لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش سوم


لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش سوم بخش سوم لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی:

اضطراب Anxiety  2001
ازروی اشتیاق ازروی میل Anxiously  2002
در هر صورت Anyhow  2003
اکنون Anymore  2004
کسی Anyone  2005
(عامیانه) در هر جا Anyplace  2006
اصلا Anything  2007
در هر حال Anyway  2008
(عامیانه) اصلا Anywhere  2009
بهربهانه Anywhy  2010
ابدا Anywise  2011
آئورت Aorta  2012
وابسته بشاهرگ Aortal  2013
وابسته بشاهرگ Aortic  2014
با گام های تند Apace  2015
(در کاباره های پاریس) نوعی رقص که در آن سرخپوست آپاچی با خود با خشونت رفتار می کند Apache  2016
بخشش Apanage  2017
(در جنوب غربی ایالات متحده) پالان (اسب) Aparejo  2018
به غیر از Apart  2019
سوا از Apartfrom  2020
(جمهوری افریقای جنوبی) نظام آپارتاید (که بر پایه ی جدا نگهداری نژادها و نابرابری آنها استوار بود) Apartheid  2021
ساختمان آپارتمانی Apartment Building  2022
اپارتمانی Apartmental  2023
بی توجه Apathetic  2024
بی حسی Apathy  2025
تقلید کردن Ape  2026
(دریانوردی) در حالت عمود Apeak  2027
میمون مانند Apelike  2028
(فرانسه) Apercu  2029
مسهل Aperient  2030
(فیزیک) فاقد ارتعاش دوره ای Aperiodic  2031
(فیزیک) فاقد ارتعاش دوره ای Aperiodic  2032
انواع شراب هایی که طعم گیاهان معطر یا ادویه را دارندو پیش از خوراک نوشیده می شوند Aperitif  2033
دهانه Aperture  2034
دهانه Aperture  2035
(گیاه شناسی) بی گلبرگ Apetalous  2036
سر Apex  2037
سر Apex  2038
زبانپریشی Aphasia  2039
شته Aphid  2040
آفیس Aphis  2041
(پزشکی) از دست دادن صدا (در اثر آسیب یا بیماری) Aphonia  2042
(جمع) کلمات قصار Aphorism  2043
نویسنده یاگوینده کلمات قصار Aphorist  2044
وابسته به شرح مختصر Aphoristic  2045
ضرب المثل گفتن یا نگاشتن Aphorize  2046
بی فروغ Aphotic  2047
داروی تقویت قوه با Aphrodisiac  2048
(اسطوره ی یونان) آفرودیت (الهه ی زیبایی که رومی ها او را ونوس می نامیدند) Aphrodite  2049
(گیاه شناسی) بی برگ (مانند آکژکاکتوس ها) Aphyllous  2050
زنبور مانند Apian  2051
وابسته به زنبور و زنبورداری Apiarian  2052
زنبور دار Apiarist  2053
زنبور داری Apiary  2054
(زبان شناسی) نوک زبانی Apical  2055
سرتیز Apiculate  2056
مربوط به پرورش و نگهداری زنبور عسل Apicultural  2057
زنبورداری Apiculture  2058
آپیس Apis  2059
تقلیدی Apish  2060
(در مورد حیوانات به ویژه برخی پرندگان) زنبور خوار Apivorous  2061
nothing Apl Language  2062
(جانورشناسی) فاقد جفت جنین (مانند کیسه داران) Aplacental  2063
وقار Aplomb  2064
الهام Apocalypse  2065
الهامی Apocalyptic  2066
وابسته به کتاب مکاشفات یوحنا Apocalyptical  2067
متخصص در تفسیر مکاشفات یوحنا Apocalyptist  2068
اسفار مشکوک Apocrypha  2069
(از نظر اصالت) مشکوک Apocryphal  2070
شامل یا مستلزم بیان حقیقت Apodeictic  2071
(منطق) برهان لازم و کافی Apodictic  2072
(دستور زبان - در جمله ی شرطی) عبارتی که بیانگر نتیجه ی جمله است Apodosis  2073
(گیاه شناسی) رهازامی Apogamy  2074
از زمین بالا امده Apogean  2075
اوج Apogee  2076
بی علاقه به سیاست Apolitical  2077
آپولو Apollo  2078
(انجیل) مالک دوزخ Apollyon  2079
(در نگارش و سخن) توجیه آمیز Apologetic  2080
(با فعل مفرد) بخشی از الهیات که با ایراد ادله و دفاع از مسیحیت سر و کار دارد Apologetics  2081
دفاع Apologia  2082
(کسی که رسما از عقیده یا مذهب یا رفتار بخصوصی دفاع می کند) دفاع نامه نویس Apologist  2083
معذرت خواه Apologizer  2084
(نادر) داستان اخلاقی Apologue  2085
پوزش Apology  2086
(گیاه شناسی) وابسته به نابارورزایی (یا تولید مثل بدون لقاح) Apomict  2087
(گیاه شناسی) نابارورزایی Apomixis  2088
زائده ای Apophyseal  2089
(کالبد شناسی) برآمدگی (به ویژه براستخوان و ستون پشت) Apophysis  2090
(پزشکی) سکته ای Apoplectic  2091
سکته Apoplexy  2092
(دریانوردی) به سوی چپ Aport  2093
(جانورشناسی - در مورد رنگ آمیزی بدن) از من بگریز (مقایسه شود با: apatetic) Aposematic  2094
بطور قابل گوشزد Aposematically  2095
(بدیع) تغییر ناگهانی رشته ی تفکر در وسط جمله Aposiopesis  2096
ارتداد Apostasy  2097
مرتد Apostate  2098
مرتد شدن Apostatize  2099
nothing Aposteriori  2100
حواری Apostle  2101
(مسیحیت) مدت خدمت یا وظایف فرستاده ی کلیسا Apostolate  2102
(اغلب با A بزرگ) وابسته به پاپ Apostolic  2103
نماینده ی رسمی پاپ Apostolic Delegate  2104
آپوستروف Apostrophe  2105
آپوستروف Apostrophe  2106
(بدیع) مخاطب قرار دادن Apostrophize  2107
داروساز Apothecary  2108
سخن کوتاه Apothegm  2109
آرمان Apotheosis  2110
آرمانی کردن Apotheosize  2111
ترساندن Appal  2112
رنگ پریدن Appall  2113
بخشش Appanage  2114
دستگاه Apparatus  2115
جامه Apparel  2116
نمایان Apparent  2117
روح Apparition  2118
(سابقا) افسر یا ماموری که فرمان ها و دستورات دادگاه های شرعی و قضایی را اجرا می کرد Apparitor  2119
قابلیت استیناف Appealability  2120
قابل استیناف Appealable  2121
استیناف دهنده Appealer  2122
ظاهر Appearance  2123
مماشات Appeasement  2124
تسکین بخش Appeaser  2125
استیناف دهنده Appellant  2126
(حقوق) وابسته به پژوهش خواهی یا استیناف Appellate  2127
اسم Appellation  2128
اسم Appellative  2129
(حقوق) مستانف علیه Appellee  2130
افزودن Append  2131
(در گیاه یا حیوان) اندام ثانوی Appendage  2132
(حقوق) وابسته به حقوق فرعی Appendant  2133
عمل جراحی آپانديس Appendectomy  2134
آپاندیسیت Appendicitis  2135
(پزشکی - کالبد شناسی) آپاندیس مانند Appendicular  2136
ضمیمه Appendix  2137
ضمیمه Appendix  2138
(روان شناسی) درک کردن (عقاید و تجربیات و دیده های تازه) به کمک تجربیات گذشته Apperceive  2139
درک Apperception  2140
وابسته به درک و احساس Apperceptive  2141
وابسته بودن Appertain  2142
ارزو Appetence  2143
اشتها Appetency  2144
ارزومند Appetent  2145
پیشغذا Appetizer  2146
اشتها آور Appetizing  2147
تحسین کردن Applaud  2148
قابل تحسین Applaudable  2149
تحسین کننده Applauder  2150
آفرین Applause  2151
مشروب الکلی ساخته شده از سیب Applejack  2152
اسباب Appliance  2153
مناسبت Applicability  2154
مناسبت Applicability  2155
اطلاق پذیر Applicable  2156
اطلاق پذیر Applicable  2157
درخواست دهنده Applicant  2158
nothing Application Oriented  2159
nothing Application Package  2160
نرم افزار كاربردي Application Program  2161
nothing Application Programmer  2162
nothing Applications Programmer  2163
استعمال پذیری Applicative  2164
اسباب Applicator  2165
استعمالی Applicatory  2166
عملی Applied  2167
عملی Applied  2168
تقاضا کننده Applier  2169
(تزیین پارچه با دوختن تکه پارچه های دیگر بر آن) تکه دوزی Applique  2170
بکار بردن Apply  2171
بکار بردن Apply  2172
گماشته Appointee  2173
انتصابی Appointive  2174
تسهیم کردن Apportion  2175
تخصیص Apportionment  2176
(قدیمی) قرار دادن Appose  2177
درخور Apposite  2178
مجاورت Apposition  2179
وابسته بکلمه وصفی Appositional  2180
(دستور زبان) عطف بیان Appositive  2181
ارزيابي Appraisal  2182
ارزیابی کردن Appraise  2183
ارزیابی Appraisement  2184
ارزیاب Appraiser  2185
ارزیابی پذیر Appreciable  2186
قدر دانستن Appreciate  2187
قدردانی Appreciation  2188
قدردان Appreciative  2189
دستگیر کردن Apprehend  2190
دریافتنی Apprehensible  2191
توقیف Apprehension  2192
نگران Apprehensive  2193
بانگرانی Apprehensively  2194
شاگردی Apprenticeship  2195
(به طور مسطح) روی سطحی قرار گرفته Appressed  2196
آگاه کردن Apprise  2197
دسترسی Approachability  2198
خوش برخورد Approachable  2199
(رسما) پذیرفتن Approbate  2200
تصویب Approbation  2201
تناسب Appropriateness  2202
تخصیص Appropriation  2203
اختصاصی Appropriative  2204
ستودنی Approvable  2205
تصویب Approval  2206
nothing Approximate Solution  2207
تشابه Approximation  2208
تشابه Approximation  2209
ضمیمه Appurtenance  2210
الحاقی Appurtenant  2211
وابسته به تغییرات بافتی مغز Apractic  2212
وابسته به تغییرات بافتی مغز Apraxic  2213
آوریل April  2214
کسی که در روز اول آوریل مورد شوخی قرار می گیرد April Fool  2215
nothing April Fools' Day  2216
ازعلت به معلول پی بردن Apriori  2217
ازعلت به معلول پی بردن Apriori  2218
حالت از علت به معلول Apriority  2219
پيش بند Apron  2220
بجا Apropos  2221
nothing Apropos Of  2222
مناسب Apt  2223
nothing Apt Language  2224
تمایل طبیعی Aptitude  2225
امادگی Aptness  2226
(داروسازی) داروی محلول در آب Aqua  2227
تیزآب سلطانی Aqua Regia  2228
nothing Aqua Relle  2229
(امریکا) نمایش روی آب (شامل شنا و شیرجه و حرکات موزون در آب به همراه موسیقی) Aquacade  2230
اسید نیتریک Aquafortis  2231
دستگاه تنفس اکسیژن Aqualung  2232
اب Aquamarine  2233
(تخته یا باله ای که با طناب به قایق تندرو وصل است و شناگری بر آن سوار است) آب تخته Aquaplane  2234
آب خالص Aquapura  2235
آکواریوم Aquarium  2236
(نجوم) Aquarius  2237
(جانور یا گیاه) آبزی Aquatic  2238
nothing Aquavitae  2239
آبگذر Aqueduct  2240
آبی Aqueous  2241
آبزیپروری Aquiculture  2242
ابخیز Aquiferous  2243
آکیلهژیا Aquilegia  2244
(مثل نوک عقاب) خمیده یا قلاب مانند Aquiline  2245
اسلیمی Arabesque  2246
شبه جزیره ی عربستان (Arabian Peninsula هم می گویند) Arabia  2247
اسب عربی Arabian  2248
عربی Arabic  2249
nothing Arabic Numeral  2250
مزروعی Arability  2251
عرب شناس Arabist  2252
(انگلیس) رجوع شود به tillage Arable  2253
(قدیمی - شاعرانه) عربستان Araby  2254
nothing Arach Noid  2255
تنندگان Arachnid  2256
زبان آرامی (یکی از زبان های سامی شمالی که حضرت عیسی و پیروانش به آن تکلم می کردند و زبان کشور کهن آرام و سرزمین های مجاور آن بود) Aramaic  2257
(جانورشناسی) عنکبوت Araneid  2258
زوبین افکن Arbalest  2259
منجنیق Arbalist  2260
داور Arbiter  2261
قابل حل و فصل Arbitrable  2262
(بورس سهام) خرید و فروش بلافاصله در دوبازار مختلف (به منظور سود بردن از تفاوت قیمت در آن دو بازار) Arbitrage  2263
داوری Arbitrament  2264
بطوردلخواه یااختیاری Arbitrarily  2265
(اختلاف را) از طریق حکمیت حل کردن Arbitrate  2266
داوری Arbitration  2267
داور Arbitrator  2268
محور Arbor  2269
بشکل درخت Arboraceous  2270
درختی Arboreal  2271
درختی Arboreous  2272
حالت شاخه ای Arborescence  2273
درختی Arborescent  2274
باغ Arboretum  2275
درختکاری Arboriculture  2276
ساختار یا سازمان درخت مانند Arborization  2277
داروش کردن Arborize  2278
(کالبدشناسی)شجره الحیات Arborvitae  2279
کمان Arc  2280
کمان Arc  2281
nothing Arc Boutant  2282
پاساژ Arcade  2283
آدم ساده زی Arcadian  2284
راز Arcanum  2285
طاق Arch  2286
وابسته به باستان شناسی Archaeological  2287
باستان شناس Archaeologist  2288
قدمت Archaism  2289
فرشتگان مقرب Archangel  2290
اسقف اعظم Archbishop  2291
(کلیسای کاتولیک و انگلیکان) Archbishopric  2292
سرشماس Archdeacon  2293
وابسته بقلمرو اسقف اعظم م Archdiocesan  2294
قلمرو اسقف اعظم Archdiocese  2295
(در خانواده ی سلطنتی امپراطوری اتریش سابق) شاهزاده خانم Archduchess  2296
ناحیه ی تحت فرمان دوک اعظم (یا بیوه ی دوک اعظم) Archduchy  2297
(در امپراطوری سابق اتریش) دوک بزرگ (که ناحیه ای را تحت حکومت تقریبا مستقل خود داشت) Archduke  2298
دشمن اصلی Archenemy  2299
وابسته به باستان شناسی Archeological  2300
باستان شناسی Archeology  2301
کماندار Archer  2302
مربوط یا شبیه طرح اصلی Archetypal  2303
کهنالگو Archetype  2304
مربوط یا شبیه طرح اصلی Archetypical  2305
ابلیس بزرگ Archfiend  2306
مجمعالجزایر Archipelago  2307
رجوع شود به architectonics Architectonic  2308
فن معماری Architectonics  2309
دارای ویژگی های معماری Architectural  2310
معماری Architecture  2311
معماری Architecture  2312
وابسته به بایگانی (آرشیو) Archival  2313
وابسته به بایگانی (آرشیو) Archival  2314
بایگانی Archive  2315
آرشیو Archives  2316
ضابط Archivist  2317
با شوخ چشمی Archly  2318
شیطنت Archness  2319
ارخون Archon  2320
گذرگاه تاق دار Archway  2321
قوس مانند Arciform  2322
شمالگان Arctic  2323
nothing Arctic Circle  2324
(تاق) ضربی Arcuate  2325
تاب Ardency  2326
گرم Ardent  2327
حرارت Ardor  2328
دشوار Arduous  2329
مخفف : are not Aren't  2330
آرنا Arena  2331
هاله Areola  2332
(اسطوره های یونان) بهرام Ares  2333
(جغرافی) خط الراس کوه Arete  2334
نقره Argent  2335
دارای نقره (مثلا خاک معدن) Argentiferous  2336
نقره Argentine  2337
(شیمی) وابسته به یا دارای نقره ی یک ظرفیتی Argentous  2338
خاک رس Argil  2339
رس مانند Argillaceous  2340
(اسطوره ی یونان) کشتی آرگو (که جاسون با آن به سفر دریایی رفت) Argo  2341
رسوب شراب (به ویژه پوسته ی سفید و سرخ فامی که دور بشکه های شراب بسته می شود) Argol  2342
ناوگان تجارتی Argosy  2343
لوتر Argot  2344
استدلال پذیر Arguable  2345
بحث Argument  2346
nothing Argument Association  2347
مناظره Argumentation  2348
استدلالی Argumentative  2349
استدلالی Argumentive  2350
(لاتین) بحث Argumentum  2351
nothing Argus Eyed  2352
آریا Aria  2353
خشکی Aridity  2354
(نجوم) Aries  2355
درست Aright  2356
برخاستن Arise  2357
اشرافیت Aristocracy  2358
اشراف زاده Aristocrat  2359
اعیانی Aristocratic  2360
مربوط به عقیده و فلسفه ء ارسطوو Aristotelean  2361
آدم اهل عمل و تجربه (در مقابل : Platonic) Aristotelian  2362
سیستم فلسفی ارسطو Aristotelianism  2363
ارسطو Aristotle  2364
حساب Arithmetic  2365
حساب Arithmetic  2366
nothing Arithmetic Check  2367
nothing Arithmetic Expression  2368
nothing Arithmetic Instruction  2369
nothing Arithmetic Logic Unit  2370
تصاعد حسابی Arithmetic Progression  2371
nothing Arithmetic Register  2372
nothing Arithmetic Shift  2373
nothing Arithmetic Unit  2374
حسابی Arithmetical  2375
حسابدان Arithmetician  2376
مربوط به حساب Arithmeticlal  2377
کشتی Ark  2378
nothing Arm Chair  2379
ناوگان Armada  2380
آرمادیلو Armadillo  2381
(انجیل) آرماگدون (جایی که واپسین نبرد بین نیکی و بدی روی می دهد و به روز محشر منتهی می شود) Armageddon  2382
سلاح Armament  2383
جوشن Armature  2384
جوشن Armature  2385
مسلح Armed  2386
ارتش Armed Forces  2387
ارمنی Armenian  2388
(با) دست های پر Armful  2389
(در اصل) حمل کننده ی زره (برای ارباب جنگاور خود) Armiger  2390
آتش بس موقت (مثلا پیش از امضای قرارداد صلح) Armistice  2391
nothing Armistice Day  2392
بازو بند Armlet  2393
گنجه Armoire  2394
زره Armor  2395
(ارتش)متصدی نگهداری و تعمیر سلاح های دستی Armorer  2396
اسلحه ای Armorial  2397
(امریکا) ساختمانی که ادارات پاسداران ملی در آن قرار دارد Armory  2398
زره Armour  2399
زیر بغل Armpit  2400
جادستی (برآمدگی درون درب اتومبیل که می توان آرنج را روی آن قرار داد) Armrest  2401
(مهجور) برو! Aroint  2402
بو Aroma  2403
خوشبو Aromatic  2404
عطر سازی Aromatization  2405
معطر کردن Aromatize  2406
بیدار کردن Arouse  2407
رجوع شود به harquebus Arquebus  2408
(از ریشه ی عربی) عرق Arrack  2409
(حقوق) Arraign  2410
مرتب کردن Arrange  2411
مرتب کردن Arrange  2412
ترتیب Arrangement  2413
ارایش Arrangment  2414
(مهجور) رجوع شود به errant Arrant  2415
دیوار آویز قالی نما Arras  2416
آرایه Array  2417
آرایه Array  2418
nothing Array Declaration  2419
بدهی پس افتاده Arrear  2420
(پول یا چیزی که) سر موعد داده نشده است Arrearage  2421
جالب Arresting  2422
توقیف Arrestment  2423
بی نواخت Arrhythmic  2424
ورود Arrival  2425
رسیدن Arrive  2426
غرور Arrogance  2427
غصب کردن Arrogate  2428
ادعای بیخود یامتکبرانه Arrogation  2429
تیر Arrow  2430
تیر Arrow  2431
nothing Arrow Head  2432
تند Arrowy  2433
نهر Arroyo  2434
زرادخانه Arsenal  2435
آرسنیک Arsenic  2436
(حقوق) ایجاد حریق به طور عمد Arson  2437
کسیکه عمدا ایجاد حریق میکند Arsonist  2438
املای انگلیسی : artifact Artefact  2439
(اسطوره های یونان) آرتمیس (الهه ی ماه و شکار و جانوران - نزد رومی ها: Diana) Artemis  2440
حیاتی Arterial  2441
تبدیل خون وریدی به خون شریانی Arterialization  2442
(با اکسیژن دادن) از خون سیاهرگی تبدیل به خون سرخرگی کردن Arterialize  2443
(کالبدشناسی) سرخرگچه Arteriole  2444
(پزشکی) تصلب شرایین Arteriosclerosis  2445
سرخ سیاهرگی Arteriovenous  2446
آرتریت Arteritis  2447
سرخرگ Artery  2448
چاه آرتزین Artesian Well  2449
استادانه Artful  2450
nothing Arthritic  2451
(پزشکی) ورم مفاصل Arthritis  2452
آرتروز Arthropathy  2453
مقاله Article  2454
مقاله Article  2455
(آوا شناسی) با جنباندن واجگر (یا اندام تولید صدا) صدا ایجاد کردن Articulate  2456
مفصل Articulation  2457
مصنوع Artifact  2458
حیله Artifice  2459
صنعت کار Artificer  2460
nothing Artificial Intelligence  2461
زبان مصنوعی Artificial Language  2462
احیا Artificial Respiration  2463
حالت مصنوعی Artificiality  2464
توپچی Artillerist  2465
باهنرمندی Artily  2466
زیرکی Artiness  2467
(جانورشناسی) زوج سمان (انواع پستانداران راسته ی Artiodactyla مانند خوک و اسب آبی و نشخوارکنندگان) Artiodactyl  2468
سم شکافته Artiodactylous  2469
صنعتگر Artisan  2470
هنرمندانه Artistic  2471
بطور هنرمندانه یا هنری Artistically  2472
استعداد هنرپیشگی Artistry  2473
بدانجام شده Artless  2474
(عامیانه) متظاهر به هنردوستی یا هنرمندی Arty  2475
به شکل نی Arundinaceous  2476
(مهجور) وابسته به زبان های هند واروپایی Aryan  2477
nothing As For  2478
nothing As Good As  2479
انگار As If  2480
nothing As Long As  2481
nothing As Of  2482
nothing As Regards  2483
nothing As Respects  2484
انگار As Though  2485
nothing As To  2486
همچنین As Well As  2487
هنوز As Yet  2488
(از ریشه ی فارسی) آنقوزه Asafetida  2489
آنغوزه Asafoetida  2490
آزبست Asbestos  2491
(انگل شناسی) کرم روده (جنس Ascaris) Ascarid  2492
آسکاریس Ascaris  2493
بالارفتن Ascend  2494
بالارفتنی Ascendable  2495
استیلا Ascendancy  2496
صعودی Ascendant  2497
تفوق Ascendency  2498
تفوق پذیر Ascendible  2499
بالارونده Ascending  2500
بالارونده Ascending  2501
nothing Ascending Order  2502
صعود Ascension  2503
nothing Ascension Day  2504
صعودی Ascensional  2505
بالارو Ascensive  2506
صعود Ascent  2507
(قدیمی) حتمی کردن Ascertain  2508
قابل تحقیق Ascertainable  2509
تحقیق Ascertainment  2510
ریاضت Ascesis  2511
زاهدانه Ascetic  2512
ریاضت Asceticism  2513
nothing Ascii Code  2514
(پزشکی) پیدایش مایع آزاد در حفره ی صفاقی Ascites  2515
(اسطوره ی یونان) اسکلی پیوس (خداوند درمان و پزشکی - رومی ها می گفتند: Aesculapius) Asclepius  2516
آسکوربیک اسید Ascorbic Acid  2517
دستمال گردن Ascot  2518
nothing Ascot Tie  2519
سزاوار سرزنش Ascribable  2520
نسبت دادن Ascribe  2521
(متون مذهبی و نیایش) نسبت دادن محسنات و عظمت به خداوند Ascription  2522
سترونی Asepsis  2523
بی پلشت Aseptic  2524
(گیاه شناسی - جانورشناسی) وابسته به لقاح غیرجنسی Asexual  2525
nothing Ash Tray  2526
nothing Ash Wednesday  2527
سطل زباله Ashcan  2528
(قدیمی) Ashen  2529
سنگ ساختمانی Ashlar  2530
به سوی ساحل Ashore  2531
خاکستر مانند Ashy  2532
nothing Asia Minor  2533
آسیایی Asian  2534
(بیشتر در انگلیس) آسیایی Asiatic  2535
احمق Asinine  2536
بی شعوری Asininity  2537
nothing Ask Ask  2538
(در مورد نگاه) چپ چپ Askance  2539
سوال کننده Asker  2540
ریاضت Askesis  2541
مورب Askew  2542
اریب Aslant  2543
اریب Aslope  2544
اجتماع گریز Asocial  2545
(جانورشناسی - انواع مارهای کوچک و زهرین افریقا و عربستان و اروپا) کفچه مار مصری Asp  2546
سپیدار Aspen  2547
خشونت Asperity  2548
(نادر) آب مقدس افشاندن (مثلا هنگام غسل تعمید) Asperse  2549
افترا Aspersion  2550
آسفالت Asphalt  2551
اسفالتیت (هیدروکربن سخت و دیرگداز معدنی) Asphaltite  2552
آسفالت Asphaltum  2553
انحناء دار Aspheric  2554
(گیاه شناسی) سوسن سفید (جنس Asphodeline از خانواده ی lily به ویژه A. lutea) Asphodel  2555
اختناق Asphyxia  2556
(به دلیل کمبود اکسیژن و زیادی دی اکسید- کربن در خون) دچار خفقان شدن Asphyxiate  2557
خفگی Asphyxiation  2558
(قدیمی) asp Aspic  2559
خواهان Aspirant  2560
(در انگلیسی) صدای حرف h (که همراه با بیرون دادن هوا ادامی شود) Aspirate  2561
(آواشناسی) دمش Aspiration  2562
(پزشکی - دستگاهی که مایعات و گاز جمع شده در اندام بدن را بیرون می کشد) هواکش Aspirator  2563
(از ته دل) خواستن Aspire  2564
ارزو کننده Aspirer  2565
آسپرین Aspirin  2566
خر Ass  2567
رجوع شود به asafetida Assafetida  2568
حمله کردن Assail  2569
قابل حمله Assailable  2570
حمله کننده Assailant  2571
قاتل Assassin  2572
کشتن Assassinate  2573
آزمودن Assay  2574
جمع Assemblage  2575
nothing Assemble And Go  2576
(برنامه ی کامپیوتری که زبان برنامه نویسی سطح ابتدایی را به زبان کامپیوتری تبدیل می کند) هم گذار Assembler  2577
اسمبلی Assembly  2578
اسمبلی Assembly  2579
اسمبلی Assembly Language  2580
(صنعت) خط مونتاژ Assembly Line  2581
nothing Assembly List  2582
nothing Assembly Program  2583
(امریکا - A بزرگ) عضو مجلس نمایندگان (در ایالت هایی که مجلس سنا هم دارند) Assemblyman  2584
رضایت Assent  2585
تحسین حضار (ریا آمیز) Assentation  2586
عرض وجود كردن Assert Oneself  2587
ادعا Assertion  2588
ادعا Assertion  2589
ادعا کننده Assertive  2590
ارزیابی کردن Assess  2591
قابل ارزیابی Assessable  2592
ارزیاب Assessor  2593
(موکدا) ادعا کردن Asseverate  2594
ادعا Asseveration  2595
توجه Assiduity  2596
کوشا Assiduous  2597
نسبت دادن Assign  2598
تخصیص دادنی Assignability  2599
حواله کردنی Assignable  2600
قرار ملاقات Assignation  2601
(حقوق) Assignee  2602
انتقال دهنده Assigner  2603
وظيفه Assignment  2604
وظيفه Assignment  2605
nothing Assignment Statement  2606
حواله دهنده Assignor  2607
جذب شدنی Assimilable  2608
(زبان شناسی) همگون سازی Assimilation  2609
وابسته به گوارش (یا همگون سازی) (assimilatory هم میگویند) Assimilative  2610
تحلیل برنده Assimilator  2611
نسبت دادن Assion  2612
دستیار Assistant  2613
دستیار Assistant  2614
(انگلیس - جمع) دادگاه سیار Assize  2615
انس پذیر Associable  2616
پيوند دادن Associate  2617
پيوند دادن Associate  2618
آمیزش Association  2619
آمیزش Association  2620
مبنی بر شرکت یا معاشرت Associational  2621
انجمنی Associative  2622
nothing Associative Memory  2623
nothing Associative Processor  2624
nothing Associative Stopage  2625
nothing Associative Variable  2626
تبرئه کردن Assoil  2627
(آواشناسی) همگونی واکه ای Assonance  2628
شبیه درصدا Assonant  2629
جور کردن Assort  2630
آمیخته Assorted  2631
آرام کردن Assuage  2632
تسکین Assuagement  2633
مسکن Assuasive  2634
زیاده خواه Assuming  2635
(حقوق) Assumpsit  2636
خودبین Assumptive  2637
تعهد Assurance  2638
تضمین کردن Assure  2639
بیمه شده Assured  2640
بطورحتم Assuredly  2641
بيمه کننده Assurer  2642
اطمینان دهنده Assuror  2643
آشور Assyria  2644
آسوری Assyrian  2645
متخصص در زبان و تاریخ و هنر اشور Assyriologist  2646
آشور (آسور) شناسی Assyriology  2647
ناپایا Astable  2648
nothing Astable Noltivibrator  2649
nothing Astar Board  2650
(از نظر جهت) نامشخص Astatic  2651
آستر (سرده) Aster  2652
نوعی سنگ قیمتی Asteria  2653
(کان شناسی) بلوری که در اثر تابش نورطرح های ستاره مانند ظاهر می سازد Asteriated  2654
ستاره Asterisk  2655
ستاره Asterisk  2656
(نجوم) دسته ای ستاره (کوچکتر از: استارگان constellation) Asterism  2657
(کشتی و هواپیما) در دنبال Astern  2658
ستارک Asteroid  2659
سستی Asthenia  2660
(قدیمی) معادل ectomorphic Asthenic  2661
تنگ نفس Asthmatic  2662
(چشم پزشکی) دارای آستیگماتیسم Astigmatic  2663
آستیگماتیسم Astigmatism  2664
nothing Astingency  2665
(از بستر) برخاسته Astir  2666
بی دهان Astomatal  2667
(زیست شناسی) بی روزنه Astomatous  2668
(مهجور) متحیر Astonied  2669
تعجب Astonishment  2670
(شعر قدیم) مبهوت Astound  2671
حاجی طرخان Astrachan  2672
با پاهای از هم گشاده (مثل هنگام اسب سواری) Astraddle  2673
آستراخان Astrakhan  2674
(زیست شناسی) استر که در حال میتوز باشد Astral  2675
بیراهه Astray  2676
(دوچرخه و اسب و غیره) سوار Astride  2677
قابض Astringent  2678
(هواپیما) گنبدچه ی بالای هواپیما (که جدار شیشه ای دارد و ابزار جهت یابی و هدایت در آن قرار دارد) Astrodome  2679
nothing Astrogate  2680
اسطرلاب Astrolabe  2681
احکامی Astrologer  2682
نجومی Astrological  2683
ستارهشناسی Astrology  2684
وابسته به فضانوردان Astronautical  2685
(دانشی که با سفینه های فضایی و مسافرت به فضا سر و کار دارد) ستاره پیمایی Astronautics  2686
ستاره نوردی Astronavigation  2687
اخترشناس Astronomer  2688
نجومی Astronomic  2689
نجومی Astronomical  2690
(نجوم) عکسبرداری از ستارگان Astrophotography  2691
منسوب به فیزیک نجومی Astrophysical  2692
متخصص فیزیک نجومی Astrophysicist  2693
اخترفیزیک Astrophysics  2694
تیزفهمی Astuteness  2695
(معماری) بی ستون Astylar  2696
ترکانده Asunder  2697
ناهمامون Asymmetric  2698
ناهمامون Asymmetric  2699
نامتقارن Asymmetrical  2700
نامتقارن Asymmetrical  2701
nothing Asymmetrical Distortion  2702
عدم تقارن Asymmetry  2703
ناهمساویک Asymptomatic  2704
ناهمساو Asymptote  2705
در یک زمان روی ندادن Asynchronism  2706
ناهمگام Asynchronous  2707
ناهمگام Asynchronous  2708
nothing Asynchronous Transmission  2709
nothing Asynchronous Computer  2710
nothing Asynchronous Control  2711
ناهمزمانی Asynchrony  2712
بدون حرف ربط Asyndetic  2713
(دستور زبان) حذف حرف ربط بین عوامل جمله (مثلا: لبخند بزنید Asyndeton  2714
nothing At Random  2715
مسکن Ataractic  2716
داروی مسکن Ataraxic  2717
نیاکان گرایی Atavism  2718
شباهت به نیاکان Atavistic  2719
(اسطوره ی یونان) آته (مظهر جاه طلبی و بلند- پروازی در انسان ها) Ate  2720
آتلیه Atelier  2721
بیخدایی Atheism  2722
مبنی برانکارهستی خدا Atheistic  2723
(روم باستان) فرهنگستان ادبیات و حقوق وغیره که توسط امپراطور هادریان تاسیس شد Athenaeum  2724
تصلب شریانها Atherosclerosis  2725
تشنه Athirst  2726
(پزشکی) بیماری قارچی پوست پا (به ویژه بین انگشتان پا که توام است با خارش و گاهی سوزش و پوست ریزی) Athlete's Foot  2727
ورزشکار Athletic  2728
ورزشکارانه Athleticism  2729
(کشتی رانی) عمود بر طول کشتی Athwart  2730
(نبرد با نیزه و سوار بر اسب) در حال نبرد Atilt  2731
اقیانوس اطلس Atlantic Ocean  2732
آتلانتیس Atlantis  2733
اطلس Atlas  2734
(دستگاه اندازه گیری سرعت تبخیر آب در شرایط مختلف) تبخیرسنج Atmometer  2735
اتمسفری Atmospheric  2736
nothing Atole  2737
بمب اتمی Atom Bomb  2738
اتمی Atomic  2739
اتمی Atomic  2740
انرژی هستهای Atomic Energy  2741
اتم گرایی Atomic Theory  2742
(شیمی) وزن اتمی (وزن اتم هر جسم برحسب واحد اتمی جرم - وزن متوسط همه ی ایزوتوپ های هر جسم) Atomic Weight  2743
(شیمی) شمار اتم ها در یک ملکول Atomicity  2744
اتم شناسی Atomics  2745
(این عقیده : همه چیز از اتم درست شده و اتم شکافت پذیر و یا نابود شدنی نیست) ذره گرایی Atomism  2746
متشکل از عوامل نامربوط Atomistic  2747
علم مربوط به شناسایی اتم و استفاده از نیروی اتمی Atomistics  2748
nothing Atomization  2749
(آبگونه ای را به صورت ذرات ریز) افشاندن Atomize  2750
افشانه Atomizer  2751
اتم Atomy  2752
ناموزون Atonal  2753
جبران کردن Atone  2754
کفاره Atonement  2755
(زبان شناسی) هجا یا واژه ی غیر موکد Atonic  2756
(پزشکی) شلی و سستی ماهیچه ها Atony  2757
بالا Atop  2758
افسرده Atrabilious  2759
دهلیزی و بطنی Atrioventricular  2760
nothing Atrip  2761
(معماری - روم قدیم) حیاط اصلی Atrium  2762
سبعیت Atrocity  2763
لاغر Atrophic  2764
(در مورد بافت ها و اندام ها) تحلیل رفتن Atrophy  2765
توقیف کردنی Attachable  2766
وابسته Attache  2767
چمدانچه (ویژه ی حمل اسناد و غیره) Attache Case  2768
بسته Attached  2769
ضمیمه Attachment  2770
ضمیمه Attachment  2771
نایل شدن Attain  2772
در دسترس Attainable  2773
(حقوق - در مورد محکومان به اعدام و یاغیان) مصادره ی اموال و سلب حقوق مدنی Attainder  2774
فضیلت Attainment  2775
(حقوق) از طریق مصادره ی اموال و سلب حقوق مدنی تنبیه کردن Attaint  2776
عطر Attar  2777
حضور Attendance  2778
همراه Attendant  2779
با مراقب Attended  2780
توجه Attention  2781
توجه Attention  2782
nothing Attention Key  2783
متوجه Attentive  2784
(الکترونیک) کاهش نیرو Attenuate  2785
(الکترونیک) کاهش نیرو Attenuate  2786
میرایی Attenuation  2787
nothing Attenuation Equalizer  2788
شهادت دادن Attest  2789
شاهد Attestation  2790
جامه Attire  2791
(مصنوعا) حالت خاصی به خود گرفتن Attitudinize  2792
(قانون فئودالی قدیم) Attorn  2793
(A و G بزرگ) دادستان کل امریکا (که مقامش معادل وزیر دادگستری است) Attorney General  2794
مقام وکالت Attorneyship  2795
مجذوب شدنی Attractable  2796
جاذبه Attraction  2797
مجذوب کننده Attractor  2798
قابل اسناد Attributable  2799
اتصاف Attribution  2800
(دستور زبان) وصفی Attributive  2801
ساییده Attrited  2802
(الهیات) نیمه پشیمانی (در مقابل : ندامت contrition) Attrition  2803
میزان کردن Attune  2804
استثنایی Atypical  2805
(فرانسه) در جریان Au Courant  2806
(فرانسه) Au Naturel  2807
بور Auburn  2808
تکمیل شده Aucmented  2809
مزایده Auction  2810
حرّاجی Auctioneer  2811
وابسته به نویسنده Auctorial  2812
گستاخ Audacious  2813
جسارت Audacity  2814
رسایی Audibility  2815
nothing Audible Alarm  2816
nothing Audible Signal  2817
باصدای رسا Audibly  2818
رجوع شود به auditory Audile  2819
صوتی Audio  2820
صوتی Audio  2821
nothing Audio Frequency  2822
nothing Audio Visual  2823
شنوایی سنج Audiometer  2824
دوستدار دستگاه های صوتی و خبره در شناخت آنها Audiophile  2825
nothing Audit Trail  2826
(هنرپیشگان و هنرمندان) آزمون برای گزینش بازیگر نقش بخصوص Audition  2827
مربوط به شنوایی یاسامعه Auditive  2828
شنونده Auditor  2829
تالار سخنرانی Auditorium  2830
(قدیمی) تالار سخنرانی Auditory  2831
عددمضاف الیه Augend  2832
برمه Auger  2833
صفر Aught  2834
افزودن Augment  2835
افزودن Augment  2836
افزودنی Augmentable  2837
افزایش Augmentation  2838
افزایش پذیر Augmentative  2839
افزاینده Augmenter  2840
(روم باستان) عضو سنخ فالگیران (که آمد و نیامد امور مهم را تعیین می کردند) Augur  2841
فال Augury  2842
(جانورشناسی) آک (انواع پرندگان کرانه زی و شیرجه رو از نوع alcidine - بومی دریاهای شمالی) Auk  2843
(جانورشناسی) آک کوچک Auklet  2844
دارای شیر Aulait  2845
هاله Aura  2846
از راه گوش Aural  2847
(به طور متظاهرانه) پر شوکت Aureate  2848
تاج اسمانی که نصیب کشندگان نفس میشود Aureola  2849
هاله Aureole  2850
بامید دیدار Aurevior  2851
(شیمی) دارای طلای سه ظرفیتی Auric  2852
(جانورشناسی - جمع) پر اطراف سوراخ گوش پرنده Auricular  2853
دارای گوش یا اجزای گوش مانند (مثل پایه ی برگ) Auriculate  2854
دارای طلا (مثلا معدن یا سنگ) طلا آور Auriferous  2855
شفق قطبی Aurora  2856
شفق شمالی Aurora Borealis  2857
(شیمی) دارای طلای یک ظرفیتی Aurous  2858
(پزشکی) با گوشی معاینه کردن Auscultate  2859
(پزشکی) معاینه از راه گوش کردن به صداهای داخل بدن (مستقیما یا به کمک گوشی) Auscultation  2860
به مبارکی افتتاح کردن یاگشودن Auspicate  2861
توجهات Auspices  2862
خجسته Auspicious  2863
سخت Austere  2864
ریاضت Austerity  2865
استرال (واحد پول استرالیا) Austral  2866
nothing Aut  2867
خودمختار Autarchic  2868
بالیاقت Autarchical  2869
استبداد Autarchy  2870
بالیاقت Autarkical  2871
(اقتصاد) خودکفایی Autarky  2872
(بوم شناسی) مطالعه ی یک ارگانیسم (سازواره) یا گونه ی بخصوص (مقایسه شود با: synecology) Autecology  2873
(حقوق) قانونا معتبر Authentic  2874
(اصیل بودن چیزی را) به ثبوت رساندن Authenticate  2875
اصالتسنجی Authentication  2876
(مونث) نویسنده Authoress  2877
خودکامه Authoritarian  2878
استبداد Authoritarianism  2879
آمرانه Authoritative  2880
اجازه Authorization  2881
اجازه دادن Authorize  2882
ابداع Authorship  2883
درخودماندگی Autism  2884
توهمی Autistic  2885
اتومبیل Auto  2886
nothing Auto Da Fe  2887
اتوبان Autobahn  2888
خود زیستنامه نگار Autobiographer  2889
مربوط به تاریخچه ای که کسی اززندگی خود بنویسد Autobiographic  2890
مربوط به تاریخچه ای که کسی اززندگی خود بنوسید Autobiographical  2891
حسبحال Autobiography  2892
اتوکاتالیست Autocatalysis  2893
(پیشین ترین ساکنان هر محل) بومی اولیه Autochthon  2894
بومی Autochthonous  2895
اتوکلاو Autoclave  2896
خودرمز Autocode  2897
خود رمز کن Autocoder  2898
استبداد Autocracy  2899
آدم خودسر Autocrat  2900
استبدادی Autocratic  2901
خود آموخته Autodidact  2902
(زیست شناسی - به ویژه در مورد قارچ ها و انگل ها) تک میزبانه Autoecious  2903
مربوط به لقاح با خود Autoerotic  2904
احتلام Autoeroticism  2905
(روان شناسی) Autoerotism  2906
مربوط به لقاح یا باروری گل بوسیله گرده خودش Autogamous  2907
(تک یاختگان) خودآمیزی Autogamy  2908
رجوع شود به spontaneous generation Autogenesis  2909
خودزا Autogenic  2910
(در مورد واکسن یا پیوند نسج و پوست در جراحی) به دست آمده از بدن خود شخص (autogenic هم می نویسند) Autogenous  2911
نوعی هواپیمای پروانه دار (امروزه جای خود را به هلی کوپتر داده است) Autogiro  2912
امضا Autograph  2913
امضایی Autographic  2914
(روان شناسی) هیپنوتیزم کردن خود Autohypnosis  2915
رجوع شود به semiautomatic Autoloading  2916
(پزشکی) به دست آمده از خود اندام یا سازواره یا شخص Autologous  2917
(پزشکی - زیست شناسی) نابودی بافت ها توسط آنزیم های خود آنها (مثلا در اثر برخی بیماری ها و یا مرگ) Autolysis  2918
اتومات Automat  2919
جمع واژه ی : automaton Automata  2920
nothing Automata Theory  2921
خودکار کردن Automate  2922
خودکار کردن Automate  2923
nothing Automatic Programming  2924
nothing Automatic Check  2925
nothing Automatic Coing  2926
nothing Automatic Computer  2927
nothing Automatic Control  2928
nothing Automatic Exchange  2929
چرخش نما Automatic Pilot  2930
nothing Automatic Testing  2931
nothing Automatic Timer  2932
nothing Automatic Typesetting  2933
بی اختیار Automatically  2934
بی اختیار Automatically  2935
به طور خودکار Automaticity  2936
اتوماسیون Automation  2937
اتوماسیون Automation  2938
(روان شناسی) عمل از روی عادت و ناخودآگاه (مثل جویدن ناخن) Automatism  2939
حالت خودکار Automatization  2940
خودکار کردن Automatize  2941
(انسان یا حیوان) دارای رفتار ماشینی و یکنواخت Automaton  2942
(انسان یا حیوان) دارای رفتار ماشینی و یکنواخت Automaton  2943
جنبده با نیروی خود Automotive  2944
(زیست شناسی) ناشی از علل وعوامل درونی (مثلا موتاسیون) Autonomic  2945
دستگاه سمپاتيكي Autonomic Nervous System  2946
طرفدار استقلال داخلی Autonomist  2947
بصورت خودگردان Autonomously  2948
خودمختاری Autonomy  2949
خودمختاری Autonomy  2950
(پزشکی) کالبد شکافی Autopsy  2951
دارای صفات جنسی مغایر با نوع خود Autosexing  2952
غیر جنسی Autosomal  2953
(زیست شناسی) کروموزوم غیر جنسی Autosome  2954
القا به خود Autosuggestion  2955
آنچه که توجیه آن در خودش باشد Autotelic  2956
متقاطع بطور خودبخود Autotomic  2957
خودبری کردن (رجوع شود به autotomy) Autotomize  2958
متقاطع بطور خودبخود Autotomous  2959
خودبری Autotomy  2960
(برق) اتوترانسفورماتور (ترانسفورماتوری که شبکه بندی اولی و ثانوی آن دارای سیم پیچی مشترک است) Autotransformer  2961
خودخوار Autotroph  2962
سواد عین Autotype  2963
پاییزی Autumnal  2964
(زیست شناسی - بزرگ شدن سلول قبل از تقسیم سلولی) رشد Auxesis  2965
اضافی Auxiliary  2966
اضافی Auxiliary  2967
تجهیزات کمکی Auxiliary Equipment  2968
nothing Auxiliary Memory  2969
nothing Auxiliary Operatich  2970
nothing Auxiliary Storage  2971
(گیاه شناسی) اوکسین Auxin  2972
خودکار Auyomated  2973
سود Avail  2974
دسترسی Availability  2975
دسترس پذیری Availablity  2976
بهمن Avalanche  2977
بهمن Avalanche  2978
nothing Avant Garde  2979
حریص Avaricious  2980
(کشتیرانی) ایست ! Avast  2981
(قدیمی) برو! Avaunt  2982
خداحافظ Ave  2983
انتقام کشیدن Avenge  2984
انتقام جو Avenger  2985
(گیاه شناسی) علف مبارک (از جنس Geum و تیره ی گل سرخ rose) Avens  2986
خیابان Avenuse  2987
(حقوق) رسما اعلام داشتن Aver  2988
nothing Average Seek Time  2989
اظهارقطعی یامثبت Averment  2990
جهنم Avernus  2991
(گیاه شناسی) دگرسویه (در مورد برگ یا گلی گفته می شود که به ساقه ی اصلی پشت می کند) Averse  2992
بیزاری Aversion  2993
(از ریشه ی فارسی) اوستا (کتاب آسمانی زرتشتیان) Avesta  2994
(از ریشه ی فارسی) زبان پارسی اوستایی Avestan  2995
nothing Avgas  2996
ماکی Avian  2997
ضعیف کردن ویروس بعلت کشت مکرر در جنین جوجه Avianize  2998
متصدی مرغان Aviarist  2999
تالار پرندگان Aviary  3000


منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی

;
لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی; لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی; لیست 54000 کلمه; دیکشنری; لیست 54000 کلمه دیکشری انگلیسی; لیست کلمات انگلیسی; آموزش زبان; یادگیری زبان; کلمات زبان با معنی فارسی; آموزش زبان انگلیسی; یادگیری زبان انگلیسی; زبان انگلیسی; آزمون زبان; لغت نامه انگلیسی; دیکشنری انگلیسی; فهرست کلمات انگلیسی; فرهنگ لغت انگلیسی; معنی فارسی; کلمات دیکشنری انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو