adherence  729
طرفدار Adherent  730
چسبندگی Adhesion  731
چسبنده Adhesive  732
متخصص Adhoc  733
حمله یا اعتراض به اشخاص Adhominem  734
آدیاباتیک Adiabatic  735
بدرود Adieu  736
برای همیشه Adinfinitum  737
در این ضمن Adinterim  738
ناشی از چربی Adipic  739
دنبه دار Adipose  740
بافت چربی Adipose Tissue  741
قرب جوار Adjacence  742
همسایگی Adjacency  743
همسایگی Adjacency  744
مجاور Adjacent  745
مجاور Adjacent  746
افزودن Adject  747
وصفی Adjectival  748
صفت Adjective  749
پیوسته بودن Adjoin  750
همراه Adjoining  751
الحاقی Adjoint  752
الحاقی Adjoint  753
به تعويق انداختن Adjourn  754
برخاست Adjournment  755
(حقوق) داوری قانونی کردن Adjudge  756
تصميم گرفتن Adjudicate  757
قضاوت Adjudication  758
الحاقی Adjunct  759
افزایش Adjunction  760
التماس Adjuration  761
سوگند دادن Adjure  762
سازگار کردن Adjust  763
سازگار کردن Adjust  764
اصلاح پذیر Adjustable  765
nothing Adjustable Dimension  766
تنظیم Adjustment  767
تنظیم Adjustment  768
(ارتش) آجودانی Adjutancy  769
آجودان Adjutant  770
مساعد Adjutant Stork  771
یاور Adjuvant  772
بدون مقدمه صحبت کردن Adlib  773
(کسی که شغلش تهیه و فروش آگهی تجاری است) آگهی ساز Adman  774
بخش کردن Admeasure  775
اندازه Admeasurement  776
تخصیص Admensuration  777
(اساطیر یونان) ادمیتوس (شاه تسالی و شوهر السست) Admetus  778
(تنبیه و اعدام و غیره) اجرا کردن Administer  779
اداره کننده Administrant  780
رجوع شود به administer Administrate  781
اجرایی Administrative  782
اجرایی Administrative  783
مدیر Administrator  784
پسنديده Admirable  785
دریابد Admiral  786
دریاسالار Admiral Of The Fleet  787
(انگلیس - با A بزرگ) نیروی دریایی Admiralty  788
بازیگر عمده Admirer  789
روابودن Admissibility  790
روا Admissible  791
روا Admissibll  792
اقرار Admission  793
nothing Admitance  794
مسلما Admitedly  795
(برق) ادمیتانس Admittance  796
آمیختن Admix  797
ترکیب Admixtion  798
مخلوط Admixture  799
متنبه کردن Admonish  800
تذکر Admonition  801
نصيحت آميز Admonitory  802
(گیاه شناسی) توام Adnate  803
بدرجه ء تهوع Adnauseam  804
(کالبد شناسی) ضمایم Adnexa  805
بیا و برو Ado  806
خشت Adobe  807
بلوغ Adolescence  808
آدونیس Adonis  809
اتخاذ Adoption  810
معتقد به فرزندخواندگی عیسی Adoptionist  811
انتخابی Adoptive  812
ستودگی Adorability  813
(عامیانه) دلپذیر Adorable  814
ستودگی Adorableness  815
ستایشگری Adoration  816
عبادت کردن Adore  817
آراستن Adorn  818
آرایش Adornment  819
nothing Adren  820
(کالبدشناسی) Adrenal  821
غده فوق کلیوی Adrenal Gland  822
آدرنالين Adrenaline  823
(از نظر شیمیایی) آدرنالین مانند Adrenergic  824
nothing Adreno  825
(فیزیولوژی) وابسته به قشر غدد فوق کلیه Adrenocortical  826
(در مورد کشتی یا قایق) شناور (بدون لنگر و ناخدا) Adrift  827
ماهر Adroit  828
اضافه شده Adscititious  829
بعدا نوشته شده Adscript  830
nothing Adside From  831
(در مورد گاز و مایعات و مواد حل شده) به صورت لایه ی نازکی در روی جسم جامد جمع شدن Adsorb  832
برکشنده Adsorbate  833
جاذب Adsorbent  834
جذب سطحی Adsorption  835
(بدون داوری صحیح) تحسین و تعریف کردن Adulate  836
چاپلوسی Adulation  837
متملق Adulator  838
چیز تقلبی Adulterant  839
اضافه کردن (مواد ارزان تر یا نامرغوب یا مضر به مواد خوراکی) Adulterate  840
استحاله Adulteration  841
مرد زناکار Adulterer  842
زانیه Adulteress  843
زناکارانه Adulterine  844
زناکار Adulterous  845
خیانت Adultery  846
مبهم کردن Adumbrate  847
اشاره Adumbration  848
(قدیمی) سوخته Adust  849
از روی قیمت Advalorem  850
مساعده Advance  851
مساعده Advance  852
پیشرفته Advanced  853
پیشرفته Advanced  854
ترقی Advancement  855
سودمند Advantageous  856
انتقال حرارت توسط جریان های افقی هوا Advection  857
(گیاه شناسی) نابجا Adventitious  858
(بیشتر در گیاه شناسی و جانور شناسی) غیر بومی Adventive  859
ماجرا Adventure  860
حادثه جو Adventurer  861
پرماجرا Adventuresome  862
زن بی پروا (به ویژه زنی که می کوشد با دلربایی و دسیسه به مال و منال برسد) Adventuress  863
حادثه جویی Adventurism  864
پرماجرا Adventurous  865
ظرف Adverb  866
قیدی Adverbial  867
کلمه بکلمه Adverbum  868
همیستار Adversary  869
(دستور زبان) واژه ای که ضدیت یا نقطه ی مقابل بودن را می رساند (مثل but و however و yet) Adversative  870
بدبختی Adversity  871
توجه Advertence  872
توجه Advertency  873
(قدیمی) متوجه Advertent  874
آنونس Advertisement  875
قابل توصیه Advisable  876
خردمندانه Advised  877
دقت کامل Advisement  878
راهنما Adviser  879
راهنما Advisor  880
مشورتی Advisory  881
دفاع Advocacy  882
مدافع Advocate  883
(حقوق اسکاتلند) انتقال دعوی از دادگاه ابتدایی به دادگاه عالی Advocation  884
بی بنیه Adynamic  885
(اتاق درونی حرم یا عبادتگاه که ورود به آن برای همه بجز خدام ممنوع است) درون ضریح Adytum  886
با تیشه صاف کردن Adz  887
تیشه Adze  888
وارد نشده Ae  889
دریای اژه Aegean  890
توجهات Aegis  891
(اساطیر یونان) اجیستوس (معشوق کلیتم نسترا) Aegisthus  892
(اساطیر یونان و روم) انیاس (پسر آنکاسیس و ونوس و جد فرضی رومیان) Aeneas  893
(اغلب با A کوچک) باد Aeolic-4 Aeolian  894
(موسیقی) چنگ بادی Aeolian Harp  895
رجوع شود به anisotropic Aeolotropic  896
(اساطیر یونان) Aeolus  897
ائون Aeon  898
ابدی Aeonian  899
جاودانی Aeonic  900
هوا دادن Aerate  901
دستگاه بخور Aerator  902
آنتن Aerial  903
(عملیات اکروباتیک) بندباز Aerialist  904
(مهجور) جوجه ی عقاب و باز و غیره در آشیانه Aerie  905
هوابر Aeriferous  906
تبدیل بهوایابخار Aerification  907
هوامانند Aeriform  908
به بخاریاگازتبدیل کردن Aerify  909
بطور هوایی Aerily  910
وابسته به هواپیمایی و علم هوانوردی Aero  911
(فیزیک - ارتش - مبحث پرتابه هایی که از هواپیما پرتاب می شوند) هوا پرتابه شناسی Aeroballistics  912
(هواپیما و پرواز) Aerobatics  913
(ریز جاندار) هوازی Aerobe  914
هوازیستی Aerobiosis  915
فرودگاه Aerodrome  916
صاف Aerodynamic  917
متخصص در علم حرکت گاز و هوا Aerodynamicist  918
آیرودینامیک Aerodynamics  919
(هر نوع سفینه ی هوایی مثلا هواپیما که از هوا سنگین تر است) هوا پویا Aerodyne  920
مخابره تلگراف بیسیم Aerogram  921
اروگرام Aerogramme  922
nothing Aerographer  923
(قدیمی) سنگ آسمانی Aerolite  924
وابسته بهواشناسی Aerological  925
هواشناس Aerologist  926
بخشی از علم هواشناسی که با شناخت هوا (به ویژه در ارتفاعات بالا) سر و کار دارد Aerology  927
مربوط به مکانیک هواپیمایی Aeromechanic  928
(بخشی از علم مکانیک که با هوا و گازها و اثر آنها بر اجسام در حال حرکت سر و کار دارد) ارو مکانیک Aeromechanics  929
(بخشی از علم پزشکی که با بیماری های ناشی از پرواز در جو زمین سر و کار دارد) هوا پزشکی Aeromedicine  930
(دستگاه سنجش چگالی هوا و گازها) چگالی سنج هوا Aerometer  931
خلبان Aeronaut  932
مربوط بهوانوردی Aeronautic  933
وابسته به علم هوانوردی Aeronautical  934
علم ساختن و پرواز هواپیماها Aeronautics  935
(پزشکی - اختلال اعصاب خلبانان در اثر پرواز زیاد) هوانژندی Aeroneurosis  936
هواپیما Aeroplane  937
اسپری Aerosol  938
(جو زمین و فضای لایتناهی که به عنوان یک واحد فرض می شود) هوا کیهان Aerospace  939
اروسفر Aerosphere  940
(بخشی از علم هوا مکانیک aeromechanics که با تعادل و هم فشاری گازها و یا هوا و با شناوری در هوا سر و کار دارد) هوا ایستایی Aerostatics  941
(شعر قدیم) هوا مانند Aery  942
(اغلب با تداعی منفی - کسی که در عشق به هنر و زیبایی غلو و یا تظاهر می کند) زیباپرست Aesthete  943
حساس نسبت به هنر و زیبایی Aesthetic  944
(باور به اینکه اصول زیباشناسی پایه ی کلیه ی ارزش های بشری است) زیباگرایی Aestheticism  945
(بخشی از فلسفه که با هنر و سرچشمه های آن و انواع و تاثیرات آن سر و کار دارد) زیباشناسی Aesthetics  946
رجوع شود به estival Aestival  947
رجوع شود به estivate Aestivate  948
تابستانخفتگی Aestivation  949
دور Afar  950
دلجویی Affability  951
مهربان Affable  952
امر Affair  953
(فرانسه) دوئل Affaire D'honneur  954
تصنع Affectation  955
ادا و اطواری Affected  956
عاطفه Affection  957
محبت آمیز Affectionate  958
عاطفی Affective  959
اوران Afferent  960
(قدیمی) Affiance  961
(حقوق) استشهادنویس Affiant  962
استشهاد Affidavit  963
nothing Affidavy  964
وابستگی Affiliation  965
(ریاضی) آفین Affine  966
(فیزیک) میل ترکیبی Affinity  967
تصریح کردن Affirm  968
(حقوق) شهادت نامه ی بدون سوگند Affirmation  969
(منطق) تصدیق Affirmative  970
الصاق کردن Affix  971
(بیشتر در مورد شعرا و هنرمندان) الهام Afflatus  972
آزردن Afflict  973
رنج Affliction  974
آزردگر Afflictive  975
فراوانی Affluence  976
فراوان Affluent  977
جریان ناگهانی (مثلا ریزش ناگهانی خون به مغز) Afflux  978
به جنگل تبدیل کردن Afforest  979
غوغا Affray  980
(آواشناسی) سایشی Affricate  981
(آواشناسی) تبدیل حرف بی صدای بسته (مانند J) به صدای سایشی (مانند badge) Affrication  982
(قدیمی) ترس بزرگ Affright  983
اهانت کردن Affront  984
ریختن Affuse  985
آبریزی Affusion  986
دوستار Aficionado  987
(زمین ورزش یا مزرعه و غیره) در میدان Afield  988
سوزان Afire  989
شعله ور Aflame  990
آب گرفته Afloat  991
در حال بال زنی Aflutter  992
با راه رفتن Afoot  993
(محلی) قبل Afore  994
فوق الذکر Aforementioned  995
فوق الذکر Aforesaid  996
(حقوق) به اسبق تصمیم Aforethought  997
(قدیمی) قبلا Aforetime  998
با دلیل قویتر Afortiori  999
در هم گیر کرده Afoul  1000
منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی

;
لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی; لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی; لیست 54000 کلمه; دیکشنری; لیست 54000 کلمه دیکشری انگلیسی; لیست کلمات انگلیسی; آموزش زبان; یادگیری زبان; کلمات زبان با معنی فارسی; آموزش زبان انگلیسی; یادگیری زبان انگلیسی; زبان انگلیسی; آزمون زبان; لغت نامه انگلیسی; دیکشنری انگلیسی; فهرست کلمات انگلیسی; فرهنگ لغت انگلیسی; معنی فارسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو