لیست کلمات 1100 Words you need to Know با معنی فارسی و انگلیسی بخش پنجم

لیست واژه های کتاب 1100 Words you need to Know  با معنی فارسی بخش پنجم

آموزش  تضمینی کتاب 1100 words you need to know با ضمانت استرداد وجه در صورت عدم یادگیری در پایان دوره

ثبت نام در دوره آموزش تضمینی 1100 words you need to know

بخش پنجم کلمات 1100 Words you need to Know 
 

 

Bereftمحروم شدهDeprived of
Falterاز دست دادن قدرت، کند شدنStumble, hesitate, and waver
Exultationشادی، تحرکTriumphant joy
Vitriolicتند و سوزنده، بددهنBiting, burning
Invectiveاهانت آمیزInsulting, abusive speech
Besmirchصدمه، آسیبSoil, stain, and dim the reputation
Voluminousبزرگ، فراگیرBulky, large
Retrospectبه یاد آوردن دوره ای خاصLooking backward
EgotistخودپرستA vain, conceited person
HumilityتسلیمHumbleness, modesty, meekness
PungentتندSharply stimulating, biting
Inveterateدارای یک عادت طولانی مدت مثل سیگار کشیدنHabitual, firmly established
AdamantمصممUnyielding, inflexible
Vulnerableآسیب پذیرOpen to attack, susceptible
Bedlamحالت گیجی یا دیوانگیConfusion, uproar
Cacophonyنویز، مخلوط صداهای بی مهنیDiscord, harsh sound, dissonance
Exploitبهره برداریProfit by, utilize
PropinquityنزدیکیNearness in time or place
DisgruntledعصبانیUnhappy, displeased
Infallibleکسی یا چیزی که همیشه موفق استExempt from error, right
Panaceaنوش داروCure-all
Eradicateریشه کن کردنWipe out
ImpedeمانعInterfere, block, hinder
Sedateآرام، موقرQuiet, still, undisturbed, sober
Equanimityآرامش، خونسردیEvenness of mind, composure
CompatibleسازگارHarmonious, well-matched
SerenityآرامشPeaceful repose
RevereاحترامHonor, respect, admire
Irrationalغیر منطقیUnreasonable, absurd
Avariceحریص، جاه طلبGreed, passion for riches
Insatiableسیر نشدنیCannot be satisfied
Nadirاوج شکست، بدترین وضغیتLowest point
Moribundدر وضعیت مرگDying, at the point of death
LitheلاغرGraceful
ObeseچاقVery fat
AdherentهوادارBacker, supporter
BlissسعادتHappiness, pleasure
Patheticتأسفبار - رقت انگیزSad, pitiful, distressing
Exhortتشویق کردن، تهییج کردنUrge strongly, advice
Apathyبی تفاوتیLack of interest, unconcern
Fracasدعوا، نزاعNoisy fight, brawl
InebriatedمستDrunk, intoxicated
AdversaryمخالفOpponent, enemy, foe
indolentتنبلlazy
Gustoاشتیاق برای انجام کارهاEnthusiasm, enjoyment, rest
GarrulousحرافTalkative, wordy
Banalکلیشه، چیز غیر جذابTrivial, meaningless from overuse
Platitudeابتذال، موضوع پیش پا افتادهCommonplace or trite saying
Piqueرنجش، زخم زبان زدنFit of resentment
Dilettanteناشی، تازه کارOne who has great interest, but little knowledge?
Atypicalغیر معمولی، بی قاعدهNonconforming
Nondescriptوصف ناپذیر، ناشناختهUndistinguished, difficult to describe
Waneضعیف شدنDecrease, decline
Extinctمنقرض شدهNo longer existing
Idyllicخیلی خوشحال، آرامSimple, peaceful
Galvanizeتحریک کردن، وارد فعالیت کردنExcite or arouse to activity
Encumbranceبار، مانعBurden, handicap, load

آموزش  تضمینی کتاب 1100 words you need to know با ضمانت استرداد وجه در صورت عدم یادگیری در پایان دوره

ثبت نام در دوره آموزش تضمینی 1100 words you need to know

بخش پنجم کلمات 1100 Words you need to Know 

;
واژه های کتاب 1100 Words you need to Know; کلمات 1100 Words you need to Know; واژه های کتاب 1100; آموزش تضمینی کتاب 1100; آموزش زبان; کتاب 1100; 1100; 1100 ورد; آموزش 1100 Words you need to Know;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو