لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش پنجم


لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش پنجم

بخش پنجم لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی:


اطاعت Biddability  4001
(بازی ورق) دستی که آن قدر بد نیست که آدم جا بزند Biddable  4002
پیشنهاددهنده Bidder  4003
جوجه Biddy  4004
منتظر شدن Bide  4005
دارای دو دندان یا اندام دندان مانند Bidentate  4006
دو طرفه Bidirectional  4007
nothing Bield  4008
دوساله Biennial  4009
دو ساله Biennium  4010
آب جو Bier  4011
(گیاه شناسی) دارای دو روی نامشابه Bifacial  4012
(خودمانی - قدیمی) ضربه Biff  4013
دو دم Bifid  4014
(در مورد عدسی) دو کانونه Bifocal  4015
(گیاه شناسی) دو برگی Bifoliate  4016
(گیاه شناسی) دو برگچه ای Bifoliolate  4017
دارای خصوصیات دو شکل یا طرح مختلف Biform  4018
تقسیم به دو مسیر شدن Bifurcate  4019
دو شاخگی Bifurcation  4020
حیوانات بزرگ (مثل شیر و کرگدن و غیره) Big Game  4021
(امریکا - خودمانی) آدم مهم و با نفوذ Big Shot  4022
nothing Big Ticket  4023
(امریکا - عامیانه) Big Time  4024
(امریکا - عامیانه) Big Top  4025
مرد دوزنه Bigamist  4026
دو زنه Bigamous  4027
ساعت بزرگی که بر برج پارلمان لندن نصب شده است Bigben  4028
برادر بزرگتر Bigbrother  4029
دوتایی Bigeminal  4030
دو جنسی Bigeneric  4031
نسبتا بزرگ Biggish  4032
(امریکا - عامیانه - انتقادآمیز) Bighead  4033
مغرور Bigheaded  4034
با گذشت Bighearted  4035
(جانورشناسی) بزرگشاخ (قوچ کوه های راکی در امریکا و از گونه ی B( -2 )Ovis canadensis بزرگ) رود بیگ هورن (در ایالت وایومینگ - امریکا) Bighorn  4036
(در اصل) فرو رفتگی یا خمیدگی یا انحنا (به ویژه در اندام) Bight  4037
nothing Bigitbinary Digit  4038
صدا بلند Bigmouthed  4039
بزرگی Bigness  4040
متعصب Bigot  4041
متعصب Bigoted  4042
تعصب Bigotry  4043
آدم مهم و سرشناس Bigwig  4044
تزیینات ارزان و ساختگی Bijou  4045
جواهرات بدلی Bijouterie  4046
بیکینی Bikini  4047
(آوا شناسی) دو لبی Bilabial  4048
(گیاه شناسی) دارای دو عضو لب مانند Bilabiate  4049
ضمانت بردار Bilable  4050
دوجانبه Bilateral  4051
(در جمع) میله آهنین که دوپا بند به آن وصل بود Bilbo  4052
شمشیر Bilboa  4053
صفرا Bile  4054
(خودمانی) حرف چرند Bilge  4055
nothing Bilge Water  4056
گنداب مانند (از نظر بو و رنگ) Bilgy  4057
حامل زهره Biliary  4058
دارای دو خط یا راسته Bilinear  4059
دوزبانه Bilingual  4060
دوزبانگی Bilingualism  4061
استعمال دو زبان Bilinguality  4062
(پزشکی) وابسته به بیماری زهره کیسه (کیسه ی صفرا) یا بیماری کبد Bilious  4063
(از گیر کسی) فرار کردن Bilk  4064
برات Bill Of Exchange  4065
خوراک نامه Bill Of Fare  4066
صورت کالا Bill Of Goods  4067
گواهی بهداشت Bill Of Health  4068
بارنامه Bill Of Lading  4069
(با B و R بزرگ) مصوبه ی پارلمان انگلیس که برخی از حقوق افراد و نمایندگان مجلس راتضمین می کند Bill Of Rights  4070
انتقال نامه Bill Of Sale  4071
بیلبورد Billboard  4072
دارای نوک Billed  4073
(برای ارتشیان) جای خواب و زندگی تعیین کردن Billet  4074
نامه عاشقانه Billet Doux  4075
کيف پول Billfold  4076
نامه ی رسمی (با عنوان تجارتخانه و غیره بر بالای آن) جهت نوشتن قبض و صورت حساب Billhead  4077
داس لبه کوتاه برای زدن شاخ و برگ Billhook  4078
وابسته به بازی بیلیارد Billiard  4079
ترتیب ذکر نام هنرپیشگان روی تابلو Billing  4080
بیلیون Billion  4081
میلیاردر Billionaire  4082
بیلون (آمیزه ای که در ساختن برخی سکه ها به کار می رود: نقره یا طلا با درصد زیادی از مس یا فلز دیگر) Billon  4083
موج Billow  4084
مواج Billowy  4085
کسی که کارش چسباندن پوستر (بر آویز) و آگهی بر دیوار و تابلوهای اعلانات است (billsticker هم می گویند) Billposter  4086
(استرالیا) قوطی یا کتری (برای پخت و پز در هوای آزاد) Billy  4087
تگه Billy Goat  4088
(انگلیس - قدیمی - عامیانه) کلاه نمدی (مانند کلاه دربی) Billycock  4089
دارای دو زایده (مانند نرمه ی گوش) Bilobate  4090
دارای دو اویز کوچک Biloculate  4091
دارای دو اویز کوچک Biloicular  4092
(در افریقای جنوبی) لایه های نازک گوشت که در آفتاب خشکانده اند Biltong  4093
چیز یا کاری که به کار بردن هر دو دست را ایجاب کند Bimanual  4094
دوماه Bimester  4095
به مدت دو ماه Bimestrial  4096
رجوع شود به bimetallic Bimetal  4097
(در مورد مسکوکات) دارای سکه به دو فلز Bimetallic  4098
دو هزار ساله Bimillenary  4099
دارای دو ملکول Bimolecular  4100
(نادر) ماهی دو بار (بیشتر semimonthly می گویند) Bimonthly  4101
(زبان شناسی) دو ساختواژی Bimorphemic  4102
دارای دوموتور Bimotored  4103
(انگلیس) سطل در دار Bin  4104
(انگلیس) سطل در دار Bin  4105
دودویی Binary  4106
دودویی Binary  4107
nothing Binary Arithmetic  4108
nothing Binary Card  4109
nothing Binary Cell  4110
رمز دودویی Binary Code  4111
nothing Binary Coded  4112
nothing Binary Coded Decimal  4113
nothing Binary Counter  4114
nothing Binary Deck  4115
nothing Binary Digit bit  4116
nothing Binary Notation  4117
nothing Binary Number  4118
nothing Binary Numeral  4119
nothing Binary Operation  4120
nothing Binary Operator  4121
nothing Binary Point  4122
nothing Binary Relation  4123
nothing Binary Search  4124
سیستم دوتایی Binary System  4125
nothing Binary Tape  4126
nothing Binary Tree  4127
nothing Binary Variable  4128
(سیستم صدا پراکنی و غیره) دارای دو منبع صدا Binaural  4129
بستن Bind  4130
بستن Bind  4131
التزام گرفتن Bind Over  4132
(برگ تنباکو که دور سیگار برگ را فرا می گیرد و آن را به هم نگه می دارد) پوست سیگار برگ Binder  4133
جلدگری Bindery  4134
الزامآور Binding  4135
الزامآور Binding  4136
nothing Binding Time  4137
(گیاه شناسی) انواع گیاهان پیچنده و بالارو (به ویژه جنس Convolvulus و خانواده ی نیلوفر) Bindweed  4138
(گیاه شناسی) ساقه ی پیچنده و بالا رونده (مثل ساقه ی نیلوفر) Bine  4139
(در هر کاری) زیاده روی Binge  4140
(حرف ندا به نشان سرعت عمل) فورا Bingo  4141
(در کشتی) پایه ی قطب نما (پایه ی استوانه ای شکل نزدیک سکان) Binnacle  4142
(معمولا در جمع) دوربین صحرایی (field glasses) Binocular  4143
(جانورشناسی و گیاه شناسی) نام علمی گیاه یا حیوان (شامل نام جنس و نام گونه) Binomial  4144
دارای دو هسته Binuclear  4145
دارای دو هسته Binucleate  4146
nothing Binucleated  4147
(آنزیم یا هورمون و غیره که موجب ایجاد یا تسریع واکنش زیست شیمی گردد) زی فروکافت Biocatalyst  4148
nothing Biocenology  4149
nothing Biochemical  4150
متخصص شيمی حياتی و آلی Biochemist  4151
بیوشیمی Biochemistry  4152
nothing Biocid  4153
nothing Bioclimatic  4154
(دانشی که رابطه ی گیاهان و جانداران با محیط خود را مورد بررسی قرار می دهد) زیست بوم شناسی Bioecology  4155
بیوژنز Biogenesis  4156
زیست زادی Biogenetic  4157
(دارای اهمیت حیاتی برای سلول های زنده - تولید شده توسط سلول های زنده) زیست زا Biogenic  4158
زیست جغرافیایی Biogeographic  4159
(بخشی از زیست شناسی که با توزیع و گسترش جغرافیایی گیاهان و جانداران سر و کار دارد) زیست جغرافی Biogeography  4160
تذکره نویس Biographer  4161
وابسته به شرح زندگی Biographic  4162
زیست نامه ای Biographical  4163
وابسته به علم حیات یازندگی شناسی Biologic  4164
بیولوژیکی Biological  4165
nothing Biologism  4166
زندگی شناس Biologist  4167
فسفرافكنی Bioluminescence  4168
بازسازی مکانیکی اندام بدن Bionics  4169
اکولوژی Bionomics  4170
سلول Biont  4171
بافت برداری Biopsy  4172
زیست کره Biosphere  4173
(تشکیل ترکیبات شیمیایی از طریق عمل آنزیم های سازواره های زنده) زیست هم گذاشت Biosynthesis  4174
nothing Biosystematic  4175
(کلیه ی گیاهان و جانوران یک ناحیه) زیواگان Biota  4176
زیستفناوری Biotechnology  4177
(وابسته به زیست و سازواره های زنده) زیستی Biotic  4178
ژنوتیپ Biotype  4179
(دارای دو نوزاد در هر باروری) دوزا Biparous  4180
دو حزبی Bipartisan  4181
وابستگی بدو حزب Bipartisanship  4182
(گیاه شناسی) چاکدار (در مورد برگ) Bipartite  4183
دوحزبی Bipartizan  4184
جاندار دو پا Biped  4185
هواپیمای دوباله Biplane  4186
دارای دو پایه Bipod  4187
(در مورد عقیده و سیاست وشخصیت و غیره) مخالف هم Bipolar  4188
(در مورد عقیده و سیاست وشخصیت و غیره) مخالف هم Bipolar  4189
داشتن دو قطب Bipolarity  4190
(ریاضی) درجه چهارم Biquadratic  4191
nothing Biquinary Code  4192
دو نژادی Biracial  4193
معتقد به یا دارای دونژاد بودن Biracialism  4194
(گیاه شناسی) دارای تقارن شعاعی و دو جانبه Biradial  4195
دارای دو شاخه Biramous  4196
توس Birch  4197
آدم بی آرام و سفر دوست Bird Of Passage  4198
اشکره Bird Of Prey  4199
nothing Bird's Eye  4200
nothing Bird's Foot  4201
nothing Bird's Foots  4202
(عامیانه) آدم کم خرد Birdbrain  4203
آواز پرنده Birdcall  4204
تازه داماد Birdegroom  4205
nothing Birder  4206
تالار برای نمایش پرندگان Birdhouse  4207
با پادام گرفتن Birdlime  4208
(قدیمی - عامیانه) خلبان Birdman  4209
دان Birdseed  4210
(کشتی قرون قدیم که دارای دو ردیف پارو بود که یکی بالای دیگری قرار داشت) کشتی دو ردیفی Bireme  4211
کلاه چهارکوهانه (گاهی قبه ای در راس آن قرار دارد) ویژه ی کشیشان کاتولیک Biretta  4212
(اسکاتلند) فرفره وار چرخیدن و صدا کردن Birl  4213
(اسکاتلند) با صدای ور ور چرخیدن Birr  4214
تولد Birth  4215
شناسنامه Birth Certificate  4216
تنظیم خانواده Birth Control  4217
خال مادر زادی Birthmark  4218
زادگاه Birthplace  4219
میزان موالید Birthrate  4220
حقوق ناشی از زاده شدن در خانواده یا شهر یا کشور به خصوصی Birthright  4221
(دستور نواختن موسیقی) قطعه مزبور را تکرار کنید Bis  4222
باد بیز (باد سرد شمالی یا شمال شرقی که از کوه های آلپ می وزد) Bise  4223
(هندسه) درست نصف کردن Bisect  4224
(هندسه) درست نصف کردن Bisect  4225
تنصیف Bisection  4226
(هندسه) نیمساز Bisector  4227
(هندسه) نیمساز Bisector  4228
(جانورشناسی) دارای دو لبه ی اره مانند Biserrate  4229
دوجنسگرا Bisexual  4230
دوجنسگرایی Bisexuality  4231
اسقف Bishop  4232
اسقفی Bishopric  4233
بیزون Bison  4234
دوپایا Bistable  4235
nothing Bistable Circuit  4236
nothing Bistable Multivibrator  4237
دکان پیاله فروشی شراب Bistro  4238
(جانورشناسی) چاکدار Bisulcate  4239
(شیمی) بی سولفات (سولفات اسیدی حاوی بنیان منفی HSO4) Bisulfate  4240
(شیمی) سولفیت اسیدی حاوی بنیان منفی HSO3 Bisulfite  4241
خرده Bit  4242
خرده Bit  4243
nothing Bit Addressable  4244
nothing Bit Density  4245
nothing Bit Pattern  4246
nothing Bit Position  4247
میزان بیت Bit Rate  4248
nothing Bit String  4249
پتیاره Bitch  4250
نیش زن یا گازگیر Biter  4251
برنده Biting  4252
دسته Bitstock  4253
(کشتیرانی) ته طناب یا کابل (که در عرشه ی کشتی به جایی بند باشد) Bitter End  4254
(آب تلخی که پس از تبلور نمک دریا باقی می ماند) تلخابه Bittern  4255
(مجازی) خوشایند و ناخوشایند Bittersweet  4256
خرده Bittock  4257
آسفالت Bitumen  4258
قیر اندودسازی Bituminization  4259
تبدیل به بیتومن یا قیر کردن Bituminize  4260
دو والانس (بیشتر در شیمی) (bivalency هم می گویند) Bivalence  4261
دو ظرفیتی Bivalency  4262
(زیست شناسی) دوبرابر Bivalent  4263
دو لته Bivalve  4264
دارای دوحالت متغیر وجدا از هم Bivariate  4265
(در اصل) پاسداری شبانه برای پیشگیری از شبیخون Bivouac  4266
(نادر) هفته ای دوبار (بیشتر semiweekly می گویند) Biweekly  4267
(نادر) سالی دوبار (بیشتر (semiannual)ly و semiyearly و (biannual)ly می گویند) Biyearly  4268
عجیب و غریب Bizarre  4269
دارای دومنطقه Bizonal  4270
(حین صحبت) رازی را بروز دادن Blab  4271
(عامیانه) Blabber  4272
(امریکا - عامیانه) دهان لق Blabbermouth  4273
nothing Black A Vised  4274
nothing Black And Blue  4275
جادو Black Art  4276
nothing Black Bile  4277
فهرست سیاه Black Book  4278
جعبه سیاه Black Box  4279
nothing Black Cap  4280
پرونوس سروتینا Black Cherry  4281
مرگ سیاه Black Death  4282
nothing Black Eyed Susan  4283
سیاه خروس Black Grouse  4284
nothing Black Guardly  4285
جادوی سیاه Black Magic  4286
بازار سیاه Black Market  4287
nothing Black Out  4288
nothing Black Out  4289
عضو خانواده یا گروه که مثل سایرین محترم یا موفق نباشد Black Sheep  4290
لباس رسمی Black Tie  4291
(جانورشناسی) بیوه سیاه (عنکبوت امریکایی Latrodectus mactans که ماده ی آن بدنی سیاه دارد و نیش آن زهرین است) Black Widow  4292
سیاهپوست Blackamoor  4293
(در اصل) گوی یا مهره ی سیاه که در رای گیری به عنوان رای منفی یا گاهی وتو تلقی می شد Blackball  4294
شاهتوت Blackberry  4295
تخته سیاه Blackboard  4296
(جانورشناسی) جنس نر با قرقره ی سیاه Blackcock  4297
بدنام کردن Blacken  4298
رذالت Blackguardism  4299
ادم هرزه Blackgurad  4300
جوش سرسیاه (روی صورت و غیره) Blackhead  4301
سیاه ساز Blacking  4302
(امریکا - گیاه شناسی) نره علف marilandica()Quercus Blackjack  4303
(انگلیس) اعتصاب شکن Blackleg  4304
در لیست سیاه قرار دادن Blacklist  4305
شانتاژ Blackmail  4306
اخاذ Blackmailer  4307
آهنگر Blacksmith  4308
آسفالت Blacktop  4309
بادکنک Bladder  4310
آبدان سان Bladdery  4311
تیغه دار Bladed  4312
ابی متمایل به سیاه Blae  4313
(نادر) دمل Blain  4314
تقصیرپذیر Blamable  4315
تقصیر کار Blameful  4316
بی تقصیر Blameless  4317
تقصیرکار Blameworthy  4318
(برای ترد و سفید نگه داشتن ساقه ی کرفس و غیره) زیر خاک کردن Blanch  4319
نوازش کردن Blandish  4320
نوازش کننده Blandisher  4321
(معمولا جمع) ترغیب Blandishment  4322
nothing Blank Character  4323
چک سفید Blank Check  4324
چک در وجه حامل Blank Endorsement  4325
nothing Blank Tape  4326
شعر بی قافیه (که هر سطر آن ده هجا یا پنج گام دارد و موزون است) Blank Verse  4327
دفترچه سفید Blankbook  4328
جار زدن Blare  4329
(با شیرین زبانی) وادار کردن Blarney  4330
افراط زده Blase  4331
جنین تکامل یافته حیوانات پستاندار Blasetocyst  4332
کفر گفتن، حمله به مقدسات Blaspheme  4333
کافر Blasphemer  4334
کفر آمیز Blasphemous  4335
کفرگویی Blasphemy  4336
انفجار Blast  4337
(فلزکاری) کوره ی دمشی Blast Furnace  4338
nothing Blast Off  4339
آفت زده Blasted  4340
مخلوق اعجوبه و زشت Blastie  4341
انفجار Blastment  4342
(زیست شناسی) رویان زایی Blastogenesis  4343
(مثل گوسفند) بع بع کردن Blat  4344
آشکاری Blatancy  4345
آشکار Blatant  4346
خجول Blate  4347
حرف بی معنی Blather  4348
رازگو Blatherer  4349
آدم احمق و پرحرف Blatherskite  4350
بالیدن Blaw  4351
شعله Blaze  4352
کت اسپرتی Blazer  4353
شعله ور Blazing  4354
(گیاه شناسی) Blazing Star  4355
(در نشان های اشرافی) سپر یا پرچم خانوادگی Blazon  4356
جلوه گری Blazonry  4357
(با نور آفتاب یا مواد شیمیایی) رنگ چیزی را بردن Bleach  4358
nothing Bleacher  4359
ماهي مرواريد Bleak  4360
(در اثر اشک ریزی یا ریم) تار کردن Blear  4361
nothing Blear Eyed  4362
(در مورد چشمان) باد کرده و تار (در اثر خواب زیاد یا بی خوابی) Bleary  4363
بع بع Bleat  4364
تاول Bleb  4365
برجسته یاحباب دار Blebby  4366
(الکترونیک) مقاومت اضافی (که کارعمده اش تخلیه ی خازن پر ولتاژ است) Bleeder  4367
ادم بیکار وتنبل Blellum  4368
عیب Blemish  4369
به قهقرا رفتن Blench  4370
مخلوطكن Blender  4371
(با نشان یا ورد یا دعا) تقدیس کردن Bless  4372
سعید Blessed  4373
nothing Blessed Sacrament  4374
درود Blessing  4375
خوشبخت Blest  4376
رجوع شود به blather Blether  4377
(گیاه) آسیب دیدن Blight  4378
(عامیانه) بالون (دارای محفظه برای سرنشین یا بدون آن) Blimp  4379
قرار ملاقات مرد و زنی که همدیگر را نمی شناسند (معمولا از سوی خویشان یا دوستان ترتیب داده می شود) Blind Date  4380
nothing Blind Fold  4381
نقطه کور Blind Spot  4382
قطعه ی چرمی که جلو چشم اسب می بندند Blinder  4383
بی باکانه Blindly  4384
نابینایی Blindness  4385
چشمک Blink  4386
(جمع) چشم بند اسب Blinker  4387
نان شیرینی نازک (دور پنیر یا میوه پیچیده شده است) Blintz  4388
نوعی شیرینی Blintze  4389
(کامپیوتر و دستگاه های الکترونیکی و غیره) صدای کوتاه و تیز Blip  4390
سعادت Bliss  4391
خوش Blissful  4392
تاول Blister  4393
ابله دار Blistery  4394
بی غم Blithe  4395
به رنگ روشن Blithesome  4396
(ارتش) حمله ی شدید و ناگهان (به ویژه با تانک و هواپیما) Blitz  4397
حمله برقآسا Blitzkrieg  4398
کولاک Blizzard  4399
نفخ Bloat  4400
(با چکه ها یا تکه های غلیظ و چسبناک) لکه دار کردن Blob  4401
بلوک Bloc  4402
nothing Block Aead  4403
nothing Block Age  4404
nothing Block Code  4405
(زمین شناسی) نمودار بندالی (نقشه ی سه بعدی ویژگی های زمین شناسی و پستی و بلندی های یک محل) Block Diagram  4406
nothing Block Gap  4407
nothing Block Length  4408
(حروف الفبا) حرف درشت و ساده (چاپی یا دستنویس) Block Letter  4409
nothing Block Mark  4410
nothing Block Size  4411
nothing Block Structure  4412
nothing Block Structured  4413
nothing Block Transfer  4414
محاصره Blockade  4415
(شخص یا کشتی) محاصره شکن Blockade Runner  4416
انسداد Blockage  4417
(شخص یا چیز) بسیار موثر Blockbuster  4418
کنده کوچک Blockette  4419
احمق Blockhead  4420
nothing Blocking  4421
nothing Blocking Factor  4422
احمق Blockish  4423
خرف Blocky  4424
(بیشتر در انگلیس - خودمانی) آدم Bloke  4425
بور Blond  4426
بانک خون Blood Bank  4427
برادر از یک پدر و مادر Blood Brother  4428
ذره Blood Cell  4429
آزمایش برای تعیین میزان گویچه های سرخ و سفید خون و گرده های خونی Blood Count  4430
انتقام گیری Blood Feud  4431
گروه خون Blood Group  4432
خونبها Blood Money  4433
مسمومیت خون Blood Poisoning  4434
گروه خون Blood Type  4435
رگ خونی Blood Vessel  4436
کشتار Bloodbath  4437
ترسناک و دهشت انگیز Bloodcurdling  4438
(نوعی سگ شکاری که شامه ی تیزی دارد و برای ردیابی شکار یا زندانیان فراری به کار می رود) تازی بویا Bloodhound  4439
با خونریزی Bloodily  4440
بدون خونریزی (در مقابل bloody) Bloodless  4441
خون گیر Bloodletter  4442
حجامت Bloodletting  4443
برنگ خون Bloodred  4444
خونریزی Bloodshed  4445
قرمزی Bloodshot  4446
خونی که در دستگاه گردش خون جریان دارد Bloodstream  4447
زالو Bloodsucker  4448
خونخوار Bloodthirsty  4449
خونین Bloody  4450
بلودى مارى Bloody Mary  4451
شکوفه Bloom  4452
(انگلیس - خودمانی) اشتباه لپی Bloomer  4453
(عامیانه) تمام و کمال Blooming  4454
پرشکوفه Bloomy  4455
(خودمانی) اشتباه احمقانه Blooper  4456
عیب Blot  4457
پرده زدن Blot Out  4458
(پوست را) لک کردن Blotch  4459
جوهر خشک کن Blotter  4460
جوهر خشک کن Blotting Paper  4461
nothing Blow By Blow  4462
منفجر شدن Blow Out  4463
بسرعت گذشتن Blow Over  4464
آراستن Blow Up  4465
(انگلیس - خودمانی) تلفن Blower  4466
تفنگ بادی Blowgun  4467
(امریکا - خودمانی) آدم لاف زن Blowhard  4468
(full-blown هم می گویند) Blown  4469
خشن Blowsy  4470
مشعل جوشکاری Blowtorch  4471
بادی Blowy  4472
شلخته (blowsy هم می نویسند) Blowzy  4473
(عامیانه) چاقی زننده Blubber  4474
متورم (در اثر گریه و زاری) Blubbery  4475
چماق Bludgeon  4476
(پزشکی) نوزاد کبود Blue Baby  4477
نجیب زاده Blue Blood  4478
nothing Blue Blooded  4479
(با B بزرگ هم می نویسند) گزارش یا فهرست رسمی دولتی (که اغلب جلد آبی دارد) Blue Book  4480
سهام مرغوب Blue Chip  4481
nothing Blue Collar  4482
(جانور شناسی) زاغ کبود (bluejay( )Cyanocitta cristata هم می نویسند) Blue Jay  4483
nothing Blue Jeans  4484
زمان دراز Blue Moon  4485
(گیاه شناسی) ناقوس آبی (انواع گیاهان به ویژه از جنس های Campanula و Mertensia از خانواده ی bellflower و borage) Bluebell  4486
بلوبری Blueberry  4487
نیل Blueing  4488
رجوع شود به bluish Blueish  4489
(عامیانه) زاهدی که می کوشد عقاید اخلاقی خود را به دیگران تحمیل کند Bluenose  4490
برنامه کار Blueprint  4491
بلوز Blues  4492
دانشمند و درازگوی Bluestocking  4493
بلوف Bluff  4494
نیل Bluing  4495
مایل به آبی Bluish  4496
(در اصل) تفنگ (دارای لوله کوتاه که برد آن کم بود) Blunderbuss  4497
کند Blunt  4498
تقریظ Blurb  4499
(معمولا با out) نسنجیده گفتن Blurt  4500
سرخ شدن Blush  4501
خجول Blushful  4502
(باد) سخت وزیدن Bluster  4503
دادوبیدادکن Blusterous  4504
پرباد Blustery  4505
مخفف : رجوع شود به boatswain Bo's'n  4506
(جانور شناسی) مار بوآ (از تیره ی Boidae) Boa  4507
خوک نر Boar  4508
nothing Board Of Direcotors  4509
(انگلیس B و T بزرگ) وزارت بازرگانی Board Of Trade  4510
(ارتش) کسی که سوار (به کشتی و هواپیما و غیره) می شود Boarder  4511
(جمع) تخته ها Boarding  4512
خوابگاه و خوراک Boardinghouse  4513
پیاده رو که کف آن از تخته است (مثلا در جاهای باتلاقی) Boardwalk  4514
خوک صفت Boarish  4515
بالنده Boaster  4516
به خود بالنده Boastful  4517
قایقران Boatman  4518
قایقرانی Boatmanship  4519
سرملوان Boatswain  4520
(انگلیس - خودمانی) یک شیلینگ Bob  4521
آدم یا چیزی که بالا و پایین می جهد Bobber  4522
بیا و برو Bobbery  4523
ماسوره Bobbin  4524
nothing Bobbin Core  4525
پارچه ی توری ماشینی که طرح شش وجهی دارد Bobbinet  4526
(هنگام گرفتن پاس) توپ را از دست دادن Bobble  4527
پاسبان Bobby  4528
سنجاق سر Bobby Pin  4529
nothing Bobby Socker  4530
جوراب ساق کوتاه Bobby Socks  4531
nothing Bobby Sox  4532
nothing Bobby Soxer  4533
در مسابقه ی سورتمه سواری شرکت کردن Bobsled  4534
(سگ و اسب و غیره) دم کوتاه Bobtail  4535
آبجو سیاه آلمانی (که در قدیم در اوایل بهار نوشیده می شد) (bock beer هم می گویند) Bock  4536
شگون داشتن Bode  4537
یلک Bodice  4538
دارای بدن یا بدنه ای خاص Bodied  4539
بدنی Bodily  4540
خنجر Bodkin  4541
جمع Bodle  4542
(حقوق) شرکت یا بنگاه دارای شخصیت حقوقی Body Corporate  4543
غول Body Snatcher  4544
جان پاس Bodyguard  4545
خلاش Bog  4546
(امروزه بیشتر) یک ضربه بیش از پار Bogey  4547
لولو Bogeyman  4548
اکراه داشتن Boggle  4549
(واگن راه آهن) بخش پیش آمده و کوتاه جلو و عقب هر واگن Bogie  4550
رجوع شود به bogy Bogle  4551
تقلبی Bogus  4552
آدم خوره Bogy  4553
آدم خوره Bogy  4554
اظهار تنفر Boh  4555
(مکانیک) دیگ بخار Boiler  4556
(امریکا - عامیانه) آمیزه ی ویسکی و آبجو Boilermaker  4557
التهاب Boiling Point  4558
(مهجور) زبر و نتراشیده Boisterous  4559
پررنگ Bold  4560
پررنگ Bold  4561
(چاپ) حرف درشت و سیاه Boldface  4562
(چاپ) حرف درشت و سیاه Boldface  4563
تنه ی درخت Bole  4564
وش Boll  4565
(امریکا - خودمانی) خیطی بالا آوردن Bollix  4566
(در فیلیپین) قداره Bolo  4567
بالش Bolster  4568
تیر Bolt  4569
آرد بیز Bolter  4570
(دامپزشکی) حب بزرگ Bolus  4571
(با توپ و خمپاره و غیره ولی نه با سلاح سبک) گلوله باران کردن Bombard  4572
(انگلیس و کانادا) افسر وظیفه ی توپخانه Bombardier  4573
بمباردمان Bombardment  4574
(از ریشه ی فارسی : پنبه Bombast  4575
(از ریشه ی فارسی) گزافه گویی Bombastic  4576
(فرانسه) یک قلمبه بستنی که وسط آن مخلوطی از تخم مرغ و شکر (و غیره) باشد Bombe  4577
(شخص) بمب انداز Bomber  4578
(مثل مگس) وز وز کردن Bombinate  4579
بمب Bombshell  4580
بذله Bon Mot  4581
(فرانسه) Bon Ton  4582
به سلامت Bon Voyage  4583
اصیل Bona Fide  4584
(کان شناسی) رگه یا انباشته ای غنی از سنگ معدنی Bonanza  4585
آب نبات Bonbon  4586
(اقتصاد) ورقه ی قرضه Bond  4587
(اقتصاد) ورقه ی قرضه Bond  4588
زر خرید Bond Servant  4589
قابل تبدیل به اوراق قرضه Bondable  4590
اسارت Bondage  4591
بایستکار Bonded  4592
ابکاری کردن Bonderize  4593
دارنده اوراق قرضه (که از سوی دولت یا شرکت ها و غیره منتشر می شود) Bondholder  4594
برده Bondman  4595
بنده Bondsman  4596
زن زرخرید Bondwoman  4597
احمق Bonehead  4598
کهنه فروش Boneman  4599
اشتباه لپی Boner  4600
شکسته بند (بدون پروانه ی کسب رسمی) Bonesetter  4601
استخوان دار Boney  4602
آتش بازی Bonfire  4603
بانگ Bong  4604
(جانورشناسی) گوزن بانگو (Tragelaphus eurycerus - بومی افریقا) Bongo  4605
بزرگواری Bonhomie  4606
استخوانی تر Bonier  4607
بانی فیس (راهب انگلیسی) Boniface  4608
کسی که بیگاری میکند Bonmaid  4609
بطرز زیبا ودلپذیر Bonnily  4610
(بیشتر در انگلیس) Bonny  4611
شیر بریده (به طور عمدی) Bonnyclabber  4612
(اسکاتلند) مسابقه ی حذفی کرلینگ (رجوع شود به curling) Bonspiel  4613
nothing Bonvivant  4614
استخوانی Bony  4615
هو کردن Boo  4616
nothing Boo Boo  4617
ممه Boob  4618
طبقه بی سواد وجاهل Booboisie  4619
ابله Booby  4620
(امریکا - خودمانی) بیمارستان روانی Booby Hatch  4621
جایزه ی دروغین Booby Prize  4622
دام انفجاری Booby Trap  4623
nothing Boogie Woogie  4624
راندن Booh  4625
دفتر کل Book Of Account  4626
انتقاد از کتاب Book Review  4627
ارزش دارایی شرکت (طبق ارقام مذکور در دفاتر آن) Book Value  4628
تجلید Bookbinding  4629
حایل کتاب Bookend  4630
کاتب Booker  4631
(خودمانی) رجوع شود به bookmaker Bookie  4632
(واژه ی نسبتا منفی) کرم کتاب Bookish  4633
دفتردار Bookkeeper  4634
حسابداری Bookkeeping  4635
حسابداری Bookkeeping  4636
جزوه Booklet  4637
جزوه Booklet  4638
علم کتابی Booklore  4639
صحاف Bookmaker  4640
آدم اهل کتاب و پژوهش Bookman  4641
محل یاب Bookmark  4642
(امریکا) کتابخانه ی سیار (که در تریلر بزرگی تعبیه شده - برای استفاده ی ساکنان دهکده های دورافتاده) Bookmobile  4643
برچسب کتاب (که مالک کتاب با ذکر نام خود و غیره پشت جلد یا در یکی از صفحات اول کتاب می چسباند) Bookplate  4644
کتاب فروش Bookseller  4645
(انگلیس) دکه ی روزنامه و مجله فروشی Bookstall  4646
(امریکا و کانادا) کتاب فروشی Bookstore  4647
آدمی که دایما کتاب می خواند Bookworm  4648
nothing Boolean  4649
(ریاضی) جبر بولی Boolean Algebra  4650
nothing Boolean Calculus  4651
nothing Boolean Function  4652
nothing Boolean Logic  4653
nothing Boolean Matrix  4654
nothing Boolean Operation  4655
nothing Boolean Operator  4656
nothing Boolean Variable  4657
(بریدن وبازاررسانی الوارهای جنگلی) سد یا مانع در سطح آب (برای جلوگیری از پراکنده شدن الوار) Boom  4658
(بریدن وبازاررسانی الوارهای جنگلی) سد یا مانع در سطح آب (برای جلوگیری از پراکنده شدن الوار) Boom  4659
(به دست خود به خود) صدمه زدن Boomerang  4660
استدعا Boon  4661
nothing Boon Coppanion  4662
به کارهای پر هزینه و بی حاصل پرداختن Boondoggle  4663
صحاف Boookbinder  4664
ارنئوت Boor  4665
بی ادب Boorish  4666
ترقی Boost  4667
ترقی Boost  4668
(برق) توان افزا Booster  4669
(برق) توان افزا Booster  4670
(امریکا) اردوی آموزشی و تمرینی (برای سربازان نیروی دریایی و تفنگداران دریایی تازه کار) Boot Camp  4671
واکسی Bootblack  4672
پوتین یا گالش زنانه یا بچگانه Bootee  4673
باجه Booth  4674
املای دیگر واژه ی : bootee Bootie  4675
چکمه کن (تخته ی چوبی برای درآوردن چکمه از پا) Bootjack  4676
بندپوتین Bootlace  4677
قاچاق Bootleg  4678
باطل Bootless  4679
(امریکا - عامیانه) چاپلوس Bootlick  4680
راه اندازی Bootstrap  4681
nothing Bootstrap Loader  4682
nothing Bootstrap Routine  4683
غارت Booty  4684
در نوشیدن زیاده روی کردن Booze  4685
آدم مست Boozer  4686
مست Boozy  4687
(امریکا - خودمانی) رفتن Bop  4688
گاوزبان Borage  4689
(قدیمی) فاحشه خانه Bordel  4690
شمالی Boreal  4691
(اسطوره ی یونان) خدای باد شمال Boreas  4692
ملالت Boredom  4693
مته Borer  4694
یکی از دو اسم مفعول فعل : bear Borne  4695
(انگلیس) شهری که دارای شهردار و انجمن شهر مستقلی باشد Borough  4696
قرض گیرنده Borrower  4697
برش Borsch  4698
برش Borscht  4699
بورت (الماس تیره فام و نامرغوب که در سنگ بری و صنعت به کار می رود) (bortz هم می نویسند) Bort  4700
سگ برزوی (که درشت اندام و پا دراز است) (Russian wolfhound هم می گویند) Borzoi  4701
nothing Bos'n  4702
(از ریشه ی ترکی) چرند Bosh  4703
بته Bosk  4704
ǧuġard Bosket  4705
جنگلی Bosky  4706
دارای پستان بخصوصی Bosomed  4707
دارای پستان های بزرگ Bosomy  4708
(بیشتر در جنوب باختری ایالات متحده) بیشه Bosque  4709
رجوع شود به bosket Bosquet  4710
(امریکا) گاو Bossy  4711
املای دیگر واژه ی : boatswain Bosun  4712
داروی گیاهی (botanic هم می گویند) Botanical  4713
گياه شناس Botanist  4714
(به منظور پژوهش علمی) گیاه گردآوری کردن Botanize  4715
گیاهشناسی Botany  4716
(انگلیسی - محلی) زخم Botch  4717
پر دردسر Bothersome  4718
درخت انجیر هندی Botree  4719
انگورسان Botryoidal  4720
گاز سیلندر Bottled Gas  4721
فروشنده مشروب قاچاق Bottlegger  4722
گلوگاه Bottleneck  4723
گلوگاه Bottleneck  4724
nothing Bottom Up  4725
بدون ته Bottomless  4726
اساسی ترین Bottommost  4727
بوتولیسم Botulism  4728
(فرانسه) اتاق رختکن زنانه Boudoir  4729
(سبک آرایش مو و دوختن دامن وغیره) پف کرده Bouffant  4730
شاخه Bough  4731
شاخه دار Boughed  4732
(محلی) خریداری شده از مغازه (در مقابل : خانگی یا خانه ساخت homemade) Boughten  4733
آبگوشت Bouillon  4734
تخته سنگ Boulder  4735
بولوار Boulevard  4736
(فرانسه) واژگونی Bouleversement  4737
(مبل سازی) تزیین چوب با کار گذاشتن صدف و نقره و برنج (و غیره) در آن Boulle  4738
(امریکا - عامیانه) کسی که کارش بیرون انداختن اشخاص مزاحم باشد(به ویژه از میخانه ها و قمارخانه ها) Bouncer  4739
سرزنده Bouncing  4740
فنری Bouncy  4741
مجبور Bound Up  4742
مرز Boundary  4743
مرز Boundary  4744
nothing Boundary Condition  4745
nothing Boundary Value  4746
کراندار Bounded  4747
(قدیمی) ملزم Bounden  4748
بخشنده Bounteous  4749
فراوان Bountiful  4750
بخشش Bounty  4751
بو Bouquet  4752
(موسیقی - در نی انبان یا bagpipe) نی یا لوله ی صدا ساز Bourdon  4753
(فرانسه) شهرک دارای جمعه بازار (یا بازار در روزهای دیگر) Bourg  4754
(در اصل) شهروند شهر قرون وسطی Bourgeois  4755
بورژوازی Bourgeoisie  4756
رجوع شود به burgeon Bourgeon  4757
(در کنفرانس ها و نمایشگاه ها) حراج (مثلا تمبر و سکه ی قدیمی) Bourse  4758
(کشتیرانی) بالا کشیدن (با طناب و غیره) Bouse  4759
(محلی) رفت و آمد مکرر (مثلا هنگام شخم زدن زمین) Bout  4760
بوتیک Boutique  4761
گل سینه Boutonniere  4762
گاوی Bovine  4763
nothing Bow Out  4764
پاپیون Bow Tie  4765
nothing Bow Wow  4766
تزکیه و تصفیه Bowdlerization  4767
(کتاب و غیره) بخش های خارج از اخلاق و نزاکت را حذف کردن Bowdlerize  4768
روده Bowel  4769
(در برخی بازهای با ورق) هریک از دو کارت برنده Bower  4770
خنجر Bowie Knife  4771
املای دیگر واژه ی : boulder Bowlder  4772
(پزشکی) پای کمانی Bowleg  4773
پاقوسی Bowlegged  4774
(انگلیس) کلاه لبه دار Bowler  4775
چمن بولینگ Bowling Green  4776
کمانگیر Bowman  4777
زه Bowstring  4778
کسی که کمان می سازد و آن را زه می کند Bowyer  4779
nothing Box File  4780
(عامیانه) محبوبیت هنرپیشه و توانایی او در جلب مشتری Box Office  4781
(در بسکتبال و بیس بال و غیره) جدول مشخصات بازیکنان و خلاصه ی مسابقات گذشته ی تیم Box Score  4782
(در سالن تئاتر و استادیوم و غیره) صندلی لژ Box Seat  4783
تشک فنردار Box Spring  4784
آخور جعبه ای Box Stall  4785
(بازی کرپز: craps - جمع) جفت شش Boxcar  4786
شکل جعبه بودن Boxiness  4787
دستکش Boxing Glove  4788
بشکل صندوق یا جعبه Boxlike  4789
درخت شمشاد Boxtree  4790
شمشاد Boxwood  4791
به شکل صندوق Boxy  4792
پيشآهنگ Boy Scout  4793
دوستپسر Boyfriend  4794
بچگی Boyhood  4795
(در مورد زن و دختر) پسروار Boyish  4796
(انگلیس - عامیانه) پسرک Boyo  4797
شخص Bozo  4798
پستان بند Bra  4799
(سر چیزهای جزئی) مشاجره کردن Brabble  4800
زوج Brace  4801
زوج Brace  4802
بازو مانند Brachial  4803
(جانور شناسی) بازو پا (از شاخه ی بازو پایان Brachiopoda) Brachiopod  4804
بازو Brachium  4805
فرح بخش Bracing  4806
سرخس Bracken  4807
شور Brackish  4808
(گیاه شناسی) برگه Bract  4809
برگچه فرعی Bracteole  4810
با میخ باریک محکم کردن Brad  4811
درفش Bradawl  4812
دامنه Brae  4813
لافیدن Brag  4814
از خود راضی Braggadocio  4815
آدم لافزن Braggart  4816
خودستا Bragger  4817
گیس Braid  4818
حاشیه Braiding  4819
بریل Braille  4820
(عامیانه) محصول فکری (کسی) Brainchild  4821
خوشفکری Braininess  4822
تندخو Brainish  4823
بیمغز Brainless  4824
جمجمه Brainpan  4825
خرد Brainpower  4826
(قدیمی) بیمار روانی Brainsick  4827
(در مورد چند نفر) فکرهای خود را روی هم گذاشتن Brainstorm  4828
شستشوی مغزی دادن Brainwash  4829
تلقین عقاید و افکارسیاسی و مذهبی واجتماعی درشخص Brainwashing  4830
(عامیانه) باهوش Brainy  4831
(خوراکپزی - گوشت یا سبزی را) اول در روغن کمی سرخ کردن و سپس با کمی آب جوشاندن Braise  4832
(در سورتمه های چندنفره) نفر آخر (که در صندلی آخر می نشیند و ترمز و کندساز را در دست دارد) Brakeman  4833
خار Bramble  4834
سبوس Bran  4835
nothing Branch Address  4836
nothing Branch Exchange  4837
خط فرعی Branch Line  4838
گوش ماهی Branchia  4839
شاخه کوچک Branchlet  4840
نقطه انشعاب Branchpoint  4841
nothing Brand Iron  4842
nothing Brand New  4843
(شمشیر و سلاح های دیگر را) به اهتزاز درآوردن Brandish  4844
آراك Brandy  4845
(امریکا - خودمانی) مشاجره Brannigan  4846
پررو Brash  4847
برنج Brass  4848
(ارتش) افسر ارشد Brass Hat  4849
پنجه بکس Brass Knuckles  4850
پستان بند Brassiere  4851
بیشرمانه Brassily  4852
برنجی Brassiness  4853
برنجی Brassy  4854
(شوخی آمیز یا شکوه آمیز) بچه ی لوس Brat  4855
(اسکاتلند) جغ جغ کردن Brattle  4856
اعتماد به نفس مصنوعی Bravado  4857
شجاعت Bravery  4858
براوو Bravo  4859
(موسیقی) قطعه ی پر آب و تاب که برای به رخ کشیدن مهارت نوازنده تصنیف شده باشد Bravura  4860
(اسکاتلند) Braw  4861
نیروی عضلانی Brawn  4862
تار وپود Brawniness  4863
تهم Brawny  4864
عرعر Bray  4865
با فلز برنج (پرنگ) پوشاندن Braze  4866
nothing Brazen Faced  4867
لحیم گر Brazer  4868
(فلزسازی) برنج ساز Brazier  4869
(از آب بیرون) جهیدن Breach  4870
نقض قول Breach Of Promise  4871
معیشت Bread And Butter  4872
معده Breadbasket  4873
تخته ای که روی آن خمیر را ورز می دهند و نان را با چاقو می برند Breadboard  4874
پهنا Breadth  4875
متکفل Breadwinner  4876
شکستن Break  4877
شکستن Break  4878
از کار افتادن Break Down  4879
nothing Break Even  4880
nothing Break Even  4881
nothing Break In  4882
برگشتن Break Out  4883
nothing Break Through  4884
درهم شکستن Break Up  4885
زود شکن Breakable  4886
شکست Breakage  4887
فرار Breakaway  4888
ریز اقلام Breakdown  4889
(دستگاه خرد کننده ی سنگ و زغالسنگ و غیره) سنگ کوب Breaker  4890
(در مورد سرعت یا میزان کار و غیره) کمرشکن Breakneck  4891
نقطه توقف Breakpoint  4892
اسکله بندر Breakwater  4893
باد شکن Breakwind  4894
سینه Breast  4895
nothing Breast Plate  4896
شنای پروانه Breaststroke  4897
استحکامات Breastwork  4898
(خودمانی) کسی که با تلفن مزاحم دیگران می شود و به جای حرف زدن نفس بلند می کشد Breather  4899
تنفس Breathing  4900
nothing Breathing Gap  4901
(در اثر ترس یا هیجان و غیره) از نفس بازمانده Breathless  4902
ترس آور Breathtaking  4903
توام با صدای تنفس Breathy  4904
(قدیمی) موی بافتن Brede  4905
(اسکاتلند) سوپ آبکی Bree  4906
بخش پایین یا عقب چیزی Breech  4907
(در تفنگ و غیره) گلنگدن Breechblock  4908
تنبان Breeches  4909
تفنگ ته پر (در مقابل تفنگ های قدیمی سر پر) Breechloader  4910
جنس Breed  4911
(انسان) آموزش و پرورش Breeding  4912
(اسکاتلند) رجوع شود به breeches Breeks  4913
بادمانند Breezily  4914
وزش نسیمی Breeziness  4915
(حقوق) نامه ی رسمی Breve  4916
(قدیمی - ارتش) ارتقای رتبه بدون افزودن حقوق ماهیانه Brevet  4917
(کتاب حاوی نیایش ها و سرودهای مذهبی که در کلیسا خوانده می شود) کتاب ملخص Breviary  4918
ایجاز Brevity  4919
سرشتن Brew  4920
تخمیر Brewage  4921
بوزاگر Brewer  4922
مایه ی آبجو Brewer's Yeast  4923
(کارخانه ی) آبجو سازی Brewery  4924
گل رشتی Briar  4925
رشوه گیر Bribable  4926
رشوه Bribe  4927
راشی Briber  4928
رشوه Bribery  4929
nothing Bric A Brac  4930
nothing Brick Bruner  4931
قرمز آجری Brick Red  4932
آجرپاره Brickbat  4933
بنا Bricklayer  4934
(محلی) رجوع شود به brittle Brickle  4935
آجركاري Brickwork  4936
آجر فروشی Brickyard  4937
(قدیمی) عروسی Bridal  4938
nothing Bride Chamber  4939
ساقدوش Bridesmaid  4940
زندان Bridewell  4941
قابل عبور یا پل زدن Bridgeable  4942
(ارتش) پایگاهی که در ساحل یا منطقه ی دشمن ایجاد شود Bridgehead  4943
ساختن و کار گذاشتن دندان (های) مصنوعی با وصل کردن آنها به دندان های طبیعی Bridgework  4944
نرده پلکان چوبی Bridgheboard  4945
لگام Bridle  4946
بری Brie  4947
کيف اسناد Briefcase  4948
(در مورد وکیل دادگستری) بی مشتری Briefless  4949
اختصار Briefness  4950
(گیاه شناسی) Brier  4951
(امریکا - ارتش - خودمانی) زندان Brig  4952
تیپ Brigade  4953
(انگلیس) سرتیپ Brigadier  4954
راهزن Brigand  4955
راهزنی Brigandage  4956
بریگانتین Brigantine  4957
خوش دل کردن Brighten  4958
(در کشتی و اتومبیل و غیره) چیزهایی که از فلز آبدیده ساخته شده و باید با مالش براق نگاه داشته شوند Brightwork  4959
تابش Brilliance  4960
لبه Brim  4961
در حال سر رفتن Brimful  4962
جام پر Brimmer  4963
گوگرد Brimstone  4964
(رنگ خاکستری یا زرد مایل به قهوه ای که راه راه یا دارای لکه های پر رنگ باشد مانند برخی گربه ها) ابرش Brindle  4965
ابرش Brindled  4966
آب نمک Brine  4967
موجب شدن Bring About  4968
تحويل دادن Bring Forth  4969
نظر کردن به Bring Forward  4970
داخل کردن Bring In  4971
nothing Bring Off  4972
ادامه دادن Bring On  4973
ادامه دادن Bring Out  4974
nothing Bring To  4975
اشاره کردن Bring Up  4976
شوری Brininess  4977
شورمزه Brinish  4978
لب Brink  4979
شور Briny  4980
(ایتالیایی) زنده دلی Brio  4981
الماس گلابی سان Briolette  4982
خشت زغال سنگ Briquet  4983
آجرک Briquette  4984
اثر خرد کننده و از هم پاشنده ی انفجار (مثلا انفجار نیترو گلیسیرین) Brisance  4985
تند Brisk  4986
سینه انسان Brisket  4987
(حیوان یا گیاه) موی کوتاه و زبر Bristle  4988
ته ریش دار Bristly  4989
بريتانيا Britain  4990
بریتانیایی Britannic  4991
شلوار Britches  4992
واژه ی مصطلح در انگلستان Briticism  4993
انگلیسی British  4994
nothing British English  4995
(عامیانه) انگلیسی Britisher  4996
اهل انگلستان Briton  4997
ترد Brittle  4998
تردی Brittleness  4999
(زبانه یا تیغه ی دستگاهی که برای ایجاد یا گشاد کردن سوراخ به کار می رود) زبانه ی مته Broach  5000
سوراخ کن Broacher  5001
منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی

;
لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی; لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی; لیست 54000 کلمه; دیکشنری; لیست 54000 کلمه دیکشری انگلیسی; لیست کلمات انگلیسی; آموزش زبان; یادگیری زبان; کلمات زبان با معنی فارسی; آموزش زبان انگلیسی; یادگیری زبان انگلیسی; زبان انگلیسی; آزمون زبان; لغت نامه انگلیسی; دیکشنری انگلیسی; فهرست کلمات انگلیسی; فرهنگ لغت انگلیسی; معنی فارسی; کلمات دیکشنری انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو