لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش نهم


لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش نهم

بخش نهم لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی:


(برای سکاندار) تعیین مسیر کردن Conn  8001
درون زاد Connate  8002
درونزاد Connatural  8003
متصل Connected  8004
بطورمسلسل Connectedly  8005
اتصال Connection  8006
اتصال Connection  8007
nothing Connection Cable  8008
nothing Connection Terminal  8009
رابط Connective  8010
رابط Connective  8011
اتصال Connectivity  8012
رابط Connector  8013
اتصال Connexion  8014
(عامیانه - معمولا جمع) غیظ Conniption  8015
تبانی Connivance  8016
تجاهل کننده Conniver  8017
خبره Connoisseur  8018
خبرگی Connoisseurship  8019
(در مورد واژه و عبارت) معنای ضمنی Connotation  8020
دلالت کننده درضمن Connotative  8021
(در مورد واژه) معنای ضمنی (علاوه بر معنای صریح : denotation) داشتن Connote  8022
نكاحی Connubial  8023
(هندسه) برش مخروطی گردان (conoidal هم می گویند) Conoid  8024
شبه مخروطی Conoidal  8025
فاتح Conqueror  8026
فتح Conquest  8027
از یک صلب Consanguine  8028
خویشاوندی Consanguinity  8029
از یک صلب Consanguinous  8030
وجدان Conscience  8031
كسي كه بعلل اخلاقي يا عقايد مذهبي از دخول در ارتشخودداري كند Conscientious Objector  8032
(مهجور) با وجدان (conscientious هم می گویند) Conscionable  8033
باداشتن گاهی Consciously  8034
آگاهی Consciousness  8035
سرباز وظیفه Conscript  8036
اجتماع Conscription  8037
وقف کردن Consecrate  8038
(حرف بزرگ) بخشی از عشای ربانی که طی آن نان و شراب مقدس اعلام می شوند Consecration  8039
ترتیب (منطقی یا طبیعی) Consecution  8040
متوالی Consecutive  8041
متوالی Consecutive  8042
(آنچه که مستلزم توافق طرفین باشد) رضایی Consensual  8043
اجماع Consensus  8044
هم رای Consentaneous  8045
پی آمد Consequence  8046
منتج Consequent  8047
مهم Consequential  8048
حفاظت Conservation  8049
طرفدار حفاظت و حراست محیط زیست Conservationist  8050
محافظهکاری Conservatism  8051
(موسیقی و هنر) مدرسه ی عالی Conservatoire  8052
(مسئول نگهداری) Conservator  8053
گلخانه Conservatory  8054
کنسرو Conserve  8055
قابل توجه Considerable  8056
(رعایت کننده ی حال دیگران) با ملاحظه Considerate  8057
ملاحظه Consideration  8058
با اندیشه صحیح Considered  8059
سپردن Consign  8060
(بازرگانی) دریافت کننده (ی کالا) Consignee  8061
ارسال Consignment  8062
(بازرگانی) فرستنده ی کالا Consignor  8063
استحکام Consistence  8064
استحکام Consistency  8065
استحکام Consistency  8066
nothing Consistency Check  8067
(نادر) منسجم Consistent  8068
(نادر) منسجم Consistent  8069
(در اصل) محل ملاقات (برای رایزنی یا دادرسی) Consistory  8070
(نادر) Consociate  8071
اتحاد Consociation  8072
تسلی Consolation  8073
دلداری دادن Console  8074
دلداری دادن Console  8075
ادغام کردن Consolidate  8076
اتحاد Consolidation  8077
ابگوشت غلیظ Consomme  8078
هم صدایی Consonance  8079
همخوان Consonant  8080
دارای حرف بی صدا Consonantal  8081
همسر Consort  8082
کنسرسیوم Consortium  8083
(زیست شناسی - گیاه شناسی) همگونه Conspecific  8084
اجمال Conspectus  8085
جذاب Conspicuous  8086
توطئه Conspiracy  8087
تبانی گر Conspirator  8088
اهل تبانی و زد و بند Conspiratorial  8089
تبانی کردن Conspire  8090
آژان Constable  8091
اداره شهربانی Constabulary  8092
ثبات Constancy  8093
ثابت Constant  8094
ثابت Constant  8095
به صورت استارگان درآمدن Constellate  8096
صورت فلکی Constellation  8097
بهت زده کردن Consternate  8098
بهت Consternation  8099
(مزاج) قبض کردن Constipate  8100
یبوست Constipation  8101
(زبان شناسی) سازوارگی Constituency  8102
عنصر Constituent  8103
اساسی Constitutional  8104
حکومت مشروطه Constitutionalism  8105
قانونیت Constitutionality  8106
(دارای اختیار قانون گذاری و انتصاب و تاسیس) مقننه و مجریه Constitutive  8107
(به زور) جلو عمل (کسی یا چیزی را) گرفتن Constrain  8108
اجبار Constraint  8109
اجبار Constraint  8110
تنگ کردن Constrict  8111
تنگی Constriction  8112
(هرچه که تنگ یا همکشیده یا منقبض کند) تنگساز Constrictor  8113
(نادر) موجب هم کشیدگی یا تنگ شدن یا انقباض شدن Constringe  8114
تجزیه پذیر Construable  8115
ساختن Construct  8116
ساختن Construct  8117
قابل ساختن Constructible  8118
ترکیبی Constructional  8119
ساختمانی Constructive  8120
سازنده Constructor  8121
(جمله یا عبارت یا متن را) تجزیه و ترکیب کردن (به منظور نشان دادن ساختار و معنی) Construe  8122
هم ذات Consubstantial  8123
هم گوهر Consubstantiation  8124
رسم و روش Consuetude  8125
کنسول Consul  8126
nothing Consular  8127
کنسولگری Consulate  8128
مشورت کردن Consult  8129
شور Consultation  8130
مشورتی Consultative  8131
(کلیسای کاتولیک) معاون اسقف Consultor  8132
سوختنی Consumable  8133
مصرف کردن Consume  8134
مصرف کردن Consume  8135
با زیاده روی Consumedly  8136
اشیا مصرفی Consumer Goods  8137
(با انجام جماع) ازدواج را قانونی کردن یا به فعل رساندن Consummate  8138
سل Consumption  8139
سل Consumption  8140
تحلیل رفته Consumptive  8141
عفونت Contagion  8142
عامل پراکنش بیماری (مثلا ویروس و ترکیزه) Contagium  8143
بازداری Containment  8144
آلاینده Contaminant  8145
آلودن Contaminate  8146
آلودگی Contamination  8147
حکایت Conte  8148
(ادبی) تحقیر کردن Contemn  8149
(با دقت) نگاه کردن Contemplate  8150
اندرنگرش Contemplation  8151
(کسی که اهل تفکر و مکاشفه است - به ویژه در خانقاه و غیره) زاهد Contemplative  8152
اصول امروزی Contemporaneity  8153
معاصر Contemporaneous  8154
تحقیر Contempt  8155
خوار Contemptible  8156
بیزاری آمیز Contemptuous  8157
ستیزه کردن Contend  8158
nothing Content Addressable  8159
nothing Content Addressed  8160
بحث و جدل Contention  8161
بحث و جدل Contention  8162
اهل جر و بحث Contentious  8163
قناعت Contentment  8164
هم مرز Conterminous  8165
قابل اعتراض Contestable  8166
معترض Contestant  8167
منازعه Contestation  8168
nothing Context Free  8169
nothing Context Sensitive  8170
(نادر) همبافت Contexture  8171
مجاورت Contiguity  8172
نزدیک Contiguous  8173
نزدیک Contiguous  8174
عفت Continence  8175
(در جنگ های استقلال امریکا) اسکناس (که ارزش کمی داشت) Continental  8176
فلات قاره Continental Shelf  8177
احتمال Contingence  8178
احتمال Contingency  8179
وابسته Contingent  8180
پیوسته Continual  8181
مداومت Continuance  8182
(زبان شناسی) آوای پیوسته (در مقابل آوای انسدادی یا بندشی : stop) Continuant  8183
سریع الاتصال Continuate  8184
ادامه Continuation  8185
ادامه Continuation  8186
(کسی که دنباله ی کاری را بگیرد - به ویژه کار شخص دیگری را) دنبالگیر Continuator  8187
nothing Continue Statement  8188
مداوم Continuing  8189
پیوستگی Continuity  8190
پیوستگی Continuity  8191
پیوسته Continuous  8192
پیوسته Continuous  8193
nothing Continuous Form  8194
nothing Continuous Paper  8195
nothing Continuous Time  8196
(ریاضی)متصله Continuum  8197
از شکل انداختن Contort  8198
(به ویژه چهره و بدن) کج و کولگی Contortion  8199
(در سیرک ها و غیره : کسی که بدن خود را به طور عجیبی کج و کوله می کند) دژ ریختگر Contortionist  8200
(با شکل خارجی چیزی دیگر) هم ریخت کردن Contour  8201
(با شکل خارجی چیزی دیگر) هم ریخت کردن Contour  8202
(نقشه یا نمودار) خط هم تراز Contour Line  8203
نقشه برجسته Contour Map  8204
قاچاق Contraband  8205
قاچاقچی Contrabandist  8206
جلوگیری از آبستنی Contraception  8207
ضد بارداری Contraceptive  8208
قابل انقباض Contractile  8209
(هرچیزی که تنگ یا منقبض شود به ویژه عضله) هم کشگر Contractor  8210
مقاطعه ای Contractual  8211
(پزشکی - کوته شدگی غیرطبیعی عضله یا زردپی) هم کشش Contracture  8212
(حرف کس دیگری را رد کردن یا ضد آن گفتن) پاد گفتن Contradict  8213
(حرف کس دیگری را رد کردن یا ضد آن گفتن) پاد گفتن Contradict  8214
تناقض Contradiction  8215
تناقض Contradiction  8216
اهل محاجه و مخالفت Contradictious  8217
بطورمتناقض Contradictorily  8218
تناقض Contradictoriness  8219
تمایز متقابل Contradistinction  8220
فرق گذارنده Contradistinctive  8221
تمیز دادن (از راه مقایسه) Contradistinguish  8222
(موسیقی) Contralto  8223
آنتی تز Contraposition  8224
اسباب Contraption  8225
(موسیقی) Contrapuntal  8226
تضاد Contrariety  8227
مخالفت Contrariness  8228
لجباز Contrarious  8229
برعکس Contrariwise  8230
برعکس Contrary  8231
(در بحث و غیره) مخالفت کردن Contravene  8232
تخلف Contravention  8233
اتفاق سو Contretemps  8234
بخشیدن Contribute  8235
همکاری Contribution  8236
شرکت کننده Contributor  8237
منجر شونده Contributory  8238
تایب Contrite  8239
توبه Contrition  8240
ابداع Contrivance  8241
طرح ریزی کردن Contrive  8242
طرح ریز Contriver  8243
nothing Control Block  8244
nothing Control Card  8245
nothing Control Character  8246
مدار کنترل Control Circuit  8247
nothing Control Computer  8248
nothing Control Console  8249
nothing Control Desk  8250
nothing Control Flow  8251
nothing Control Grid  8252
nothing Control Hierarchy  8253
کلید کنترل Control Key  8254
nothing Control Language  8255
nothing Control Memory  8256
nothing Control Mode  8257
صفحه کنترل Control Panel  8258
nothing Control Port  8259
(فیزیک - راکتور اتمی) میله ی جذب نوترون Control Rod  8260
nothing Control Store  8261
nothing Control Structure  8262
nothing Control Unit  8263
nothing Control Word  8264
(شخص یا دستگاه) لگام گر Controller  8265
(شخص یا دستگاه) لگام گر Controller  8266
هم ستیزی Controversy  8267
رد کردن Controvert  8268
حرف نشنو Contumacious  8269
تمرد Contumacy  8270
اهانت آمیز Contumelious  8271
اهانت Contumely  8272
(از درون و بدون ایجاد زخم) مجروح کردن Contuse  8273
(پزشکی - صدمه بدون پارگی پوست) کوفتگی و خون مردگی Contusion  8274
معما Conundrum  8275
شهر اقماری Conurbation  8276
(به تدریج) بهبود یافتن Convalesce  8277
بازیافت Convalescence  8278
در حال بازیابی تندرستی Convalescent  8279
انتقال یافتن Convect  8280
جابجایی Convection  8281
جسم انتقال دهنده گرما Convector  8282
گرد آمدن Convene  8283
(انگلیس) مستراح همگانی (conveniency هم می گویند) Convenience  8284
انجمن مذهبی Conventicle  8285
پیروی ازیین های قراردادی ورسمی Conventionalism  8286
(قاعده یا روش یا شکل) عرفی Conventionality  8287
توافق با ایین و رسوم Conventionalization  8288
سنتی کردن Conventionalize  8289
(ریاضی)همگرا بودن Converge  8290
(ریاضی)همگرا بودن Converge  8291
(رودها) همریزی Convergence  8292
(رودها) همریزی Convergence  8293
بهم نزدیک شوند Convergent  8294
بهم نزدیک شوند Convergent  8295
(قدیم) مکالمه ای Conversable  8296
اشنایان Conversance  8297
تبحر Conversancy  8298
(با: with یا in) آشنا (به کار یا چیزی) Conversant  8299
(کامپیوتر) رجوع شود به interactive Conversational  8300
(کامپیوتر) رجوع شود به interactive Conversational  8301
nothing Conversational Mode  8302
خوش صحبت Conversationalist  8303
صحبت کردن Converse  8304
صحبت کردن Converse  8305
(اقتصاد و بانکداری) تسعیر Conversion  8306
(اقتصاد و بانکداری) تسعیر Conversion  8307
تسعیری Conversional  8308
مبدل Converter  8309
مبدل Converter  8310
تبدیل پذیری Convertibility  8311
(بانکداری) قابل تسعیر Convertible  8312
برگرداننده Convertor  8313
کوژ Convex  8314
کوژ Convex  8315
کوژی Convexity  8316
کوژی Convexity  8317
nothing Convexo Concave  8318
(حقوق) انتقال مالکیت Conveyance  8319
(حقوق) انتقال مالکیت Conveyancing  8320
برندگر Conveyer  8321
حامل Conveyor  8322
مجرم Convict  8323
قانع کننده Convincer  8324
متقاعد کننده Convincing  8325
(وابسته به جشن و شادی) بزمی Convivial  8326
انجمن Convocation  8327
فراخواندن Convoke  8328
برهم پیچیده Convolute  8329
در هم پیچیده Convoluted  8330
(کالبد شناسی) چین های مغز Convolution  8331
(مثل حلقه های سوار بر هم) مارپیچ و کنگره مانند کردن یا شدن Convolve  8332
بدرقه Convoy  8333
(از خنده) روده بر کردن Convulse  8334
تشنج Convulsion  8335
ترنجش انگیز Convulsive  8336
خرگوش Cony  8337
(انگلیس - خودمانی - حرف ندا حاکی از تردید یا شگفتی یا خوشی) عجب ! Coo  8338
کتاب آشپزی Cookbook  8339
(انگلیس - عامیانه) سیب پختنی Cooker  8340
آشپزی Cookery  8341
بیسکویت Cooky  8342
خنک ساز Coolant  8343
سردکن Cooler  8344
(به ویژه در هندوستان و چین پیشین) فعله Coolie  8345
خنكسازي Cooling  8346
راگون Coon  8347
کابوک Coop  8348
بشکه ساختن Cooper  8349
اجرت بشکه سازی Cooperage  8350
همکاری Cooperation  8351
شرکت تعاونی Cooperative  8352
همکار Cooperator  8353
هماهنگ کردن Coordinate  8354
هماهنگ کردن Coordinate  8355
nothing Coordinate Memory  8356
هماهنگ Coordinated  8357
مختصات Coordinates  8358
(دستور زبان) همپایگی Coordination  8359
تعدیل کننده Coordinator  8360
تعدیل کننده Coordinator  8361
تناسب Cooridnation  8362
خشنسار Coot  8363
(خودمانی) شپش Cootie  8364
پلیس Cop  8365
(قدیمی - خودمانی) عالی Copacetic  8366
(حقوق) وارث مشترک Coparcener  8367
شریک Copartner  8368
انبازی Copartnership  8369
جذاب Copesetic  8370
(معماری) بالاترین سنگ (دیوار یا تاق ضربی و غیره) Copestone  8371
(شخص یا دستگاهی که رونوشت درست می کند) نسخه نویس Copier  8372
(هواپیما) کمک خلبان (co-pilot هم می نویسند) Copilot  8373
(معماری - سر دیوار که معمولا به شکل 8 ساخته می شود) هره Coping  8374
اره منبت كارى Coping Saw  8375
خیلی Copious  8376
مسی Copper  8377
(امریکا - قدیمی - حرف بزرگ -در جنگ های داخلی امریکا) ساکن ایالات شمالی که هوادار جنوبی ها بود Copperhead  8378
(خوشنویسی)نوعی خوشنویسی که شبیه حروف چاپ شده با کلیشه است Copperplate  8379
مسگر Coppersmith  8380
بیشه Coppice  8381
مغز نارگیل Copra  8382
بته زار Copse  8383
هلی کوپتر Copter  8384
(آنچه که دو چیز را به هم وصل کند) پیوندگر Copula  8385
جفت گیری کردن Copulate  8386
آمیزش Copulation  8387
ربطی Copulative  8388
(کودکانه) مقلد Copycat  8389
رونوشت نویس Copyist  8390
رجوع شود به copy editor Copyreader  8391
حق تکثیر Copyright  8392
(در مورد پیشنهاد و تصمیم و غیره) سرسری گرفتن Coquet  8393
کرشمه Coquetry  8394
لوند Coquette  8395
لوند Coquettish  8396
مرجان Coral  8397
nothing Coral Pink  8398
(جانورشناسی) جلبک سرخ (تیره ی Corallinaceae) که مولد سنگ آهک است Coralline  8399
(تزیینات سنگی یا گچی تاق که به شکل پلکان معکوس است) پلکان وارونه Corbeling  8400
نصب تیر Corbelling  8401
(اسکاتلند) کلاغ Corbie  8402
(معماری) آرایش سه گوش بالای در یا پنجره (آرایش سنتوری) که به شکل پلکان باشد Corbie Gable  8403
ریسمان Cord  8404
ریسمان Cord  8405
ریسمان ها و طناب ها (به ویژه در کشتی) Cordage  8406
به شکل 5 Cordate  8407
بسته بندی شده Corded  8408
قلبی Cordial  8409
مودت Cordiality  8410
به شکل قلب Cordiform  8411
باطری دار Cordless  8412
(روبان یا قیطان که به جای مدال و یا برای تزیین به جامه می زنند) یراق Cordon  8413
(جمع) شلوار (ساخته شده از مخمل کبریتی) Corduroy  8414
(قدیمی) کفش ساز (که با چرم کردوبا کار می کرد) Cordwainer  8415
دباغی Cordwainery  8416
nothing Core Dump  8417
nothing Core Matrix  8418
nothing Core Memory  8419
nothing Core Plane  8420
nothing Core Storage  8421
هم مذهب Coreligionist  8422
(حقوق) زانی Corespondent  8423
(انگلیس - برای حمل زغالسنگ یا خاکه ی معدن و غیره) گاری دستی Corf  8424
چرم سان Coriaceous  8425
گشنیز Coriander  8426
(خودمانی - بیشتر در انگلیس) عالی Corking  8427
(بطری) دربازکن Corkscrew  8428
(گیاه شناسی) Corkwood  8429
(شراب - در اثر آمیخته شدن ذرات چوب پنبه با شراب) خراب Corky  8430
(گیاه شناسی) کورم (ریشه ی گوشتالو و پیاز مانند که ته آن دارای انبوهی ریشک است : مثل ریشه ی گلایول) Corm  8431
باکلان Cormorant  8432
nothing Corn Drill  8433
(گیاه شناسی) خشخاش بستانی (Papaver rhoeas) Corn Poppy  8434
(برفی که آب شده و دوباره به صورت دانه های زبر یخ زده باشد) یخ برف Corn Snow  8435
چوب ذرت Corncob  8436
قرنیه Cornea  8437
وابسته به قرنیه Corneal  8438
زغال اخته Cornel  8439
عقیق جگری Cornelian  8440
شاخ سان Corneous  8441
nothing Corner Cut  8442
سنگبنا Cornerstone  8443
از گوشه Cornerways  8444
اریب Cornerwise  8445
کورنت Cornet  8446
نوعی شیپور Cornett  8447
عله فروش Cornfactor  8448
(امریکا) گردهمایی روستاییان برای پوست کنی و بوجاری ذرت و شرکت در سورمتعاقب آن Cornhusking  8449
قرنیز Cornice  8450
راه پر پیچ و خم Corniche  8451
دارای برجستگی های شاخ مانند Corniculate  8452
بلغور (گندم یا جو و غیره) Cornmeal  8453
(کالبدشناسی) شاخ واره Cornu  8454
(اسطوره ی یونان) شاخ بزی که زاوش (Zeus) را شیر می داد و این شاخ از هر چیزی که صاحبش بخواهد پر می شود Cornucopia  8455
(مرد) دیوث Cornuted  8456
(بیش از حد)احساساتی و تقلیدی Corny  8457
لباس وغذا وغیره که موسسات خیریه به محتاجان میدهند Corody  8458
جام گل Corolla  8459
فرع Corollary  8460
فرع Corollary  8461
تاج Corona  8462
تاج گل Coronal  8463
(آنچه که مثل تاج دور چیزی را بگیرد) Coronary  8464
(پزشکی) انسداد (گرفتگی) سرخرگ های قلب (coronary occlusion هم می گویند) Coronary Thrombosis  8465
تاجگذاری Coronation  8466
nothing Coronel  8467
مامور تجسس قتل Coroner  8468
نیم تاج Coronet  8469
سرجوخه Corporal  8470
بدن Corporality  8471
(شرکت) به ثبت رسیده Corporate  8472
باشخصیت حقوقی Corporately  8473
شرکت Corporation  8474
شرکت Corporation  8475
اتحادیه Corporatism  8476
وابسته به شرکت (رجوع شود به corporation) Corporative  8477
اتحادیه Corporativism  8478
عضو شرکت یا موسسه (رجوع شود به corporation) Corporator  8479
جسمانی Corporeal  8480
تنداری Corporeality  8481
آنچه که بدن یا ماده از آن ساخته شده Corporeity  8482
گروه Corps  8483
سپاهی Corpsman  8484
چاقی Corpulence  8485
تنومندی Corpulency  8486
تنومند Corpulent  8487
تن Corpus  8488
(حقوق) Corpus Delicti  8489
ذره Corpuscle  8490
ذره ای Corpuscular  8491
آب سایی کردن یا شدن (ساییده در اثر فشار آب روان و یا حرکت توده های برف و سنگ ریزه ی موجود در یخچال های طبیعی) Corrade  8492
(امریکا - خودمانی) به چنگ آوردن Corral  8493
خراش Corrasion  8494
تصحیح Correction  8495
تصحیح Correction  8496
حس سلوک Correctitude  8497
اصلاح کننده Corrective  8498
اصلاح کننده Corrective  8499
nothing Corrective Maintenance  8500
درستی Correctness  8501
ادب کننده Corrector  8502
مرتبط Correlate  8503
مرتبط Correlated  8504
(آمار) همبستگی Correlation  8505
(آمار) همبستگی Correlation  8506
مرتبط Correlative  8507
برابربودن Correspond  8508
مکاتبه Correspondence  8509
مکاتبه Correspondence  8510
رجوع شود به correspondence (معنی شماره ی یک) Correspondency  8511
خبرنگار Correspondent  8512
متناظر Corresponding  8513
(قدیمی) رجوع شود به (correspond)ing Corresponsive  8514
(به ویژه در نوشتار چاپ شده) اشتباهی که باید درست شود Corrigendum  8515
اصلاح پذیری Corrigibility  8516
اصلاح پذیر Corrigible  8517
(نادر) رجوع شود به rival Corrival  8518
(مهجور - دارو و غیره) نیرو بخش Corroborant  8519
اثبات کردن Corroborate  8520
خوردن Corrode  8521
خوردگی Corrosion  8522
خورنده Corrosive  8523
چین دادن Corrugate  8524
شیار Corrugation  8525
رشوه دادن Corrupt  8526
فاسد کننده Corrupter  8527
فسادپذیری Corruptibility  8528
(از نظر اخلاقی و غیره) فسادپذیر Corruptible  8529
باداشتن استعدادفساد یارشوه ستانی Corruptibly  8530
فساد Corruption  8531
تباه گر Corruptive  8532
فاسد کننده Corruptor  8533
(لباس زنانه) سینه Corsage  8534
دزد دریایی Corsair  8535
جوشن سینه (corslet هم می نویسند) Corselet  8536
کرست Corset  8537
nothing Corset Cover  8538
دوزنده ی شکم بند و پستان بند Corsetiere  8539
همراهان Cortege  8540
پوست Cortex  8541
برون لایه ای Cortical  8542
(گیاه) پوست دار Corticate  8543
(تنکردشناسی) کورتین (عصاره ی قشر غدد فوق کلیوی) Cortin  8544
كورتيزون Cortisone  8545
(کان شناسی) کوراندم (اکسید آلومینیم : Al2O3 که پس از الماس سخت ترین ماده ی معدنی محسوب می شود) Corundum  8546
برق زننده Coruscant  8547
(هنر و ادبیات) جلوه کردن Coruscate  8548
تابش Coruscation  8549
ناوچه سبک Corvette  8550
زاغ سان Corvine  8551
کوریدالیس Corydalis  8552
دیهیم Corymb  8553
دیهیم دار Corymbose  8554
دیهیم دار Corymbous  8555
رقاص باله (که رتبه اش از رامشگران تک یا soloist پایین تر است) Coryphee  8556
زکام Coryza  8557
(انگلیس - خودمانی) Cosh  8558
(قرارداد و عهدنامه و غیره) یکی از امضا کنندگان Cosignatory  8559
(مثلثات) کسینوس Cosine  8560
nothing Cosine Wave  8561
آرایشی Cosmetic  8562
nothing Cosmetologist  8563
آرایش زنانه Cosmetology  8564
بسیار بزرگ Cosmic  8565
وابسته به خلقت عالم وجود Cosmogonic  8566
(نظریه یا توضیحی درباره ی اصل و منشا کیهان) کیهان پنداره Cosmogony  8567
کسیکه درشرح گیتی یاجهان کارکرده است Cosmographer  8568
(شرح کلی عالم) کیهان نمایی Cosmography  8569
وابسته به فلسفه انتظام گیتی Cosmologic  8570
مربوط به فلسفه گیتی Cosmological  8571
کسیکه فلسفه گیتی رامیداند Cosmologist  8572
کیهانشناسی Cosmology  8573
فضانورد Cosmonaut  8574
جهان شهر (شهر بزرگی که مردم آن از ملیت های گوناگون باشند) Cosmopolis  8575
(شخص - غیر محدود به سنت ها و عقاید محلی و ملی) جهان بین Cosmopolitan  8576
اعتقاد باینکه جهان میهن هرکس است Cosmopolitanism  8577
(شخص) جهان میهن Cosmopolite  8578
کیهان Cosmos  8579
قزاق Cossack  8580
بره ی دست آموز Cosset  8581
متخصص ارزیابی Cost Accountant  8582
(حسابداری) برآورد هزینه (روش محاسبه و سرشکن کردن و ثبت هزینه های فراوری و پخش) Cost Accounting  8583
nothing Cost Center  8584
nothing Cost Plus  8585
دنده Costa  8586
(برگ گیاه) وابسته به رگبرگ میانی Costal  8587
(قدیمی - کاربرد تمسخرآمیز) کله Costard  8588
دارای شیارهای دنده مانند Costate  8589
دوره گرد Coster  8590
(انگلیس) میوه فروش دوره گرد Costermonger  8591
(مجازی) خشک و کم حرف Costive  8592
گران Costly  8593
(گیاه شناسی) گل حنا (Chrysanthemum balsamita از خانواده ی کاسنی یا composite که به عنوان چاشنی کاربرد دارد) Costmary  8594
(محلی) بطری بزرگ (که دور گردنش حلقه دارد تا بتوان آن را آویخت) Costrel  8595
(کسی که جامه می دوزد یا می فروشد یا کرایه می دهد) جامه گر Costumer  8596
(کسی که جامه می دوزد یا می فروشد یا کرایه می دهد) جامه گر Costumier  8597
(انگلیس) رجوع شود به cozy Cosy  8598
(از ریشه ی سانسکریت) Cot  8599
(مثلثات) کتانژانت Cotangent  8600
(انگلیس - محلی) کلبه Cote  8601
آویژگان Coterie  8602
رجوع شود به coterminal( conterminous هم می گویند) Coterminous  8603
(در نشان دادن جزر و مد) کشندنما Cotidal  8604
رقص تند و شاد (که طی آن رقصنده ها مرتب یار خود را عوض می کنند) Cotillion  8605
نوعی رقص دو نفری Cotillon  8606
(قدیمی) Cotquean  8607
ترف Cottage Cheese  8608
(انگلیس) کارگر کشاورز Cottager  8609
رعیت Cottar  8610
(اسکاتلند) کشاورز اجاره کار Cotter  8611
(مکانیک) زبانه ی دو سر پرچ Cotter Pin  8612
پشمک Cotton Candy  8613
دستگاه پنبه زنی Cotton Gin  8614
nothing Cotton Mill  8615
تخم پنبه Cottonseed  8616
مویک دار Cottony  8617
لپه Cotyledon  8618
نوع ثانوی Cotype  8619
کاناپه Couch  8620
(به ویژه در مورد جانوران) خوابیده Couchant  8621
شیر کوهی Cougar  8622
سرفه Cough  8623
سرفه کردن Cough Up  8624
(مهجور) می دانست Could  8625
مخفف : could not Couldn't  8626
(شمال غربی ایالات متحده) خشکرود Coulee  8627
شورا Council  8628
nothing Council Ot Ministers  8629
عضو شورا Councillor  8630
عضو انجمن (به ویژه انجمن شهر یا شهرک یا محله) (councilperson هم می گویند) Councilman  8631
سگالشگر (انگلیس : councillor) Councilor  8632
اندرز Counsel  8633
مستشار Counsellor  8634
مشاور Counselor  8635
مشاورت Counselorship  8636
بشماره درمدنی Countable  8637
بشماره درمدنی Countable  8638
شمارش معکوس Countdown  8639
شمارش معکوس Countdown  8640
رخ Countenance  8641
شمارشگر Counter  8642
شمارشگر Counter  8643
(بانک) رسید امانت گذار Counter Check  8644
برابری کردن با Counteract  8645
اقدام برای بی اثرکردن چیزی Counteraction  8646
باطل کننده Counteractive  8647
حمله متقابل Counterattack  8648
جبران کردن Counterbalance  8649
جبران کردن Counterbalance  8650
(با عمل متقابل) مهار کردن Countercheck  8651
(حقوق) Counterclaim  8652
خلاف جهت عقربه های ساعت Counterclockwise  8653
خلاف جهت عقربه های ساعت Counterclockwise  8654
ضد جاسوسی Counterespionage  8655
جعلی Counterfeit  8656
(بانک - بازرگانی) ته چک Counterfoil  8657
سازمان ضد جاسوسی Counterintelligence  8658
باطل ساختن Countermand  8659
عقب گرد کردن Countermarch  8660
اقدام متقابل Countermeasure  8661
(جنگ افزار) ضد مین (مین ویژه که مین دشمن را نابود می کند) Countermine  8662
(ارتش - پاتک توسط پدافندگران و سنگری ها) پاتک پدافندگران Counteroffensive  8663
روتختی Counterpane  8664
رونوشت Counterpart  8665
توطئه ای را (با توطئه ی متقابل) خنثی کردن Counterplot  8666
نقطه مقابل Counterpoint  8667
(نیرو یا توازن یا تاثیر) برابر ساز Counterpoise  8668
درمقابل یکدیگر قرار دادن Counterpose  8669
(مشت بازی) Counterpunch  8670
جنبش برای سرکوبی انقلاب Counterrevolution  8671
اسم شب Countersign  8672
جاسوس ضد جاسوس Counterspy  8673
(موسیقی - آواز) کنترآلتو (صدای مردانه) Countertenor  8674
جبران کردن Countervail  8675
عقیده مخالف Counterview  8676
نیروی مقاوم Counterweight  8677
نیروی مقاوم Counterweight  8678
(عنوان اشرافی غیرانگلیسی) کنتس (بانوی کنت که در انگلیس معادل است با: earl) Countess  8679
بيشمار Countless  8680
(رفتار و ریخت) دهاتی Countrified  8681
باشگاه برون شهری (که ویژه ی اعضا بوده و دارای رستوران و زمین گلف و گاهی سایر وسایل ورزشی و تفریحی می باشد) Country Club  8682
رجوع شود به countrified Countryfied  8683
دهاتی Countryman  8684
حومه شهر Countryside  8685
(زن) روستایی Countrywoman  8686
شهرستان County  8687
(امریکا) مرکز بخش (رجوع شود به county) (انگلیس : county town) County Seat  8688
کودتا Coup  8689
(فرانسه) کودتا Coup D'etat  8690
(ضربه یا اقدام و غیره) پایان بخش Coup De Grace  8691
(فرانسه) حمله ی ناگهانی (به ویژه در جنگ) Coup De Main  8692
(تئاتر و غیره) دگرگونی ناگهانی Coup De Theatre  8693
اتومبیل دو در Coupe  8694
جفت شدگی Couplement  8695
متصل کننده Coupler  8696
بیت Couplet  8697
اتصال Coupling  8698
اتصال Coupling  8699
nothing Coupling Capacitor  8700
کوپن Coupon  8701
شجاعت Courage  8702
پیک Courier  8703
اسب جنگی Courser  8704
nothing Court Martial  8705
مؤدب Courteous  8706
تک پران Courtesan  8707
ادب Courtesy  8708
جنده Courtezan  8709
دادگاه Courthouse  8710
درباری Courtier  8711
مؤدب Courtly  8712
دادگاه Courtroom  8713
اظهار عشق Courtship  8714
حیاط Courtyard  8715
nothing Cousin German  8716
دولتمند Couthie  8717
(جامه ی زنان) طراحی لباس Couture  8718
(فرانسه) طراح جامه ی زنانه - زن خیاط Couturier  8719
nothing Couturiere  8720
(شیمی) هم گنجایی (تعداد الکترون های مشترکی که هر اتم می تواند با اتم های مجاور خود داشته) Covalence  8721
(شیمی) پیوند هم گنجا (پیوند اتم هایی که الکترون های مشترک دارند) Covalent Bond  8722
خلیج کوچک Cove  8723
میثاق Covenant  8724
(کسی که تعهدات مذکور در قرارداد یا میثاق را به عهده می گیرد) میثاق پذیر Covenantor  8725
nothing Cover All  8726
(رستوران و غیره) مبلغی که بر هزینه ی خوراک و آشامیدنی افزوده می شود Cover Charge  8727
شمول Coverage  8728
پوشش Covering  8729
پوشش Covering  8730
بالاپوش Coverlet  8731
نهان Covert  8732
(حقوق) محصنه بودن Coverture  8733
آزمند بودن Covet  8734
حریص Covetous  8735
(اشیا و اشخاص) گروهه Covey  8736
nothing Cow Calf  8737
رجوع شود به cowhage Cowage  8738
جبن Cowardice  8739
(گیاه شناسی) Cowbane  8740
کابوی Cowboy  8741
(از سرما یا ترس) خود را جمع کردن Cower  8742
دختر گاوچران Cowgirl  8743
(گیاه شناسی - از ریشه ی هندوستانی) هاوانچ (Mucuna pruriens از خانواده ی بقولات - بومی نواحی حاره - مویک های میوه ی آن بسیار خارش آورند) Cowhage  8744
(امریکا) گاوچران Cowhand  8745
گاوچران Cowherd  8746
تازیانه Cowhide  8747
(جامه ی راهبان) باشلق Cowl  8748
(قدیمی) تشت کش (دیرک چوبی که از میان دو دسته ی تشت رد می کردند تا بتوان آنرا بلند کرد) Cowlstaff  8749
دامدار Cowman  8750
(امریکا - عامیانه) گاوچران Cowpoke  8751
آبله گاوى Cowpox  8752
(امریکا - عامیانه) گاوچران Cowpuncher  8753
(جانورشناسی - از ریشه ی سانسکریت) Cowrie  8754
صدف Cowry  8755
پریمولا وریس Cowslip  8756
مثل گاو Cowy  8757
(در قایق های پارویی مسابقه ای) سکاندار و هماهنگ ساز 2 - (در این نوع قایق) سکانداری و هماهنگ سازی کردن Cox  8758
(در اصل) تاج (خروس) Coxcomb  8759
(ملوانی که متصدی و سکاندار قایق نجات کشتی است) قایق بان Coxswain  8760
(در اصل) آرام Coy  8761
کایوت Coyote  8762
دنج Cozy  8763
(گیاه شناسی) سیبچه (جنس Malus از خانواده ی گل سرخیان) Crab Apple  8764
(حشره شناسی) شپش شرمگاه Crab Louse  8765
(خط) ناخوانا Crabbed  8766
اخمو Crabby  8767
nothing Crack Up  8768
(خودمانی) رجوع شود به crackerjack Crackajack  8769
(تنبیه یا سرکوبی) شدت عمل Crackdown  8770
(امریکا - خودمانی) ماهر Crackerjack  8771
کراکینگ Cracking  8772
(با صدای ترق و تروق) شکسته شدن Crackle  8773
(صدا) خش خش دار Crackly  8774
(انسان) غیرعادی Crackpot  8775
(قدیمی - عامیانه) دزد (منزل) Cracksman  8776
گهواره Cradle  8777
لالایی Cradlesong  8778
صنعت Craft  8779
صنعتگر Craftsman  8780
پرتگاه Crag  8781
(کسی که در بالا رفتن از صخره ها و شیب های بسیار تند مهارت دارد) صخره پیما Cragsman  8782
(جانورشناسی) کلاغ زاغی Crake  8783
انباشتن Cram  8784
(اتومبیل و غیره) فرمان را تند و زیاد به یک طرف چرخاندن Cramp  8785
چنگک Crampon  8786
قلاب Crampoon  8787
سته ی این گیاه (که سرخ و مثل زغال اخته ترش است) Cranberry  8788
جر ثقیل Crane  8789
شمعدانی Cranesbill  8790
آهیانه ای Cranial  8791
ضریب جمجمه (cephalic index هم می گویند) Cranial Index  8792
(کالبدشناسی) پی کاسه سری Cranial Nerve  8793
جانور آهیانه دار Craniate  8794
آهیانه شناسی Craniology  8795
آهیانه سنجی Craniometry  8796
جمجمه Cranium  8797
(با هندل زدن) روشن کردن Crank  8798
کارتر Crankcase  8799
ازروی سستی یابوالهوسی Crankily  8800
(قدیمی) خم کردن Crankle  8801
(مکانیک - اتومبیل) گژن پین (crank pin هم می نویسند) Crankpin  8802
(مکانیک - اتومبیل) میل لنگ Crankshaft  8803
(مکانیک - اتومبیل) میل لنگ Crankshaft  8804
(آدم) عجیب و غریب Cranky  8805
(اسکاتلند و ایرلند باستان) خانه ای که در جزیره ی مصنوعی یا آب کم ژرفای دریاچه می ساختند Crannog  8806
درز Cranny  8807
چرند Crap  8808
(نادر) با پارچه ی سیاه (معمولا کرپ) پوشاندن Crape  8809
باختن (در کراپز) Craps  8810
قاپ باز Crapshooter  8811
بیمار (در اثر پرخوری و پرنوشی) Crapulous  8812
(زیردریایی) فرو شتاب (فرو رفتن سریع به زیر آب برای احتراز از دشمن و غیره) Crash Dive  8813
nothing Crash Land  8814
خرد کننده Crasher  8815
زمخت Crass  8816
زمختی Crassitude  8817
(انگلیس - محلی) انبار علوفه Cratch  8818
(خودمانی - هواپیما یا اتومبیل) قراضه Crate  8819
دستمال گردن Cravat  8820
خواهش کردن( از) Crave  8821
آدم بزدل یا نامرد Craven  8822
(حرف خود را) پس گرفتن Crawfish  8823
رجوع شود به creepy Crawly  8824
دیوانه کردن Craze  8825
جنون Craziness  8826
(هر چیزی که از بخش های ناجور وگوناگون درست شده باشد) آش شله قلمکار Crazy Quilt  8827
(صدایی مانند صدای لولای دری که روغن نخورده) غژغژ Creak  8828
(پنیر نرم و خامه مانند) پنیر خمیر Cream Cheese  8829
خامه دان Creamer  8830
لبنیاتی Creamery  8831
حالت سرشیری Creaminess  8832
(دامن زنانه) چین Crease  8833
آفرینش Creation  8834
آفرینش Creation  8835
nothing Creation Date  8836
خالق Creative  8837
قدرت ابداع Creativeness  8838
قدرت خلاق Creativity  8839
اعتماد Credence  8840
(معمولا جمع) استوارنامه (letters of credence و letters credential هم می گویند) اعتبارنامه Credential  8841
(مبل) قفسه Credenza  8842
اعتبار Credibility  8843
باور کردنی Credible  8844
بانک تعاونی Credit Union  8845
معتبر Creditable  8846
بستانکار Creditor  8847
باور Credo  8848
زود باوری Credulity  8849
خوش باور Credulous  8850
عقیده Creed  8851
نهر Creek  8852
(ریسندگی یا بافندگی) صفحه ی ماسوره ها (صفحه یا تیری که ماسوره ها روی آن سوارند) Creel  8853
حرکت آهسته و خزش مانند Creepage  8854
(جانور یا انسان یا گیاه) خزنده Creeper  8855
آهسته رو Creepy  8856
چاق Creesh  8857
سوزاندن (به ویژه سوزاندن جسد) Cremate  8858
مردهسوزخانه Crematorium  8859
مردهسوزخانه Crematory  8860
(به ویژه در مورد لبه ی برگ) کنگره دار Crenate  8861
دندان موشی Crenated  8862
کنگره Crenation  8863
(بالای دیوار دژها و قصرها و غیره) دندانه دار کردن Crenelate  8864
دارای کنگره های کوچک Crenelated  8865
دارای کنگره کردن Crenellate  8866
دارای کنگره های کوچک Crenellated  8867
(به ویژه در مورد برگ ها و صدف ها) دارای کنگره های ریز Crenulate  8868
دارای کنگره های ریز Crenulated  8869
حالت کنگره ای یا دندانه ای Crenulation  8870
(آشپزی) دارای گوجه فرنگی و فلفل سبز و پیاز کمی سرخ کرده و ادویه Creole  8871
(شیمی) کرئوسول Creosol  8872
(شیمی) Creosote  8873
(خوراک) پنکیک نازک (که خوراک دیگری مثلا تخم مرغ نیمرو را در آن می پیچند) Crepe  8874
کاغذ چروکی (کاغذ نازک چروک دار که در آذین بندی و کاردستی کاربرد دارد) Crepe Paper  8875
لاستیک موج دار (برای ته کفش) Crepe Rubber  8876
نرق ونروق کننده Crepitant  8877
ترق تروق کردن (مثل هنگام بو دادن ذرت) Crepitate  8878
ترق وتروق Crepitation  8879
شفق Crepuscle  8880
شفق Crepuscule  8881
اوج Crescendo  8882
هلال Crescent  8883
(نادر) فزاینده Crescive  8884
تره تیزک Cress  8885
مشعل Cresset  8886
پوپ Crest  8887
تاجدار Crested  8888
سرافکنده Crestfallen  8889
داراى گچ فراوان Cretaceous  8890
nothing Cretain  8891
ابله Cretin  8892
شکاف عمیق Crevasse  8893
شکاف Crevice  8894
(مردانه) موی کوتاه (اطراف سرتا ته ماشین می شود و وسط مانند ماهوت پاک کن شق است) موی سربازی Crew Cut  8895
رجوع شود به crewelwork Crewel  8896
دزدی ادبی Crib  8897
بازی کریبج (نوعی بازی ورق) Cribbage  8898
آبکش مانند Cribriform  8899
(محلی) رجوع شود به creek Crick  8900
جیرجیرک Cricket  8901
(کالبدشناسی) وابسته به غضروف حلقوی حنجره Cricoid  8902
(کسی که فریاد می زند) دادزن Crier  8903
حقوق جزا Criminal Law  8904
(جمع) عمل جرم Criminality  8905
(حقوق) متهم کردن Criminate  8906
اتهام به جنایت Crimination  8907
جنایت شناس Criminologist  8908
بزهشناسی Criminology  8909
جنایت کار Criminous  8910
(به زور یا تزویر) به خدمت ارتش درآوردن Crimp  8911
دارای فرهای ریز Crimpy  8912
زرشکی Crimson  8913
(از ترس یا سرما و غیره) خود را جمع کردن Cringe  8914
گرنج Crinkle  8915
سوسنی شکل Crinoid  8916
زیرپوش (از پارچه ی مویی) Crinoline  8917
لنگ Cripple  8918
فلج کننده Crippler  8919
مجعد Crisp  8920
تکان (غیرارادی) عضله Crispation  8921
تردی Crispiness  8922
برشته Crispy  8923
متقاطع Crisscross  8924
تاجدار (مانند خروس) (cristated هم می گویند) Cristate  8925
معیار Criterion  8926
معیار Criterion  8927
نقاد Critic  8928
nothing Critical Path  8929
nothing Critical Path Method  8930
nothing Critical Value  8931
منتقد ناشی Criticaster  8932
انتقاد Criticism  8933
(بررسی سنجشگرانه ی هر چیز) سنجشگری Critique  8934
(انسان) خس خس Croak  8935
(خودمانی) دکتر Croaker  8936
قلابدوزی Crochet  8937
خنور Crock  8938
(معماری گوتیک) آذین حکاکی شده به شکل برگ و گل (در گوشه های ساختمان و سقف و غیره) Crocket  8939
تمساح Crocodile  8940
اشک تمساح Crocodile Tears  8941
زعفران Crocus  8942
مزرعه Croft  8943
(دیرین شناسی) Cromlech  8944
(پیرزن زشت) عجوزه Crone  8945
دوست صمیمی Crony  8946
(نادر) کوژپشت Crookback  8947
کج Crooked  8948
(گیاه شناسی) انواع کدوهای دارای گردن باریک و کج (مانند کدو خمره ای) Crookneck  8949
(با صدای کوتاه) آواز خواندن Croon  8950
اواز خوان Crooner  8951
محصول Crop  8952
nothing Crop Eared  8953
(شخص یا دستگاه) پرزگیر Cropper  8954
(یک نوع بازی با چوگان های پتک مانند چوبی و گوی های چوبی) کروکه Croquet  8955
کوفته برنجی Croquette  8956
طرح اجمالی Croquis  8957
nothing Cross Bar  8958
nothing Cross Bar Switch  8959
nothing Cross Bar System  8960
nothing Cross Country  8961
فلاخم لیکو طسوت ندش یسرزاب Cross Examination  8962
nothing Cross Examine  8963
nothing Cross Examiner  8964
nothing Cross Eyed  8965
nothing Cross Feed  8966
nothing Cross Fertile  8967
nothing Cross Fertilization  8968
nothing Cross File  8969
nothing Cross Fire  8970
nothing Cross Grained  8971
nothing Cross Index  8972
nothing Cross Legged  8973
nothing Cross Over  8974
nothing Cross Over Point  8975
nothing Cross Polinize  8976
nothing Cross Pollinate  8977
دگرگردهافشانی Cross Pollination  8978
nothing Cross Purpose  8979
nothing Cross Question  8980
رگید تمسق کی هب تمسق کی زا ندرك هعجارم Cross Refer  8981
nothing Cross Reference  8982
nothing Cross Reference  8983
(اجتماعی) نمونه ی بارز Cross Section  8984
(اجتماعی) نمونه ی بارز Cross Section  8985
nothing Cross Stitch  8986
(جمع) فرمان دوچرخه Crossbar  8987
نشان مرگ (تصویر دو استخوان متقاطع در زیر یک جمجمه که روی شیشه های زهر و غیره نقش می شود) Crossbones  8988
کمان زنبورکی Crossbow  8989
(گیاه و جانور) دورگه Crossbred  8990
رجوع شود به hybrie و hybridize Crossbreed  8991
(اندیشه و گرایش و اثر و غیره) متضاد Crosscurrent  8992
(راه و غیره) میان بر Crosscut  8993
بررسی متقابل Crossecheck  8994
nothing Crossfertilize  8995
(با رسم خطوط موازی و متقاطع) سایه روشن سازی کردن Crosshatch  8996
(ماشین بخار) یاتاقان متحرک Crosshead  8997
بارور سازی چلیپایی Crossing  8998
(نشانه های نجابت اشرافی) صلیب کوچک Crosslet  8999
(امریکا -موسیقی) تعدیل سبک موسیقی به منظور جلب شنودگان بیشتر Crossover  9000منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی

;
لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی; لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی; لیست 54000 کلمه; دیکشنری; لیست 54000 کلمه دیکشری انگلیسی; لیست کلمات انگلیسی; آموزش زبان; یادگیری زبان; کلمات زبان با معنی فارسی; آموزش زبان انگلیسی; یادگیری زبان انگلیسی; زبان انگلیسی; آزمون زبان; لغت نامه انگلیسی; دیکشنری انگلیسی; فهرست کلمات انگلیسی; فرهنگ لغت انگلیسی; معنی فارسی; کلمات دیکشنری انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو