لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش هفتم


لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش هفتم

بخش هفتم لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی:


(شخص یا ابزاری که پرتاب می کند) افکندگر Caster  6001
باز خواست کردن (به ویژه اگر شدید و در حضور جمع باشد) Castigate  6002
(جانور شناسی) برافکنی Casting  6003
nothing Casting Out Nines  6004
دژ Castle  6005
(اسطوره های یونان و روم) برادر دو قلوی پالوکس Castor  6006
دانه ی کرچک (که زهرین است و از آن روغن کرچک می گیرند) Castor Bean  6007
nothing Castor Oil Plant  6008
اخته کردن Castrate  6009
اخته Castration  6010
حادثه Casualty  6011
زبان باز Casuist  6012
زبان بازانه Casuistic  6013
(فلسفه و اخلاقیات) Casuistry  6014
(لاتین) بهانه ی جنگ Casus Belli  6015
nothing Cat O'nine Tails  6016
nothing Cat's Eye  6017
nothing Cat's Paw  6018
nothing Catabolic  6019
سوخت و ساز تباهگر (destructive metabolism هم می گویند) Catabolism  6020
(گیاه شناسی - جانورشناسی - تنکرد شناسی) فروسوخت کردن Catabolize  6021
(در مورد کاربرد واژه ها) استعمال غلط واژه یا عبارت Catachresis  6022
(زمین شناسی - دگرگونی ناگهان سطح زمین به واسطه ی زلزله و غیره) سیل بزرگ Cataclysm  6023
وابسته بتحولات عظیم Cataclysmic  6024
(معمولا جمع - یک سلسله اتاق و راهرو زیر زمینی که مردگان را در آن خاک می کردند) دخمه Catacomb  6025
(برخی مراسم تدفین رسمی - چارچوبی پوشیده از پارچه که تابوت را روی آن قرار می دهند) میز تابوت Catafalque  6026
(پزشکی) کاتالپسی Catalepsy  6027
که بیهوش وماهیچه هایش مانند چوب سفت شود Cataleptic  6028
نقص وتد Catalexis  6029
ثبات Cataloger  6030
ثبات Cataloguer  6031
(شیمی) کاتالیز Catalysis  6032
کاتالیزگر Catalyst  6033
(شیمی) کاتالیز کردن Catalyze  6034
فروگشا Catalyzer  6035
(به ویژه قایق های تندرو) قایق بادبانی دوبدنه Catamaran  6036
حیض Catamenia  6037
کونی Catamite  6038
جوشن Cataphract  6039
(دگرگونی قهقرایی سلول) دگرگونی پس سوی Cataplasia  6040
خواب حیوانی Cataplexy  6041
منجنیق Catapult  6042
آب مروارید Cataract  6043
زکام Catarrh  6044
(در نمایش های یونان و روم باستان) کاتاستاز Catastasis  6045
فاجعه Catastrophe  6046
مصیبت امیز Catastrophic  6047
nothing Catastrophic Failure  6048
(روان پزشکی) کاتانونی Catatonia  6049
(در نمایش ها و سخنرانی ها و غیره) شیشکی Catcall  6050
(ظرف یا گنجانه ای که چیزهای گوناگون را در آن می گذارند) هزار بیشه Catchall  6051
(امریکا - بیس بال) کچر Catcher  6052
واگير Catching  6053
تله ی پول (کالایی که ظاهر آن را خوب کرده اند تا به فروش برسد) Catchpenny  6054
(سابقا در انگلیس) مامور بازداشت بدهکاران (که در پرداخت دیون خود کوتاهی می کردند) Catchpole  6055
باج گیر Catchpoll  6056
رجوع شود به ketchup Catchup  6057
تکیه کلام Catchword  6058
جذاب Catchy  6059
(قدیمی) خوراک لذیذ Cate  6060
آموزش اصول دین مسیح (به طور شفاهی) Catechesis  6061
وابسته به تعالیم مذهبی Catechetic  6062
تعلیم واموزش از راه سئوال وجواب Catechisation  6063
nothing Catechise  6064
(مهجور)catechesis Catechism  6065
اموزش ازراه پرسش Catechization  6066
(به طور کامل و ژرف) مورد پرسش قرار دادن Catechize  6067
کاد هندی Catechu  6068
(کسی که مشغول یادگیری اصول هر چیز باشد) پایه آموز Catechumen  6069
nothing Categoric  6070
قاطع Categorical  6071
رسته بندی Categorization  6072
به دسته (یا رده یا گروهه و غیره) تقسیم کردن (رجوع شود به category) Categorize  6073
به دسته (یا رده یا گروهه و غیره) تقسیم کردن (رجوع شود به category) Categorize  6074
(بیشتر در مورد نوشتجات نقل شده از دیگران و گزیده ها) زنجیره Catena  6075
(هندسه - منحنی ایجاد شده توسط زنجیر یا ریسمان آویخته که آزادانه به طرفین حرکت کند) Catenary  6076
ردیف کردن (مانند دانه های زنجیر) Catenate  6077
ردیف کردن (مانند دانه های زنجیر) Catenate  6078
زنجیرسان Catenulate  6079
(بیشتر با to) نیاز دیگران را برآوردن Cater  6080
nothing Cater Cousin  6081
(اسکاتلند) راهزن Cateran  6082
بطور مورب Catercorner  6083
بطور مورب Catercornered  6084
(کسی که شغلش تدارک و تحویل خوراک به مجالس عروسی و مهمانی و غیره است) سورسات چی Caterer  6085
كرم صدپا Caterpillar  6086
(مثل گربه ی فحل شده) میامیا کردن Caterwaul  6087
زه Catgut  6088
(به پیروی از اندیشه ی ارسطو درباره ی اثر نمایش تراژدی برتماشاگران) پاکسازی احساسات و عواطف Catharsis  6089
مسهل Cathartic  6090
(روانکاوی) تمرکز دادن انرژی روانی بر شخص یا چیز خاص Cathect  6091
nothing Cathectic  6092
(مجازی) کرسی (صدارت و وزارت و غیره) Cathedra  6093
(روانکاوی) تمرکز انرژی روانی بر شخص یا چیز به خصوصی Cathexis  6094
قطب منفی Cathode  6095
قطب منفی Cathode  6096
nothing Cathode Pay Tube  6097
وابسته به قطب منفی Cathodic  6098
اعتقادات و رسوم و سازمان کلیسای کاتولیک Catholicism  6099
نوشدارو Catholicon  6100
کاتیون Cation  6101
دارای کاتیون فعال Cationic  6102
بی صدا Catlike  6103
خواب کوتاه Catnap  6104
وابسته به ایینه ونور منعکس شده Catoptric  6105
رجوع شود به ketchup Catsup  6106
وراج Catterer  6107
حیله گرانه Cattily  6108
بدخواهی Cattiness  6109
(کسی که از چهار پایان مواظبت می کند و یا آنها را برای فروش پرورش می دهد) دامدار Cattleman  6110
احشام Cattles  6111
بد طینت Catty  6112
راه باریک (مثلا در راستای پل راه آهن یا بالای موتور خانه ی کشتی) Catwalk  6113
از نژاد سفید Caucasian  6114
(انگلیس) سازمان یا گروه رهبری حزب Caucus  6115
دارای دم یا بخش دمسان (caudated هم می گویند) Caudate  6116
دم وار Caudel  6117
نوشیدنی مقوی برای علیل ها (دارای حریره و ادویه و شراب یا آبجو که گرم خورده می شود) Caudle  6118
(بخشی از صفاق peritoneum که جلوی معده وروده ها را می پوشاند) چادرینه (great omentum هم می گویند) Caul  6119
پاتیل Cauldron  6120
کلم گل Cauliflower  6121
(نجاری و فلزکاری) لبه ی یک تخته را با چکش کاری با لبه ی تخته ی دیگر جفت کردن Caulk  6122
بتونه کار Caulker  6123
سببی Causal  6124
علیت Causality  6125
سبب Causation  6126
سببی Causative  6127
بی جهت Causeless  6128
باعث Causer  6129
جاده Causeway  6130
(انگلیس - محلی) رجوع شود به causeway Causey  6131
خورنده Caustic  6132
داغ Cauterization  6133
داغ زدن Cauterize  6134
نصيحت آميز Cautionary  6135
تسلسل Cavalcade  6136
سلحشور Cavalier  6137
سوارهنظام Cavalry  6138
هشدار Caveat  6139
غارنشین Caveman  6140
غار Cavern  6141
اشکفت سار Cavernous  6142
(معماری) گچکاری (یاتزیین چوبی یا سنگی) به شکل فرورفتگی کاسه مانند Cavetto  6143
خاویار Caviar  6144
خاویار Caviare  6145
محاجه Cavil  6146
گودال Cavity  6147
گودال Cavity  6148
(اسب - روی دودست بلند شدن و پاها را قوس وار به هوا بردن) پرش کردن Cavort  6149
(جانور شناسی)خوکچه ی جونده (تیره Caviidae - دم کوتاه و بومی امریکای جنوبی) Cavy  6150
قارقار Caw  6151
جزیره یا آبسنگ یا شن پشته ی ساحلی که کم ارتفاع بوده و اغلب دستخوش امواج می شود Cay  6152
nothing Cease Fire  6153
ابدی Ceaseless  6154
روده کور Cecum  6155
سرو Cedar  6156
از چوب سدر یا سرو Cedarn  6157
(حقوق خود را به دیگری) واگذار کردن Cede  6158
واگذار کننده Ceder  6159
سئیبا Ceiba  6160
(سقف و دیوارهای اتاق را با تخته یا گچ) پوشاندن Ceil  6161
سقف Ceiling  6162
(هواپیمایی - هواشناسی) دستگاه سنجش فرازی (ارتفاع) آسمانه ی ابر Ceilometer  6163
(در مراسم مذهبی) برگزار کننده Celebrant  6164
شهرت Celebrity  6165
سرعت Celerity  6166
(آلت موسیقی سنتور مانند که به جای تار پولک های فلزی دارد) سلستا Celesta  6167
(با C بزرگ - در سابق) وابسته به امپراطوری چین Celestial  6168
تجرد Celibacy  6169
عزب Celibate  6170
به اندازه ی یک سرداب پر Cellarage  6171
نوازنده ويولن س Cellist  6172
ویولنسل Cello  6173
nothing Cello Phane  6174
(انگلیس) پارچه یا پتوی گشادبافت و شل (که گرمای بیشتری را در خود نگه می دارد) Cellular  6175
سلول Cellule  6176
سلولوئید (نوعی پلاستیک که از پیروکسیلین و کافور ساخته می شود) Celluloid  6177
ساخته شده از سلولز Cellulosic  6178
(انسان های پیش از تاریخ) ابزار سنگی یا فلزی (شبیه به سر تبر یا اسکنه) Celt  6179
شاخه ی زبان های سلتیک Celtic  6180
(صلیب که در محل تقاطع دو خط آن دایره ای باشد) چلیپای سلتی Celtic Cross  6181
رجوع شود به harpsichord Cembalo  6182
سیمان Cement  6183
(فلز کاری) سمانتاسیون Cementation  6184
(فلز کاری) کاربید آهن (Fe3C) Cementite  6185
دارای خواص سیمان Cementitious  6186
(راهبی که در صومعه زندگی می کند) حجره نشین Cenobite  6187
(جانور شناسی - زیست شناسی - پیدایش ساختارهای تازه و بی سابقه در جنین یا لیسه ی جاندار) نوزایش Cenogenesis  6188
آرامگاه خالی (که به یاد بود کسی که جسدش درجای دیگری است ساخته شده مانند گور سرباز گمنام) Cenotaph  6189
چاه ژرف (که طبیعتا در سنگ های نرم آهکی به وجود آمده است) سنوت Cenote  6190
(اسفند و غیره) دود کردن Cense  6191
اسفند سوز Censer  6192
(به طور شدید) انتقاد آمیز Censorious  6193
سانسور Censorship  6194
استیضاح کردنی Censurable  6195
سرزنش Censure  6196
سرشماری Census  6197
(اسطوره های یونان - موجودی که سر و شانه و دست انسان را داشت و بدن و چهار پای اسب را) سنتار Centaur  6198
سانتورئا Centaurea  6199
مربوط به قرن Centenarian  6200
سده Centenary  6201
سده Centennial  6202
nothing Center Board  6203
صدم Centesimal  6204
تقسیم شده به صد بخش Centigrade  6205
یک صدم گرم Centigram  6206
یک سانتی متر مکعب Centiliter  6207
سانتیلیون Centillion  6208
(در فرانسه و برخی کشورهای دیگر) سانتیم (یکصدم پول رسمی کشور) Centime  6209
پرپا Centipede  6210
آش شله قلمکار Cento  6211
اداره مرکزی Central Office  6212
پردازشگر مرکزی Central Processing Unit  6213
پردازنده مرکزی Central Processor  6214
nothing Central Terminal  6215
مرکز گرایی Centralism  6216
طرفدارتمرکز Centralist  6217
تمرکز Centralization  6218
تمرکز Centralization  6219
تمرکز دادن Centralize  6220
تمرکز دادن Centralize  6221
متمرکز Centralized  6222
متمرکز کننده Centralizer  6223
دارای تعداد به خصوص مرکز Centric  6224
(تنکرد شناسی) وابران (efferent هم می گویند) Centrifugal  6225
باكتوفوگاسيون Centrifugation  6226
سانتریفوژ Centrifuge  6227
(زیست شناسی) سانتریول (توده ی فشرده ای که در مرکز میانتن یا سانتروزوم قرار دارد) Centriole  6228
(تنکرد شناسی) آوران Centripetal  6229
(فیزیک) نیروی مرکز گرا Centripetal Force  6230
رجوع شود به center of mass Centroid  6231
(زمین شناسی) سنگین کره Centrosphere  6232
(کالبد شناسی) جسم مهره ای (بخشی از ستون فقرات که مهره ها را نگه می دارد) Centrum  6233
یوزباشی Centurion  6234
(کالبد شناسی - جانور شناسی) سر سوی Cephalad  6235
در سوی سر Cephalic  6236
(جانور شناسی) پا بر سر (از رده ی پا بر سران یا سرپائیان : Cephalopoda) Cephalopod  6237
موم مانند Ceraceous  6238
سرامیک Ceramic  6239
nothing Ceramic Capacitor  6240
سازنده ظروف سفالین Ceramicist  6241
سفالگر Ceramist  6242
(داروسازی) ضماد Cerate  6243
(اسطوره های یونان و روم) سربروس (سگ سه سری که پاسدار دروازه ی جهنم است) Cerberus  6244
(گیاه شناسی) ارغوان (گونه های جنس Cercis از خانواده ی caesalpinia - بومی آسیا و اروپا و امریکای شمالی) Cercis  6245
(جانور شناسی) نوکپایه (پایه ی نوک پرنده که دو سوراخ بینی در آن قرار دارد Cere  6246
حبوبات Cereal  6247
مخچه ای Cerebellar  6248
مخچه Cerebellum  6249
(آوا شناسی) قشرمخی Cerebral  6250
(پزشکی) فلج مغزی (نابهنجاری در حرکت عضلات در اثر صدمه به دستگاه مرکزی سلسله اعصاب) Cerebral Palsy  6251
اندیشیدن Cerebrate  6252
با شعور Cerebration  6253
(کالبد شناسی) وابسته به مغز سر و نخاع Cerebrospinal  6254
مخ Cerebrum  6255
مشمع Cerecloth  6256
(معمولا به صورت جمع) کفن Cerement  6257
تشریفاتی Ceremonial  6258
بسیار رسمی و مبادی آداب Ceremonious  6259
(اسطوره های رومی) سیریز (الهه ی کشاورزی و غلات) (یونانی ها به او دیمتر: Demeter می گفتند) Ceres  6260
ماهي سرو Cero  6261
تحقق Certainty  6262
تاییدپذیر Certifiable  6263
گواهی Certificate  6264
گواهینامه Certification  6265
گواهینامه ای Certificatory  6266
(بانکداری) چک تضمین شده Certified Check  6267
پست سفارشى دو قبضه Certified Mail  6268
حسابدار دارای گواهینامه ی رسمی Certified Public Accountant  6269
مصدق Certifier  6270
(بانکداری) چک (و غیره) را تضمین کردن Certify  6271
اطمینان کامل Certitude  6272
لاجوردی Cerulean  6273
اسپیداب Ceruse  6274
گردنی Cervical  6275
آهو مانند Cervine  6276
(کالبدشناسی) Cervix  6277
امپراطوری Cesarean  6278
(ایرلند) مالیات Cess  6279
ایست Cessation  6280
(در مورد حقوق مدنی و قضایی یا اموال یا سرزمین و غیره) واگذاری Cession  6281
چاه مستراح Cesspit  6282
چاه مستراح Cesspool  6283
nothing Cha Cha  6284
شراب شبلی (نوعی شراب بورگاندی که سک و سفید است) Chablis  6285
nothing Chace  6286
بی خرده کاغذ Chadless  6287
nothing Chadless Punch  6288
nothing Chadless Tape  6289
(به منظور تحریک کردن یا گرم کردن) به هم مالیدن (مثلا دست ها) Chafe  6290
پوشال Chaff  6291
گپ زدن Chaffer  6292
پوچ Chaffy  6293
آزردگی خاطر Chagrin  6294
زنجیر Chain  6295
زنجیر Chain  6296
دسته ای زندانی که به هم زنجیر شده اند (به ویژه در هنگام بیگاری) Chain Gang  6297
زره Chain Mail  6298
nothing Chain Printer  6299
nothing Chain React  6300
رویدادهای پی در پی که هر یک نتیجه ی رویداد قبلی است یا به طریقی از آن متاثر است Chain Reaction  6301
اره برقی Chain Saw  6302
nothing Chain Smoker  6303
فروشگاه زنجیری (یا زنجیره ای) Chain Store  6304
زنجیره ای Chained  6305
nothing Chained List  6306
nothing Chaining Search  6307
زنجیر کوچک Chainlet  6308
ریاست Chairmanship  6309
صندلی تاشو (می توان پا را روی آن دراز کرد) Chaise Longue  6310
رجوع شود به Chaldean Chaldaic  6311
نام کشور بابل در قرن ششم پیش از میلاد Chaldea  6312
(در کوه های کشور سوئیس) کلبه ی شبانی Chalet  6313
ساتگینی Chalice  6314
رجوع شود به tophus Chalkstone  6315
گچی Chalky  6316
(شیمی) دارای املاح آهن Chalybeate  6317
اتاق خواب Chamber  6318
آفتابه Chamber Pot  6319
فاسق Chamberer  6320
(انگلیس - در شهرداری ها و غیره) خزانه دار Chamberlain  6321
(در هتل ها و غیره) زنی که کارش نظافت اتاق است Chambermaid  6322
پارچه ی کتانی راه راه Chambray  6323
آفتابپرست Chameleon  6324
شوکا Chamois  6325
جیر Chamois Leather  6326
بابونه Chamomile  6327
نشخوار Champ  6328
شامپاین Champagne  6329
جلگه Champaign  6330
شرخری Champerty  6331
قارچ خوراکی (به ویژه نوعی به نام meadow mushroom) Champignon  6332
مبتنی بر تصادف Chanceful  6333
جایگاه مقدس Chancel  6334
ديوان Chancellery  6335
(انگلیس) عنوان برخی وزیران Chancellor  6336
صدارت Chancellorship  6337
رتبه و مقام صدراعظم یا رئیس دانشگاه Chancellory  6338
(انگلیس) بخشی از دادگاه عالی انگلستان که تحت ریاست وزیر دادگستری (Lord High Chancellor) قرار دارد Chancery  6339
(پزشکی - ضایعه یا زخم اولیه ی برخی بیماری ها به ویژه سفلیس) Chancre  6340
(پزشکی) زخم عفونی اعضای تناسلی (علت آن : مقاربت و گرفتن باکتری Hemophilus ducreyi است) Chancroid  6341
(اسکاتلند) خوش یمن Chancy  6342
لوستر Chandelier  6343
دستفروش Chandler  6344
انبار شمع و سایر کالاهای نسبتا کوچک Chandlery  6345
(در مورد برخی پارچه ها که اگر نور با جهت دید عوض شود جلا و رنگشان دگرسان می شود) دگرسان Changeable  6346
(در مورد برخی پارچه ها که اگر نور با جهت دید عوض شود جلا و رنگشان دگرسان می شود) دگرسان Changeable  6347
ثابت Changeless  6348
(در افسانه های جن و پری) بچه ای که پریان به جای بچه ای که دزدیده اند می گذارند Changeling  6349
تغییر دهنده Changer  6350
جوربجور شونده Changful  6351
nothing Channel )o  6352
nothing Channel Capacit  6353
nothing Channel Command Word  6354
nothing Channel Controller  6355
nothing Channel Selector  6356
nothing Channel Status Word  6357
ترعه سازی Channelization  6358
در یک مجرا ریختن Channelize  6359
(فرانسه) ترانه Chanson  6360
سرود Chant  6361
(در آلت موسیقی اسکاتلندی به نام بگ پایپ) نی اصلی (که سوراخ دار است) Chanter  6362
(در کشتی های قدیم) آوازی که ملوانان هنگام کار متفقا می خواندند (chanty هم می نویسند) Chantey  6363
خروس Chanticleer  6364
سرود ملوانان هنگام کار Chanty  6365
هرج و مرج Chaos  6366
(در مورد پوست بدن) ترک خوردن Chap  6367
ژاژستان Chaparral  6368
شاپو Chapeau  6369
کلیسای کوچک Chapel  6370
اسکورت Chaperon  6371
اسکورت Chaperone  6372
آویزان چانه Chapfallen  6373
دین یار Chaplain  6374
پیش نمازی Chaplaincy  6375
تاج گل Chaplet  6376
(با A کوچک - قدیمی) دستفروش Chapman  6377
روشلوار چرمی Chaps  6378
زغال Char  6379
زغال Char  6380
زغال Char  6381
شخصیت Character  6382
شخصیت Character  6383
کد نویسه Character Code  6384
nothing Character Density  6385
nothing Character Generator  6386
nothing Character Printer  6387
nothing Character Reader  6388
nothing Character Recognition  6389
مجموعه نویسه ها Character Set  6390
nothing Character String  6391
مشخصه Characteristic  6392
مشخصه Characteristic  6393
nothing Characteristic Curve  6394
nothing Characteristic Function  6395
مشخصات Characteristics  6396
(در تئاتر و ادبیات و غیره) شخصیت پردازی Characterization  6397
(منش یا سیرت یا ویژگی های کسی یا چیزی را) شرح دادن Characterize  6398
(در جمع) بازی فوق که توسط دو گروه انجام می شود Charade  6399
زغال Charcoal  6400
(نادر) کار شاق انجام دادن Chare  6401
(فرانسه) Charge D'affaires  6402
تحمیل شدنی به موسسات خیریه (در مورد مسکینان) Chargeable  6403
اسب جنگی Charger  6404
با احتیاط Charily  6405
ارابه Chariot  6406
(نجوم) استارگان (مجمع الکواکب) کالسکه چی (یا ذوالعنان) Charioteer  6407
nothing Charism  6408
خیریه Charitable  6409
شارلاتان Charlatan  6410
(امریکا - عامیانه) گرفتگی عضله (به ویژه عضله ی ران) Charley Horse  6411
(گیاه شناسی) خردل بیابانی (Brassica kaber از خانواده ی crucifer) Charlock  6412
افسون Charm  6413
آدم جذاب Charmer  6414
جذاب Charming  6415
گورستان Charnel  6416
رجوع شود به char Charr  6417
نمودار Chart  6418
نمودار Chart  6419
شبیه کاغذ Chartaceous  6420
اجازه نامه Charter  6421
رجوع شود به cartulary Chartulary  6422
(زن) پیشخدمت Charwoman  6423
محتاط Chary  6424
(در کشتی های قدیم) توپ جلو کشتی (bow chaser) یا توپ عقب کشتی (stern chaser) Chaser  6425
(مجازی) دوگانگی ژرف Chasm  6426
(تفنگ ته پر که بین سال های 4 Chassepot  6427
(امریکا - خودمانی) هیکل زن Chassis  6428
(امریکا - خودمانی) هیکل زن Chassis  6429
عفیف Chaste  6430
(به منظور بهسازی) تنبیه کردن Chasten  6431
تنبیه Chastiesement  6432
ادب کردن Chastise  6433
تجرد Chastity  6434
(کلیسای کاتولیک - جامه ی بی آستین و گشادی که کشیشان طی مراسم عشای ربانی روی کسوت کشیشی می پوشند) لباده Chasuble  6435
خانه ی بزرگ و مجلل در خارج از شهر (به ویژه در فرانسه) Chateau  6436
خداوند قلعه یا قصر Chatelain  6437
تلالو متغیر Chatoyance  6438
تلالو متغیر Chatoyancy  6439
جوانه زده Chatoyant  6440
اسباب Chattels  6441
وراجی Chatter  6442
زاغی Chatterbox  6443
باخوش صحبتی Chattily  6444
وراجی Chattiness  6445
(سخن یا نوشتار) خودمانی Chatty  6446
شوفر Chauffeur  6447
شوونیسم Chauvinism  6448
میهن پرست متعصب Chauvinist  6449
املای محلی واژه ی : chew Chaw  6450
اطاق زیر شیروانی Chckloft  6451
ارزان Cheap  6452
ارزان شدن Cheapen  6453
کاسب دوره گرد Cheapjack  6454
ارزانی Cheapness  6455
(امریکا - خودمانی) خسیس Cheapskate  6456
nothing Check Bit  6457
nothing Check Character  6458
nothing Check Digit  6459
nothing Check Field  6460
هلباقم ههایس Check List  6461
nothing Check Problem  6462
nothing Check Sum  6463
دسته چک Checkbook  6464
(در ایستگاه ها) مامور باگاژ کردن Checker  6465
جنگ نادر Checkers  6466
nothing Checking  6467
(بانکداری) حساب جاری (current account هم می گویند به ویژه در انگلیس) Checking Account  6468
nothing Checking Program  6469
فهرست اسامی یا اشیا Checklist  6470
شهمات Checkmate  6471
(در فروشگاه و غیره) محل پرداخت پول و بردن کالای خریده شده Checkout  6472
nothing Checkout Point  6473
nothing Checkout Run  6474
nothing Checkout Test  6475
نقطه کنترل Checkpoint  6476
نقطه کنترل Checkpoint  6477
(در مدخل هتل و سالن و غیره) اتاقکی که پالتو و کلاه و چتر و غیره ی مهمانان را در آن قرار می دهند Checkroom  6478
نوعی پنیر Cheddar  6479
استخوان گونه Cheekbone  6480
باپررویی Cheekily  6481
جسارت Cheekiness  6482
پررو Cheeky  6483
جیرجیر Cheep  6484
(انگلیس - عامیانه) Cheerio  6485
افسرده Cheerless  6486
سرحال Cheery  6487
پنیرفروش Cheesemonger  6488
(امریکا - خودمانی) بد Cheesy  6489
يوزپلنگ Cheetah  6490
nothing Chef D'oeuvre  6491
(شعر قدیم) کیمیایی Chemic  6492
مهندسی شیمی Chemical Engineering  6493
جنگ شیمیایی Chemical Warfare  6494
بطورشیمیایی Chemically  6495
زیر پیراهنی زنانه Chemise  6496
درمان دارویی Chemotherapy  6497
آبگرايي Chemotropism  6498
nothing Cheque Book  6499
شطرنجی Chequered  6500
گرامی داشتن Cherish  6501
سیگار برگ هندی (که دو طرف آن را بریده باشند) Cheroot  6502
(انجیل) کروب Cherub  6503
جعفری فرنگی Chervil  6504
شطرنج Chess  6505
تخته شطرنج Chessboard  6506
سینه Chest  6507
دارای سینه بخصوص Chested  6508
(امریکا - عامیانه) عبارت یا لطیفه ای که در اثر کثرت کاربرد کهنه و مبتذل شده Chestnut  6509
شوالیه Chevalier  6510
(ارتش) یراق سردست Chevron  6511
جویدنی Chewable  6512
آدامس Chewing Gum  6513
آنچه که نیاز به جویدن زیاد دارد Chewy  6514
شراب کیانتی (که قرمز و سک است و در ناحیه ی توسکانی در ایتالیا تولید می شود) Chianti  6515
سیاه قلمکار Chiaroscurist  6516
سایهروشن Chiaroscuro  6517
(اعصاب) تقاطع اعصاب بینایی در هیپوتالاموس مغز Chiasma  6518
شیک Chic  6519
گول زدن Chicane  6520
(با حرف) گول زدن Chicanery  6521
باارزش Chichi  6522
جوجه Chick  6523
(خودمانی) پول جزئی Chicken Feed  6524
nothing Chicken Livered  6525
آبله مرغان Chicken Pox  6526
ترسو Chickenhearted  6527
نخود Chickpea  6528
(گیاه شناسی) علف نخودی (انواع علف های کوتاه به ویژه جنس های Cerastium و Stellaria از خانواده ی pink) Chickweed  6529
کاسنی Chicory  6530
قاضی اعظم Chief Justice  6531
(ارتش) رئیس ستاد Chief Of Staff  6532
رئیس دولت Chief Of State  6533
(نیروی دریایی امریکا) ناو استوار یکم Chief Petty Officer  6534
nothing Chief Warrant Officer  6535
سالار Chieftain  6536
(اسکاتلند) مرد جوان (chield هم می گویند) Chiel  6537
یارو Chield  6538
(از ریشه ی عربی : شیف) Chiffon  6539
کمد Chiffonier  6540
(لیسه ی حشرات چمن زی از تیره ی Trombiculidae که نیش آنها بسیار خارش انگیز است) جیگا Chigger  6541
شینیون Chignon  6542
(جانورشناسی) شیگو (Tunga penetrans - نوعی کک آفریقا و نواحی حاره ای امریکا) Chigoe  6543
(پزشکی) سرمازدگی (به ویژه در انگشتان دست و پا و گوش) Chilblain  6544
بچه Child  6545
زایمان Childbearing  6546
در بستر زایمان Childbed  6547
زایمان Childbirth  6548
بچگی Childhood  6549
بچه مانند Childlike  6550
رجوع شود به childlike و childish Childly  6551
فلفل قرمز Chili  6552
هزار Chiliad  6553
(اعتقاد به ظهور مجدد مسیح و سروری هزار ساله ی او) هزاره گرایی Chiliasm  6554
نوعی رب گوجه فرنگی فلفل دار Chilisauce  6555
بچگانه Chilish  6556
چاییدن Chill  6557
خنک Chilled  6558
رجوع شود به chili Chilli  6559
ماهی شیمرا Chimaera  6560
پابرهنه وسط بحث پریدن Chime In  6561
شیمر Chimera  6562
(از ریشه ی فارسی : سیمر Chimere  6563
بی پایه Chimerical  6564
(لوله ی کوتاه و باریک که برای ازدیاد کشش هوا و دود در راس دودکش جاسازی می شود) کلاهک سر دودکش Chimney Pot  6565
nothing Chimney Sweeper  6566
نمای بخاری Chimneypiece  6567
شمپانزه Chimp  6568
شمپانزه Chimpanzee  6569
ظروف چینی Chinaware  6570
شکاف Chine  6571
nothing Chine Chilla  6572
سبک معماری ویا هنر چینی Chinioserie  6573
رخنه Chink  6574
شلواری که از این پارچه می سازند Chino  6575
(پارچه) چیت Chintz  6576
(عامیانه) پست Chintzy  6577
ژتون Chip  6578
ژتون Chip  6579
nothing Chip In  6580
(جانورشناسی) سمورچه (انواع سمورهای موش مانند از جنس های Eutamias و Tamias - بومی امریکای شمالی) Chipmunk  6581
شاد Chipper  6582
(عامیانه) تشویق کردن Chirk  6583
دست نویس Chirographer  6584
خط Chirography  6585
کف بین Chiromancer  6586
رجوع شود به palmistry Chiromancy  6587
معالج پینه دست وپا Chiropodist  6588
(در اصل) درمان بیماری های دست و پا podiatry -2 Chiropody  6589
(امریکا- این روش درمان : بیماری در اثر اختلال عمل اعصاب بروز می کند و برای درمان باید به ماساژ و جا اندازی مفاصل واستخوان ها پرداخت) کایروپراکتیک Chiropractic  6590
جیرجیر Chirp  6591
(مانند برخی پرندگان یا حشرات) چیرچیر کردن Chirr  6592
(برای راندن چهار پایان و غیره) صدای مچ مچ یا چه چه کردن Chirrup  6593
اسکنه Chisel  6594
(با اسکنه) تراشیده Chiseled  6595
اسکنه مانند Chiselled  6596
بچه Chit  6597
حرف مفت Chit Chat  6598
چین Chitlings  6599
(محلی) رجوع شود به chitterlings Chitlins  6600
(در یونان باستان) جامه ی گشاد (مردانه و زنانه) Chiton  6601
(انگلیس - محلی) از سرما لرزیدن Chitter  6602
روده ی کوچک خوک که معمولا در روغن زیاد سرخ شده است Chitterlings  6603
رجوع شود به chivalrous Chivalric  6604
بلند همت Chivalrous  6605
(در اصل) گروه جوانمردان Chivalry  6606
پیاز کوهی Chive  6607
اذیت کردن Chivvy  6608
اسم خاص مونث Chloe  6609
(شیمی) کلرامین (NH2Cl) Chloramine  6610
(شیمی) کلرات Chlorate  6611
کلریک اسید Chloric Acid  6612
(شیمی) کلرید آهک (chlorinated lime( )CaOCl2 هم می گویند) Chloride Of Lime  6613
(شیمی) کلر زدن به Chlorinate  6614
کلر Chlorine  6615
کلروفرم Chloroform  6616
سبزینه Chlorophyl  6617
سبزینه Chlorophyll  6618
nothing Choach Box  6619
شبیه صدف Chochleate  6620
گوه Chock  6621
nothing Chock Full  6622
(کشتیرانی - در مورد پرچم و غیره) کاملا افراشته Chockablock  6623
درخت کاکائو Chocolate Tree  6624
کر Choir  6625
(در کلیسا) بالکن یا جایگاه ویژه ی سرایندگان Choir Loft  6626
رهبر سرایه (دسته ی سرایندگان) Choirmaster  6627
اختناق Choke  6628
(قدیمی) یقه ی پهن و آهاری Choker  6629
اختناق آور Choky  6630
خشم Choler  6631
وبا Cholera  6632
آتشی مزاج Choleric  6633
کلسترول Cholesterol  6634
انتخاب کننده Chooser  6635
انتخاب کننده Choosey  6636
فس فسی Choosy  6637
رجوع شود به chapfallen Chopfallen  6638
(در قرن های شانزده و هفده به ویژه در اسپانیا) کفش زنانه ی ته کلفت Chopine  6639
بالگرد Chopper  6640
بالگرد Chopper  6641
(از نظر سوی و تندی) متغیر Choppy  6642
(امریکا - خودمانی) مهارت فنی (به ویژه در موسیقی جاز یا راک) Chops  6643
چاپستیک Chopsticks  6644
نوعی غذای چینی Chopsuey  6645
(موسیقی و آواز) وابسته به دسته ی سرایندگان (کر) Choral  6646
(موسیقی و آواز جمعی) Chorale  6647
وتر Chord  6648
وتر Chord  6649
امرمهم Chore  6650
(پزشکی) داالرقص Chorea  6651
(به ویژه در رقص باله) حرکات رقصگران را طرح و تنظیم کردن Choreograph  6652
رقص (به ویژه رقص باله) Choreography  6653
(به ویژه تئاتر یونان باستان) وابسته به دسته ی سرایندگان (کر) Choric  6654
رهبر هم سرایان Chorister  6655
وابسته بنقشه برداری جغرافیایی از ناحیه ای Chorographic  6656
علم نقشه برداری و توصیف ناحیه یا بخش بخصوصی Chorography  6657
(با صدای خرخر در گلو یا دماغ) خندیدن Chortle  6658
هم سرایان Chorus  6659
رامشگر Chorus Girl  6660
برگزیده Chosen  6661
زاغ Chough  6662
(انگلیس) گوشبری کردن Chouse  6663
غذا Chow  6664
(خوراکپزی چینی - امریکایی) چاومین (خورش غلیظ حاوی گوشت و لوبیای چینی و ماکارونی) Chow Mein  6665
آبگوشت ماهی یا صدف Chowder  6666
(نادر) Chrestomathy  6667
(در برخی کلیساهای مسیحی) Chrism  6668
عیسی Christ  6669
(با دادن غسل تعمید و عضویت در کلیسا) مسیحی کردن Christen  6670
ترسایان Christendom  6671
(کلیسای مسیحی) مراسم غسل تعمید و نامگذاری کودک Christening  6672
(عامیانه) آدم خوب و محترم Christian  6673
nothing Christian Era  6674
اسم کوچک Christian Name  6675
مسیحیت Christianity  6676
عیسوی سازی Christianization  6677
به دین مسیح در آوردن Christianize  6678
مسیح مانند Christlike  6679
مسیح مانند Christly  6680
ایام کریسمس Christmastide  6681
عیسی شناسی Christology  6682
رنگی Chromatic  6683
(نورشناسی) رده بندی نور بر حسب رنگ و خلوص آن (یا تفاوت آن با نور سفید) Chromaticity  6684
(شناخت علمی رنگ ها برحسب نوع و میزان تیرگی و روشنی و غیره) رنگ شناسی Chromatics  6685
رنگ نگار Chromatographic  6686
کروماتوگرافی Chromatography  6687
(پزشکی - ناپدید شدن برخی دانه های رنگ پذیر یاخته های عصبی) رنگ فروکافت Chromatolysis  6688
باسانی رنگ شونده Chromatophil  6689
(فلزشناسی) کروم Chrome  6690
(شیمی) وابسته به کروم سه ظرفیتی Chromic  6691
کرومیت Chromite  6692
کروم Chromium  6693
رنگزا Chromogen  6694
عکس رنگی که با کلیشه یا چاپ سنگی درست شود Chromolithograph  6695
(زیست شناسی - یاخته یا بخشی از یاخته که به آسانی رنگ بشود) رنگ دوست Chromophil  6696
(شیمی) هر دسته از مواد شیمیایی که هنگام ترکیب شدن با چیزهای دیگر تولید رنگ یا رنگیزه می کنند Chromophore  6697
(زیست شناسی) کروموپلاست Chromoplast  6698
(انگلیس - خودمانی) بسیار بد Chronic  6699
(به صورت رویدادنامه) نگاشتن Chronicle  6700
آنچه که توسط گاه نگار ثبت شده باشد Chronogram  6701
(انواع ابزاری که برای اندازه گیری و ثبت زمان های بسیار کوتاه به کار می روند) گاه نگار Chronograph  6702
بترتیب تاریخی Chronologic  6703
ترتیب زمانی (chronologic هم می گویند) Chronological  6704
ترتیب زمانی (chronologic هم می گویند) Chronological  6705
ترتیب زمانی (chronologic هم می گویند) Chronological  6706
(ذکر رویدادها به ترتیب تاریخ وقوع) گاهشماری Chronology  6707
(ذکر رویدادها به ترتیب تاریخ وقوع) گاهشماری Chronology  6708
کرنومتر Chronometer  6709
ثانیه شماری Chronometry  6710
دستگاه سنجش زمان های بسیار کوتاه Chronoscope  6711
(جانورشناسی) نوچه Chrysalis  6712
داوودی Chrysanthemum  6713
الیوین Chrysolite  6714
(گوهر شناسی) عقیق سبز (که سنگی نیمه بهادار است) Chrysoprase  6715
جهنمی Chthonian  6716
تیره و اسرارآمیز Chthonic  6717
چاقی Chubbiness  6718
لنبه Chubby  6719
(انگلیس - عامیانه - در مورد نامزد یا دوست پسر و دختر) ترک مراوده کردن Chuck  6720
(امریکا) گاری یا (امروزه) کامیون که از آن به گاوچرانان و کارگران مزرعه و غیره خوراک می دادند Chuck Wagon  6721
دست انداز Chuckhole  6722
آرام خندیدن Chuckle  6723
(عامیانه) احمق Chucklehead  6724
(انگلیس - محلی) آدم زمخت و بی ادب Chuff  6725
(محلی) خپله Chuffy  6726
(خودمانی) chug-a-lug Chug  6727
پوتین Chukka  6728
(برای جلب ماهی)ریزه ماهی به آب ریختن Chum  6729
دوست مانند Chummy  6730
احمق Chump  6731
(در مورد گوشت و چوب و قند و غیره) تکه Chunk  6732
خپله Chunky  6733
علاقمندی بکلیسا Churchliness  6734
متعلق به کلیسا Churchly  6735
عضو کلیسا Churchman  6736
حیاط کلیسا Churchyard  6737
روستایی Churl  6738
(نادر) چموش Churlish  6739
(با تکان دادن شیر در مشک یا دستگاه) کره گرفتن Churn  6740
(مثل برخی پرندگان و حشرات) چرچر کردن Churr  6741
آبشار Chute  6742
چاشنی Chutney  6743
کیلوسی Chylaceous  6744
(تنکرد شناسی) کیلوس Chyle  6745
nothing Ci Devant  6746
(در مراسم عشای ربانی کلیسا) فنجان در دار Ciborium  6747
زنجره Cicada  6748
زنجره Cicala  6749
(در تخم مرغ و پرندگان) صفحه ی زایشی (پروتوپلاسم دیسک مانندی بر سطح زرده ی تخم که با نطفه ی نرینه بارور می شود) Cicatricle  6750
(پزشکی) جای زخم (یا بخیه و سوختگی و غیره) (scar هم می گویند) Cicatrix  6751
(پزشکی و گیاه شناسی) با تولید بافت پوستخدشی scar tissue التیام یافتن (در مورد زخم) Cicatrize  6752
(در سفرهای تفریحی و آموزشی و بازبینی موزه ها و بناهای قدیمی و غیره) راهنما Cicerone  6753
آب سیب (در قدیم به آب برخی میوه های دیگر هم گفته می شد) Cider  6754
سیگار برگ Cigar  6755
سیگار Cigarette  6756
مژه Ciliary  6757
(جانورشناسی) هر یک از جانوران شاخه ی مژه داران (Ciliophora) Ciliate  6758
(زیست شناسی) مژکدار (رجوع شود به cilia) Ciliolate  6759
ریشه دار Ciliolated  6760
مژه Cilium  6761
سیمکس Cimex  6762
(اسطوره ی یونان) مردمی که سرزمین آنان دچار تاریکی و مه همیشگی بود Cimmerian  6763
محکم بستن Cinch  6764
سینکونا Cinchona  6765
کمربند Cincture  6766
(آتشفشان) گدازه ی سفت شده Cinder  6767
خاکستری Cindery  6768
nothing Cindition Code  6769
سینمایی Cinematic  6770
اپارات فیلم Cinematograph  6771
فیلمبرداری Cinematography  6772
خاکستر مانند Cinereous  6773
دارای کمربند Cingulate  6774
(جانورشناسی) نواره Cingulum  6775
شنگرف Cinnabar  6776
دارچین Cinnamon  6777
دوره پنجساله Cinque  6778
(ایتالیایی) قرن شانزدهم Cinquecento  6779
صفر Cipher  6780
صفر Cipher  6781
سری کردن Ciphering  6782
حوالی Circa  6783
مدور Circinate  6784
دوار Circler  6785
انگشتری Circlet  6786
(الکترونیک - ورقه ی پلاستیکی یا سرامیکی که عناصر یک مدار برقی روی آن قرار گرفته) صفحه ی مدار Circuit Board  6787
تخته مدار Circuit Card  6788
nothing Circuit Family  6789
nothing Circuit Switching  6790
(برق و الکترونیک) گشتراهگان Circuitry  6791
(برق و الکترونیک) گشتراهگان Circuitry  6792
شیله پیله Circuity  6793
nothing Circular List  6794
nothing Circular Shift  6795
شکل مدور Circularity  6796
بخشنامه صادرکردن Circularize  6797
nothing Circulating Storage  6798
تیراژ Circulation  6799
تیراژ Circulation  6800
آنچه دور چیزی را کاملا بگیرد Circumambient  6801
(دور چیزی)گشتن Circumambulate  6802
ختنه کردن Circumcise  6803
ختنه Circumcision  6804
محیط Circumference  6805
محیط Circumference  6806
محیط Circumferential  6807
محیط Circumferential  6808
احاطه کننده Circumfluent  6809
(با آب) اشباع کردن Circumfuse  6810
(ادبیات و سخنوری) اطناب Circumlocution  6811
دراطراف ماه Circumlunar  6812
(با کشتی یا هواپیما یا فضاپیما) دور چیزی گشتن Circumnavigate  6813
(دور تا دور) فراگرفتن Circumscribe  6814
(دور چیزی) خط کشیدن Circumscription  6815
احتیاط Circumspection  6816
شرایط وضعیت Circumstance  6817
جزئی Circumstantial  6818
(حقوق) شواهد فرعی Circumstantial Evidence  6819
(جمع) جزییات Circumstantiality  6820
(جزئیات چیزی را) به تحقیق معلوم کردن Circumstantiate  6821
(دور جایی) خندق (یا کندگ) کشیدن Circumvallate  6822
محاصره کردن Circumvent  6823
(دور مرکز یا محور) چرخش Circumvolution  6824
سیرک Circus  6825
تاژک دار Cirhose  6826
(زمین شناسی) چالگاه Cirque  6827
(گیاه شناسی) پیچکدار Cirrate  6828
(هواشناسی) ابر سیروس کومولوس Cirrocumulus  6829
(هواشناسی) وابسته به ابر سیروس (cirrous هم می گویند) Cirrose  6830
(هواشناسی) ابر سیرواستراتوس Cirrostratus  6831
دارای اویز Cirrous  6832
(هواشناسی) ابر سیروس Cirrus  6833
بین ماه و زمین Cislunar  6834
(انگلیس - درمستراح هایی که فلاش می شوند) تانک آب Cistern  6835
قابل ذکر Citable  6836
ارگ Citadel  6837
(حقوق) احضاریه (برای حضور در دادگاه) Citation  6838
(حقوق) احضار کردن (به دادگاه) Cite  6839
(موسیقی) بربط Cithara  6840
رجوع شود به cittern Cithern  6841
سه تار Cithren  6842
آباد Citied  6843
شهری کردن Citify  6844
مردم Citizenry  6845
شهروندی Citizenship  6846
سیترات Citrate  6847
سیتریک اسید Citric Acid  6848
(کشاورزی) کشت مرکبات (نارنگان) Citriculture  6849
بالنگ Citron  6850
(گیاه شناسی) گیاه سیترونلا (Cymbopogon nardus - بومی جنوب آسیا) Citronella  6851
سیتروس Citrus  6852
(موسیقی - آلت زهی گلابی شکل با پشت مسطح که در قرن های پانزده تا هجده باب بود) بربط Cittern  6853
(در نظر دهقانان) زرنگ City Slicker  6854
nothing Civi Law  6855
nothing Civi Rights  6856
مدنی Civic  6857
(بخشی از علوم سیاسی که با امور مدنی و وظایف و امتیازات شهرزیستی و شهروندی سروکار دارد) تعلیمات مدنی Civics  6858
دفاع غیر نظامی Civil Defense  6859
nothing Civil Engineer  6860
مستخدم دولتی Civil Servant  6861
خدمات کشوری Civil Service  6862
جنگ داخلی Civil War  6863
نزاکت Civility  6864
تربیت پذیر Civilizable  6865
تمدن Civilization  6866
تادیب کردن Civilize  6867
دلمه بستن و ترش شدن Clabber  6868
(ایرلندو اسکاتلند) دهکده Clachan  6869
اسبابی که چنین صدایی را ایجاد کند Clack  6870
(فلزکاری) فلز دارای روکش از فلزی دیگر Clad  6871
(فلزکاری) روکش کاری Cladding  6872
ادعاکردنی Claimable  6873
مدعی Claimant  6874
روشن بینی Clairvoyance  6875
روشن بین Clairvoyant  6876
(جانورشناسی - انواع صدف های دوکفه ای که برخی در آب شیرین و برخی در آب شور زندگی می کنند) صدف Clam  6877
(عامیانه) گردهمایی خودمانی و پر سروصدا Clambake  6878
بالا روی (با تقلا) Clamber  6879
تر و سرد Clammy  6880
(انگلیس : clamour) Clamor  6881
بلند و شکوه آمیز Clamorous  6882
جیغ Clamour  6883
گیره Clamp  6884
گیره Clamp  6885
عشایر کرد Clan  6886
(دنگ دنگ کنان) حرکت کردن Clang  6887
(انگلیس : clangour) Clangor  6888
جلنگ جلنگ Clangour  6889
با تلق تلوق حرکت کردن Clank  6890
ایل گرای Clannish  6891
(امریکا - C بزرگ) عضو دسته ی نژاد پرستان Clansman  6892
باتخته روکوبی کردن Clapboard  6893
آدم پر حرف Clapper  6894
چنگ زدن Clapperclaw  6895
آنچه که صرفا برای خوشایند تماشاگران و کف زدن آنها ارائه شود ولی ارزش واقعی نداشته باشد Claptrap  6896
شراب کلارت (شراب قرمز بردو) Claret  6897
وضوح Clarification  6898
واضح کننده Clarifier  6899
کلارینت Clarinet  6900
شیپور Clarion  6901
روشنی Clarity  6902
(محکم) نگهداشتن Clasp  6903
بدنبال Clasp Knife  6904
پیچنده Clasper  6905
nothing Class Conscious  6906
(بهترین) نمونه Classic  6907
کلاسیک Classical  6908
کلاسیک Classical  6909
(زبان شناسی)بیان یا اصطلاح یونانی یا لاتین Classicism  6910
هوادار اصول و سنت های ادبی و هنری یونان و روم باستان Classicist  6911
از ادبیات یا هنر کلاسیک تقلید کردن Classicize  6912
دسته بندی پذیر Classifiable  6913
ردهبندی Classification  6914
ردهبندی Classification  6915
سری Classified  6916
(در کلیسای رفورمیست) هیئت مدیره ی کلیسا (متشکل از کشیش و پیرسالاران هر بخش) Classis  6917
همکلاس Classmate  6918
(خودمانی) عالی Classy  6919
(زمین شناسی - سنگی که مثل موزائیک حاوی سنگ های دیگر است) آواری Clastic  6920
به تلق تلق در آوردن Clatter  6921
لنگی Claudication  6922
دور افتاده Claustral  6923
تنگناترس Claustrophobia  6924
چماقی Clavate  6925
(اسکاتلند) چرند گویی Claver  6926
ترقوه Clavicle  6927
(جانورشناسی) گرز شاخ (چندین تیره ی سوسک که شاخک های آنها به شکل چماق است) Clavicorn  6928
(موسیقی) Clavier  6929
رجوع شود به clavate Claviform  6930
چنگ Claw  6931
چكش دوشاخ Claw Hammer  6932
تبر چنگال دار Claw Hatchet  6933
رس Clay  6934
رنگ زرد مایل به قهوه ای (مثل رنگ خاک رس) Claybank  6935
رس دار (clayish هم می گویند) Clayey  6936
مثل خاک رس یا سفال Clayish  6937
شمشیر دسته سبدی Claymore  6938
ظرف سفالین Claypan  6939
nothing Clean Cut  6940
nothing Clean Limbed  6941
دردسترس قرار دادن Clean Up  6942
بی تقصیر Cleanhanded  6943
پاک کردن Cleanse  6944
(آبگونه یا گرد) زدایشگر Cleanser  6945
nothing Clear Cut  6946
nothing Clear Eyed  6947
nothing Clear Sighted  6948
اجازه Clearance  6949
اجازه Clearance  6950
ترخیص شده Cleared  6951
با تدبیر Clearheaded  6952
تسویه Clearing  6953
(بانکداری) دفتر پایاپای Clearinghouse  6954
گوه Cleat  6955
رخ پذیر Cleavable  6956
چاک پستان Cleavage  6957
شکافتن Cleave  6958
ساتور Cleaver  6959
ازتخم در اوردن Cleck  6960
(اسکاتلند) قلاب بزرگ Cleek  6961
مفتاح Clef  6962
ترک Cleft  6963
کلماتیس Clematis  6964
(در مورد آب و هوا) اعتدال Clemency  6965
بخشاینده Clement  6966
(سر میخ کوبیده شده یا سر پیچ بسته شده را) خم کردن Clench  6967
(قدیمی) با ذکر نام صدا زدن Clepe  6968
کشیش Clergyman  6969
کشیش Cleric  6970
(معمولا با تداعی منفی - طرفداری از قدرت روحانیون و نفوذ آنان در امور کشوری) کشیش گرایی Clericalism  6971
تحصیل کرده ها Clerisy  6972
(مهجور) دانشمندانه Clerkly  6973
دبیری Clerkship  6974
(وسیله ی آهنی U شکل که برای اتصال اجسام به کار می رود) کلویس Clevis  6975
گلوله کردن Clew  6976
كليشه Cliche  6977
کلیک Click  6978
ارباب رجوع Clientele  6979
پرتگاه Cliff  6980
nothing Cliff Hanger  6981
ترک Clift  6982
(زندگی انسان) دوران دگرگونی جسمی (به ویژه یائسگی) Climacteric  6983
اوجی Climactic  6984
اب وهوایی Climatic  6985
وابسته به اقلیم شناسی مبنی براب وهواشناسی Climatological  6986
اب وهواشناس Climatologist  6987
اقلیمشناسی Climatology  6988
ارگاسم Climax  6989
(عامیانه) جاه طلب Climber  6990
(شعر قدیم) اقلیم Clime  6991
(امریکا - خودمانی) در آغوش گرفتن Clinch  6992
استدلال قاطع Clincher  6993
(از راه در برگرفتن یا چسبیدن یا حلقه زدن) نگهداشتن Cling  6994
(بیشتر در انگلیس - عامیانه) هلفدان Clink  6995
(خودمانی) اشتباه لپی Clinker  6996
شیب سنج Clinometer  6997
وابسته به شیب سنجی Clinometric  6998
(قدیمی) طلای مصنوعی Clinquant  6999
برش Clip  7000منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی

;
لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی; لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی; لیست 54000 کلمه; دیکشنری; لیست 54000 کلمه دیکشری انگلیسی; لیست کلمات انگلیسی; آموزش زبان; یادگیری زبان; کلمات زبان با معنی فارسی; آموزش زبان انگلیسی; یادگیری زبان انگلیسی; زبان انگلیسی; آزمون زبان; لغت نامه انگلیسی; دیکشنری انگلیسی; فهرست کلمات انگلیسی; فرهنگ لغت انگلیسی; معنی فارسی; کلمات دیکشنری انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو